םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


טנרטניא/םיבשחמ/עדימ יצורע//

תולימ רבכ גיצמה םירתא שופיח עונמ
רתונש לכו ,תיתיבפלא תוצופנ שופיח
םתשפיח ותוא אשונה לע ץוחלל אוה
.ךרדל אצוי שופיחהו
תשרל dialup גויח רושיקב שומישה
ל םויכ זוחא 79 מ דריו ,המאתהב םלעי
יזוחאש העשב ,2005 תנשב זוחא 26
םויכ זוחא 14 מ ודרי ISDN רוביח
הפוקת התואב דדוב זוחאל
דמלמ OCLC ה ןוגרא לש ןורחאה ח"ודה
םיירוביצה טנרטניאה ירתא ףקיה יכ
רתוי ךומנ בצקב ךא ,לודגל ךישממ
םירתאה ףקיה .תמדוקה הנשב רשאמ
.ןוילימ 8 ל 2001 ב עיגה םיירוביצה
,WEB ה תוביבסב עדימ רוזחיא
לש החמומ תאצרה .תויעבו תונורקע
שופיחה עונמ תווצמ רגניצנה הקינומ
.םייפרגויב םיטרפו GOOGLE
יצבק תדרוה לע תעדל תיצרש המ לכ
ירתא סקדניא ללוכ ,3PM גוסמ הקיסומ
.הדרוהל הקיסומ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו