םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואלקח/ץראה רודכ יעדמ/עדימ יצורע//

םיכרד אוצמל םיסנמ םילארשי םינעדמ
םיקותמה םימה ירגאמ לש םוהיז עונמל
.ףוחה וק דיל
עדמ ,ןייל-ןוא בירעמ ,ןורוד סכלא
4/1/04
.תוילארשי תואלקח תורבחל סקדניא
תויגולונכט חותיפב תקסוע הרבחה
לש האפקהב רומישל םיינשדח תונורתפו
רחבמו ,ןימ יאת רקיעב ,תומקרו םיאת
ימוחתל םימושייו םירצומ לש לודג
לא טבמ רשפאמ רתאה .תואלקחהו האופרה
תונומתב םיוולמ) הרבחה ירצומ
השוע איה ןהב תויגולונכטה ,(םירבסהו
.םהיתונורתיו שומיש
יבשייתמל שדקומ "בגנב הנש "50 רגאמה
תא וחירפהש ,הווהבו רבעב ,בגנה
רגאמה .םבשומ תא וב ועבקו רבדמה
תוריקסב תוולמ ,תונומת תואמ ליכמ
םייזכרמ םיעוריא לע תובחרנ תוילולימ
תודקמתה ךות ,בגנה לש הירוטסיהב
תומצעתהו בגנב םיבושייה לש םתמקהב
.בגנב תוברתהו תואלקחה ,היישעתה
תע יבתכ ,עדימ ירגאמ ,הירפסה גולטק
.דועו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו