םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ללח/ץראה רודכ יעדמ/עדימ יצורע//

הנונכת לעש ,םידאמל תשייואמ תחלשמל
תוכלשה שי ,אסאנב םידבוע רבכ
.הקינורטקלא-ורקימה לע תכל תוקיחרמ
דומעת הקינורטקלאה תיישעת םאה
עדמב ןאכ רבודמ אמש וא םירגתאב
?דבלב ינוידב
"תויגולונכט" EE Times ןוסליוו ןור
תויגולונכטל ילארשי ןוחרי -
26 -32 םידומע 2005 לירפא ,תומדקתמ

יאשונב םירופיסו תויוליעפ ,עדימ
BBC ה תשר לש ,תילגנאב ,ללח
םירבסה ןדצלו ,ללח תונומת םובלא
לע עדימ ןאכ אבומ .םיחנומ ןולימו
םישמשמה םיעצמאבו שמשה תכרעמ יבכוכ
:רתאב םיאשונה ןיב .םתוא רוקחל ידכ
לבאה ללחה פוקסלט ,ללחה תורובעמ
תכרעמ תא ורקחש תונושארה תויללחהו
.שמשה
םיקניל תללוכה םיריעצל עדימ תשר
,םירואטמ .יאנפה תועשל םייינויח
.תויללח,הקיסיפורטסא
.םיבכוכב םיהובלו ללחב םיניינעתמל
הדרוהל ,תילגנאב ,תונכות שולש
,יכוניח ןודיח : Astro-Maniaםניחב
ו םיבכוכ תייצלומיס Adastra
Constellation Star Maps Clip Art
.םיבכוכ תופמ

םיאבה םיטירפה 5 -ל


סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו