םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תודובע תיירלג/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//

םיפתתשמה Botball תארקנש תורחתב
תא תנכתלו תונבל ,ןנכתל םירומא
לש תונומת רתאב .םהלש דיינה טובורה
.םיפתתשמה ובציעש םיטובור
ןוכית ידימלת ינש י"ע הנבנש רתא
תפתושמה םתדובע תגצומ ובו ב"הראמ
התכז הדובעה ."קלדה תוליעי" אשונב
. ASPIRE 2001 תיעדמה תורחתב סרפב
, MIT ב הכרענש תורחתב םיפתתשמה
,סטסו`צסמ לש יגולונכטה ןוכמה
. LEGO מ תיטובור תכרעמ בצעל ושקבתה
תא ןיינעל התייה תורחתה לש הרטמה
םהש ,בוציעו ןונכתב םיטנדוטסה
.הסדנה ידומילב םיבושחה םיביכרמה
,האילפ לש ךרדב תועפות לש ןתניחב
תלוכי חותיפ ,תונרקחו תונרקס
חותיפ ,תואדו-יא לש םיבצמב תודדומתה
לש ךרדב תועפות לש ןתניחב ,ןוימדה
ןפה חותיפ ,תונרקחו תונרקס ,האילפ
םישיגרמ דציכ ןיימדל ידכ ישגרה
תלוכיה חותיפ , םיינוימד םיבצמב
תועפות לש הנבהו דומיל ןוזח תיינבל
.םיקוחו
,תונויער רגאמ ,םיבותכ תוחוד ,םיפיט
.ץלמומ ;…דועו תורפס ,רקחמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו