םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ץראה רודכ/ץראה רודכ יעדמ/עדימ יצורע//

םייקתהש ץראה רודכ תדיעו תובקעב
,2002 טסוגוא ףוסב גרובסנהויב
לע עדימ םישלוגה ינפב הגיצמ תינונס
תאיצמ :הדיעוב ולעוהש תויגוסה
,םלועה תייסולכואל ןוזמ תורוקמ
ןורתפ תאיצמ ,םלועב םימה תקוצמ
היגרנא תקפסא ,ץראה רודכ לע תלוספל
,םייפולח היגרנא תורוקמ רחא שופיחו
תייסולכוא לודיג ,ריוואה םוהיז
.רויע יכילהתו ,םלועה


תופמ יפסואל ןייוממ ךירדמ
.טנרטניאב תויפרגואיג
,תינקירמאה היגרנאה תקלחמ לש רתא
היגרנא אשונב ינכט עדימל שדקומה
,םיאשונ -תתל קלוחמ רתאה .תימרתואיג
תורוקמל םירושיק שי הזכ אשונ לכלשכ
.םיפסונ עדימ
,המדא תודיער תוללוחתמו תורצונ דציכ
י"ע חתופ .ןיינעמ המגדה רתא
.הינרופילק תטיסרבינוא
,שעג ירה לש תוינקלוו תויוצרפתה
.יגולואיג הנבמ ,םינייפאמ ,םיגוס
ROBERT לש ורפס לע ססובמ רתאה
.TILLING

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו