םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


רפסה תיב ידימלת/ךוניח/עדימ יצורע//

תדיחי הניה "חרזאהו םדאה תויוכז"
ידימלתל תדעוימה טנרטניאב דומיל
החיתפה תיירי תא הווהמ איהו ןוכית
רתאב .אשונב תיללכה דומילה תינכתל
,תויוכז ץע ,ןוקיסקל ,בר עדימ
.דועו טנרטניא תוליעפ
םיינוכית רפס יתבב הלכלכ תארוה
הארוה תטיש תועצמאב ב"הראב
.PBL גוסמ תיתנטקייורפ
דומיל ימוחתב לוגרת רשפאמה רתא
,תילגנאב םיטפשמ תכיפה :ןוגכ םינוש
לודיג ךילהת ,םיקחשמ ,תואוושמ ןורתפ
םיבושח םיכיראת דומיל ,ישמ יעלות
.`וכו םינודיח י"ע הירוטסיהב
ידליל דעוימה דחוימ יכוניח טקייורפ
תודוא םדמלל איה ותרטמו הינרופילק
.םשגה תורעי רקיעבו םלועה תוצרא
טנרטניאה תועצמאב תישענ הדימלה
ייח ,תוברת יאשונב בר עדימ תללוכו
.םימוליצו םיחנומ םירויס ,םוימויה
ידוסיה ס"היב לש תילאוטריוה התיכה
יפד ,םירועיש לש ףסוא .טנרטניאב
היפרגואיגב םיילאוטריו תועסמו הדובע
.םיעדמבו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו