םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
תנווקמ הייחנה/םייגוגדפ


?ןווקמ החנמ תויהל ךיא
יבלגאד הילו`ג תאמ
: TES,28.4.2000ךותמ רפסה ריצקת
ינפב םידמוע ונאש םויכ לבוקמ עדימהו תרושקתה תייגולונכט םלועב
"לפא" לש הבכוכ .םילילמת דוביע היה ןושארה .שדח ינלטק םושיי
ךוניח" היהי ישילשה .עדימה ןוילג ,ינשה םושייה תעפוה םע ךרד
."טנרטניאב

לש המלש הרוש ךירצמ הז ינשדח םושיי ,םינושארה םיינשל המודב
םירומה םה םייעבטה םירחתמה ,םעפה .םיכמותכ עוצקמ ישנא
םינפ-לומ-םינפ הארוהמ רבעמה תא םיווח םה דציכ ךא ,םיצרמהו
יבלגאד הילו`ג תאמ "ןווקמ החנמ תויהל ךיא" ?תנווקמ היחנהל
.תשרה ךרד תורוהל םיפאושה הלאל תוליעומ תוצע איבמ

.הייח עצמאב היגולונכטה תדל תבהלנ תרמומ איה יבלגאד הילו`ג
הרבצש עדיה תא תקלוחו תנווקמ הארוהב בחרנ ןויסנ השכר רבכ איה
קלחה .הנבהל לק אוהו רוריבב בתכנש בטיה הנבומ רפסב םיארוקה םע
הרצקב הוושמו ,תיתרוסמ הארוה לש חוטבה סיסבה ךותמ אצוי ןושארה
תונורתיה .תוינשדחו תויתרוסמ תוטיש ןווגמב המולגה תלעותה תא
לש תואמגוד תרזעב תוקדבנ היגולונכט תרזעב הדימל לש תונורסחהו
החנמל טנרטניאל ךירדמ אוה רפסה לש ינשה וקלח .םייודב םידמול
םיכרדל תואמגוד ,םוידמה תוחתפתה לש הרצק הירוטסה ללוכ ,ןווקמ
,הדימלל םוידמכ וב שומישהמ תלעות קיפהל םידמול םילוכי ןהב
ינורטקלא ראוד ןוגכ םיעצמא ןיבהל םהל ועייסיש םיחנמל םירבסהו
.יחרכה רשא תא קר ליכמו ,ןיינעלו רצק אוה הז קלח .ט`צו

רפסה תיינקל תיתימאה הביסה םה יעיברהו ישילשה םיקלחה םלוא
ךרדה תאו ,םיסרוק לש בוציעהו ןונכתה תא םיסכמ הלא םיקלח .הזה
דציכ תוליעומ תוישעמ תוצע ןתמ ךות ,הכימת םידימלתל קינעהל
.תשרה ךרד ;– םהיתויפיצ תאו ;– םידמול להנל

םה המ לע תעדל םהילע יכו ,םישנא םה םינווקמ םידמולש אוה רסמה
תנגועמה הליעומ היחנה תנתונ יבלגאד הילו`ג .ךומסל םילוכי
ךיא" ,תשרל םכלש םיסרוקה תא םיריבעמ םתא םא .ישעמ ןויסנב
.ליחתהל תניוצמ ךרד הווהמ "ןווקמ החנמ תויהל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו