םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


/E-learningךוניח/עדימ יצורע//

תוללכמו תואטיסרבינואל ןייוממ ךירדמ
ראותל םידומיל ילולסמ תורשפאמה
.קוחרמ הדימל תועצמאב ימדקא
הרומהו טנדוטסה תא רישכמה ןוכמ
.ילטיגידה ןדיעב םירומו םיכנחמל
תויונמוימ ,םילכ קינעמ ןוכמה
.תבשקותמה הביבסב תישעמ תוסנתהו
תויוליעפ לע םיטרפ ואצמת רתאב
.דועו המשרהה יאנת ,ןוכמה
תתל הרטמב וחתופ רשא תוירואת יתש
web ב שומיש .תנווקמ הדימלל סיסב
םיסרוקב שומיש ינשהו דומילל
.םייביטקארטניא
ישילשה ליגה ינבל תילאוטריו הללכמ
ימוחתב תנווקמ הרוצב םירועיש האיבמה
הרבח ,תואירב ,תודהי :םיאבה דומילה
תודוא עדימ רתאב .היגולונכטו עדמו
ןיב תורשקתהל ןויד תוצובק ,הללכמה
תוינפה סקדניא ,םיחנמה ןיבל םידמולה
יאשונב תושדח יקזבמ חולו םירתאל
.ישילשה ליגה
ידוסיה ס"היב לש תילאוטריוה התיכה
יפד ,םירועיש לש ףסוא .טנרטניאב
היפרגואיגב םיילאוטריו תועסמו הדובע
.םיעדמבו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו