םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

רזיילה םוחתב ךרד תצירפ
רדפ יבנרב תאמ
,סמייט קרוי-וינ
28.7.2000
 
רזיילה תא ורצי זי`גולונכט טנסול תרבח לש לב תודבעמב םירקוח
תצירפ ,למשח תועצמאב לעפומ רשא םיינגרוא םירמוחמ ןושארה קצומה
םישומיש לש הבחר תשקל ליבות יכ םיזוח םירחא םירקוחו םהש ךרד
.עדימ ןוסחא יכרצל ןהו תרושקת יכרצל ןה ,רזיילה רואב םישדח

,Science תעה בתכב 27.7 ב וחוודש ,לב תודבעמב רקחמה תואצות
,שבוגמ ןזנב לע ססובמה רמוח לש םיקד םיחלפ םע הדובעמ ולבקתה
רצייל היהי ןתינ ,ןמזה ףולחבש ורמא םירקוחה ךא .ןצארטט הנוכמה
,קיטסלפ תוחולב םבלשל היהי ןתינש םיקד םימורקב הלאכ םירזייל
.תושימג תורוצ לש בחר ןווגמב לוזב םרצייל רשפאיש רבד

םירזייל" יוניכל רבכ וכז רשא ,הלא ןוגכ םינקתמש חינהל שי
,ונימי לש םירזיילהמ רתוי םילוז רבד לש ופוסב ויהי ,"קיטסלפמ
רתוי םינווגמ ויהיש םג חינהל שי .קצומ בצמב תכתמ לע םיססובמה
טולפל םיינאגרוא םירמוחל םורגל תיסחי לקש ןוויכ ,םהימושייב
,םודא-הרפניאב הלכו לוגס-הרטלואמ לחה ,לגה יכרוא תשק לכב רוא
קצומה בצמה לש הקיזיפה ירקחמ להנמ ,גולטב םרטרב ןעוטש יפכ
.לב תודבעמב

לש םודא-הרפניאהו םודאה קלחל םילבגומ קצומ בצמבש םירזיילה בור
תארקל ,רתוי םירצק לג-יכרואב רוא םיטלופש םירזייל .םורטקפסה
םירישכמ רוציי רשפאל ולכוי ,םורטקפסה לש לובס-הרטלואה הצקה
ינוכסח ןפואב ותוא םינסחאמו ,רתוי הבר תוריהמב עדימ םיריבעמה
םימוחתבו תימיכ הזילנאב ,האופרב שמשל םג ולכוי םירזיילה .רתוי
.ונימי לש םירזיילב תלעות ןיא םהבש םירחא

םיינגרוא םירזיילש ךכ לע עיבצמ םג לב תודבעמב ךרענש רקחמה
לש םירזיילה רשאמ היגרנא תוחפ הברה הארנה יפכ וכרצי
םיישיא םיכרצל םירישכמב םויכ םישמשמה םייתכתמ הצחמל-םיכילומ
עבת -Scienceב חווד וילעש רקחמה .היצקינומוקלטב ןכו ,םיירחסמו
םישמשמה קצומ בצמ לש םירזיילל תשרדנה וזל המוד היגרנא תעקשה
רבכ יכ םירקוחל גולטב רמא ,הנורחאב ךרענש סנכב ךא ,םויכ ונתוא
.היגרנא לש הברהב הכומנ העקשה ךות יוצרה טקפאה תא לבקל ןתינ

היגרנאב םיקצומו םילזונ ,םיזג לש בחר ןווגמ ןיעטהל ןתינ
רוא יקזבה לש ןרקמ בכרומש ,רזייל רוא טולפל םהל ומרגיש םיאנתב
תוילעב בחרמב םיענ םילגה לכ הבשו ,לג-ךרוא ותוא ילעב םלוכש
רתוי הברה דקוממו קזח אוה הזכש "דיכל" רוא .תומאותמ תודרומו
.ליגר רוא רשאמ


םא וקפקפש ויהש ךרד-ןבא אוה לב תודבעמ לש ינגרואה רזיילה
לע םיססובמה םירזיילש רחאל בר ןמז ,1996 ב קר .ןמוסת םעפ-יא
יכ ששאל קר ולו םירקוחה וחילצה ,חוור שומישב ויה רבכ תכתמ
תטילפל ליבותש וזכש הדימב םיקצומ םיינגרוא םירמוח ררועל ןתינ
לש תומוצע תויומכ ןיעטהל םירקוחה שרדנ ,ךכ םשל ךא .רזייל רוא
לע רתי םמחתהל וטנש ,יוסינה ירמוחב םירחא םירזיילמ היגרנא
.תוריהמב ררופתהלו הדימה

םינש ופלחיש חינהל ריבס ,תילגתה תא תבבוסה תושגרתהה לכ ףא לע
.ירחסמ ןפואב םשוית םרטב תובר

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו