םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


הקיטנג/םייחה יעדמ/עדימ יצורע//

אשונב זב רתא לש םירתא סקדניא
.הקיטנג :םיעדמ
ןומצע יבצ :רמאמה רבחמ
ךרכ ,לכל יעדמ ןותיע "עדמ" ךותמ
דסומ תאצוה 261 דומע 5 רפסמ ,ד"ל
עבטה יעדמב םימוסריפל ןמציו
היגולונכטבו
תא םידדוקמה םינגה הנבמ :רמאמה אשונ
ABO םדה-יגוס
םונגה טקיורפ דעו ילוד השבכהמ
ללכבש ולאלו אשונב םיניבמל ,ישונאה
.תיתונמא הרימאכו תיעדמ הניחבמ ,אל
YNET מ ןמרגניז רפוע לש םירתא סקדניא
הקיטנגה לש יעדמה סיסבה לע תוריקס
שמתשהל םיכרדה לע ,תירלוקלומה
,האופרה ימוחתב הזה עדיה תא םשיילו
תולאשה לעו ,הביבסה תוכיאו תואלקחה
יעטק .ררועמ הזה עדימהש תויתאה
,םירויאב םיוולמ רגאמב עדימה
םג שי .תואלבטבו םיפרגב ,תונומתב
אשונב םיקסועש םירמאמל תוינפה
תויוליעפל תוינפה ןכו ,ןודינה
אשונה תא םישיחממה ,תשרב םירתאלו
.תויצמינא תועצמאב
םירתאל םירושיקו תויוחתפתה ,םירקחמ
.הקיטנג אשונב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו