םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקיסיפ/םיקייודמ םיעדמ/עדימ יצורע//

לוגדה יאקיזיפה לע עדימ זכרמה רתא
םירמאמ םיגצומ רתאב .ןייטשניא טרבלא
.דועו וילע םירמאמ ,ולש םימולצת ,בתכש
םיאקיזיפו םירומ לש ןוגרא לש רתא
דמלל הרטמ םהל ומשש ,םלועה יבחרמ
הלק הרוצב תינרדומ הקיזיפ רעונ ינב
ןוגכ הארוה ירזע עיצמ רתאה .הרורבו
המגדה תוכרע ,ואדיו יטרס ,תוזרכ
.רועיש יכרעמו
בצמו תימוטא הקיזיפל הדבעמה לש רתא
עיצמה ,לנרוק תטיסרבינואב קצומ
תורושקה תועפותהמ קלח לע םירבסה
תוימדה ,בר עדימ רתאב .םוחתל
בותכ ךא ,םיטנדוטסל דעוימ .תומגדהו
םג ךכיפל ,הנימזמו הרורב הרוצב
.ונממ תונהיל םילוכי ןוכית ידימלת
תא םיריבסמה םיעטק גיצמ רתאה
,תוחוכו היגרנא לש םינושה םיאשונה
,היגרנא יניינעב תופטוש תושדח
םירחבנ טנרטניא ירתאל תוינפה
האירקל תוינפה ןכו היגרנאל םיעגונה
.םוחתב תצלמומ
,עובשה תדיח ,תוריקס ,תושדח רתאב
עדימו םימורופ ,םירועיש יריצקת
םירבעומה בחרה להקל תואצרהה תודוא
.ע"דמחב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו