םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


היגולונכטויב/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

הדימלו הארוה תביבס הווהמ קטויב רתא
ירומ תא תרשל הדעונ רשא תללוכ
.היגולונכטויבל המגמה ידימלתו
לע חוקיפה ,טרוא תשר י"ע חתופ רתאה
עדמל להנימהו היגולונכטויב
.היגולונכטו
ןולימ ואצמת ןאכ ךא !תילגנאב םנמא
Biotechnology תרבח לש בחר םיגשומ
Industry Organization
יעדמ ימוחתב תיאנותיע ירמשמ הביבא
.תונוש תויגולונכטו םייחה
העויסב "סבולג" לש םייחה יעדמ תבתכ
תשרל ולעה יקסבוקליו יבד ר"ד לש
.היגולונכטויבב םיגשומל ןולימ

םיקסועל עדימ תורוקמ זכרמה רתא
רגאמ רתאב .היגולונכטויבה םוחתב
,םיסנכ ,תושדח ,תועדוה ,םירצומ
.אשונב תודיעוו
בוצעב קסועה ןמציוו ןוכמב ףגא
דחוימב,הקיטמרופניאויבל םילכ חותיפו
תירלוקלומה היגולויבה ימוחתב
רמוח רתאב .תימונ`גה הזילאנאהו
תופורת,היגולונכטויב יאשונב
.תירלוקלומ היגולויבו

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו