םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


יללכ/ךוניח/עדימ יצורע//

טנרטניא רתא אוה םירוה ימולשת קיפא
ימולשת אשונמ לפרעה תא רזפל דעוימה
סרופ רתאה .םירוהה לע לקהלו םירוהה
לע ריהבו יתיצמת עדימ םירוהה ינפב
,הבוח ימולשת :םתוהמו םימולשתה יגוס
רתאב .ןוצרמ םימולשתו תושר ימולשת
םימוכסה הבוג יבגל עדימ םג יוצמ
.תושרו הבוח ימולשת לש םייברימה
רשאכו קובקב םיאצומ םתאש םכל וראת
דש וכותמ ררחתשמ ותוא םיחתופ םתא
הרומתב .הנש 20,000 הזה עגרל הכיחש
תא בצעל תוכזה םכל תנתינ ורורחשל
.תינונס לש חותיפ .ידיתעה רפסה תיב

רגאמ ליכמה רישע םידומיל לטרופ
עונמ - ףסונב .לודג םייטרפ םירומ
ההובג הלכשהל תודסומה לכל שופיח
,רזע ילכ ,תוירוביצ תוירפס ,לארשיב
.תודובע
עדימ תויגולונכטל תימואלניבה הדוגא
םיכנחמ 40,000 מ רתוי תדגאמ ךוניחב
רפשל הרטמל םמצעל ומשש םייאקירמא
שומיש ךות ,הארוהו הדימל
הליהקב םיקסוע ,טרפב .היגולונכטב
תומאתומ םידומיל תוינכות חותיפב
הארוהל תוינידמ תעיבק ,תיגולונכט
.דועו
ימושיי לע 2002 תנשל בצמ תנומת
רפסה יתבב עדימה תויגולונכטו בשחמה
תואלבט ליכמ .יתנש ח"וד .םייאקירמאה
.ב"הראב תונושה תונידמה ןיב האוושה

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו