םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/עדימ יצורע//

.יתריציה ךילהתל שדקומה ןואיזומ
תונרקסה תא םירקוח םש הדבעמ הנשי
לכב איצממה תא םילגמו תויתריציהו
,תונוש תואצמה לע עדימ .ונתיאמ דחא
.תונוש תויוליעפו הדרוהל תונכות ,עדימ
סמייט םינותיעה לש הלופכ הרודהמ
םיבר םימוחתב םירמאמ .סמייט יידנאסו
תוימוקמ תועידי םהניב ,םינווגמו
,םיימלוע םיניינע ,הינטירב יבחרמ
,תואצמהו םישודיח ,תורוקיב ,םיקסע
,תוברת ,תועיסנ ,םירפס ,םיפסכ
יידנאפ רומוהה תניפו ן``לדנ ,ןונגס
.סמייט
קוהיפה המל ?םילוחכ םימשה עודמ
תובושתו תולאש - 350 רתאב ?קבדמ
,םיפנעל םיקלוחמה ,םייעדמ םימוחתב
יבצמ ,םייח ילעב ,םיחמצ :םהיניב
,רזומ עבט ,תיבה יניינע ,הריבצ
,תואצמהו םירישכמ ,תוילשאו ןירותסמ
.יזיפה םלועהו הנוכמה ךותל ,םדאה ףוג
רודמ ,םירתא ינובל ןווקמ ןיזגמ
,ידמ םדקומ תוומ ותמש םוסרפ תועדומ
תא םייחל וריעיש םיטנטפו תואצמה
דועו ,םכלש בשחוממה הדובעה ןחלוש
.הזה ןווגמה רתאב תועתפה הברה
םיאשונב 21 ה האמל עדימו םיפיט רגאמ
.םיקסעו הכרדהו ךוניח ,םייללכ
הדרוהל םינתינ םירמאמהו םיצבקה
קסוע םהב םיאשונה ןיב רשאכ ,רתאהמ
ןתינ ,רתאה ליעפמ ,ןדיע רשא ר"ד
,ילטיגידה םלועל םיחנומ ןולימ אוצמל
םירוהל םיפיט ,תואצמהו תושדח
.דועו תואנדס ,םידימלתו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו