םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תשרה ירחבנ/עדימ יצורע//

תואצמהה - 2005 תנש דע 1905
.האמה לש תולודגה
."ץראה"ל תורומש תויוכזה לכ
תובתכו םירויס ,תואקתפרה ,הירוטסיה
ןווגמ . PBS Online רצויה תיבמ
םיתיעלו תונומת ללוכ עדימ יאשונ
.ואדיו
רתא אוצמל ולכות טנלמע לש לטרופב
הביטקפסרפב םירמוח תגצהב ודוחיש
תויווז עיצמ הז רתא .תניינעמו הנוש
אשונ תא תונחובה תונוש תוננובתה
,הרבחה ,האופרה יניע ךרד הקיטנגה
ףסונ טקפסא .הקיתאויבהו טפשמה
ךרד ןחבנו רתאב םייקה ,רגתאמו
לש הרשק אוה ,ינוידיב עדמ תרופיס
גולויבה .היגוילויבהו תורפסה
םינויע י"ע םילגתמ תקתרמה ותדובעו
םירקחמב םינויעו םייגולויב םירמאמב
.לבונ סרפ ינתח ,םימסורפמ םינעדמ לש
יגולונכטה דסומה לש תיבה רתא
לע בר עדימ ליכמ יתרקויה יאקירמאה
םג ומכ ,תוקלחמהו דומילה ילולסמ
יאשונב םינכדועמ םייעדמ םימוסריפ
.דסומה לש רקחמה
טנרטניאה תדעו ידי לע םקוה רתאה
עדימ קפסל רתאה תרטמ .תיתלשממה
עדימה תיגולונכט תוינידמ יבגל ינכדע
.הלשממה ידרשמב

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו