םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקיטמתמ/םיקייודמ םיעדמ/עדימ יצורע//

.ב"הראב לנרוק תטיסרבינוא לש רתא
,תשרב תויטמתמ תויוליעפ זכרמ רתאה
הירוטסיה ,םיחמומ ירתאל תוינפה איבמ
םיילאוטריו םינואיזומו הקיטמתמ לש
.אשונב

רתיה ןיב ליכמה לטניא תרבח לש רתא
תורוקמ אוצמל ןתינ הב הרומל הניפ
ןכ .יטמתמו יעדמ ,יגולונכט ךוניחל
תוירפס ,םייללכ םירושיק רתאה איבמ
תורוקמ ,שופיח ירגאמו תוילאוטריו
.דועו עדמבו הקיטמתמב
,םיעדמה תארוהל זכרמה לש רתאה
זכרמה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
יעדמ דומיל לש ימושי רקחמב דקמתמ
רתאב .בשחמה יעדמו הקיטמתמ ,עבטה
לע ,זכרמה לע יללכ עדימ אוצמל ולכות
,םידמלנה םיסרוקה לע ,הדימלה ילולסמ
וירצותו זכרמה ימוסרפ לש טוריפ
.םירתא טוונו
תמישר ,ויתורטמו דוגיאה לע עדימ
תועדוהו םירבח
תויטמתמ תואלבט לש ףסוא רתאב
,הרבגלא :ןוגכ ,םינוש םיאשונב
לש ףסוא ,ןכ ומכ .דועו הירטמואיג
.אשונב םיצלמומ םיקניל

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו