םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הארוה לגס/ךוניח/עדימ יצורע//

אשונב םיקסועה םירתאל םירושיק רתא
.ללכב תויביטקארפיהו בשק תוערפה לש
,רפס-יתב ,םיסרוקל םירתא סקדניא
.תונושה הדימלה תוטיש לע הריקסו םיראת
תטיסרבינוא לש יתטישו ןיינעמ רתא
הכרדה ישנאו םיכנחמ ךירדמה והדייא
בשקותמ סרוק בלש רחא בלש חתפל דציכ
.קוחרמ הדימל
לע םירקחמו םייכוניח םירמאמ תפוסא
יתוכיא זוכיר .טנרטניאה עויסב הדימל
.הצממו
,םידליל תדעוימה תנווקמ בושקת תכרעמ
ןיב תללוכ תכרעמה .םירומו םירוה
ךוניחו הארוה יכרד רתיה
עויסו םירמאמ ,ןותיע ,םייביטנרטלא
תכרעמב םינושה םיגלפה לכל םידומילב
ידוסיה ס"היב ידימלתמ לחה ,ךוניחה
םיטנדוטסל דעו ןוכיתה ידימלת ךרד
.םירומו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו