םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

BOT הז המ
BotSpot
 
bot ל םינתונ םתא .םינותנ שופיחל הנכות ילכ אוה bot ה ,רוציקב
,"טובור" לש רוציק איה הלמה .תובושת םע רזוח אוהו ,תוארוה
.תיכ`צב "הדובע" וא ,"הטובור"מ הרוזגה הלמ ,ןבומכ

הזחמב הנושארל הלעוה םדא-תויומד תונוכמכ םיטובור לש ןויערה
םיטובורה" ובכיכ ובש ,1921 תנשמ ,קפא`צ לרקל R.U.R
אוה בומיסא קזייא ינוידבה עדמה רפוס ."םוסור לש םיילסרבינואה
"טובורה יכנא" ורופיסב לחה ,םימסרופמל םיטובורה תא ךפהש
."םיטובורה תרדס" םינוכמה םירפס תרדסב ךשמהבו ((1950

תשרה יתרש לכש ןוויכ .השדח הרוצב היחתל םיטובורה ובש ,תשרב
עוציבל תמלשומה ךרדה איה תיטובור הנכות ,הזל הז םירבוחמ
שופיח יעונמ ,אמגודל .עדימ תאיצמל םישרדנה םייתטישה םישופיחה
תומישר לע םירבועו ,והנשמל דחא תרשמ "םילחוז"ש םיטובור םירגשמ
לש םיטוב .שופיח עונמ לכ לש ובלב תויוצמש תומוצעה URLs ה
םירכמנה םירצומ לש םימוצע םינותנ ידסמ לע םירבוע תוינק
.תונווקמ תויונחב

תא חולשל ןתינש אוה ןויערהו ,"ןכוס"ל ףדרנ םש ךפה bot חנומה
לע .אצומה למנל חווידו עדימ תאיצמל ללכ ךרדב ,המישמל הנכותה
םיראשנ םיטוב המכ .המישמל אצויש bot אוה ןכוס ,הרדגהה יפ
לע יארחא Microsoft Front Page ב , botאמגודל ;סיסבב
.תשרב ףד לע הדובעה לש היצמוטואה

תאיצמ לש ךילהתה ,"םינותנ תיירכ"ב םוצע לאיצנטופ שי bot ל
הכירצמ םינותנ תיירכש ןוויכ .םינותנ לש תורידא תויומכב םיסופד
חוכ ךוסחל םילוכי "םיטוב" ,םישופיח לש המלש הרדס תובורק םיתעל
.ךרדה ךרואל ותוא םיללכשמו שופיחב םידימתמ םהש ןוויכ םדא
,רבעה ןויסנ לע ססבתהב תוטלחה לבקל םילוכי םיינובת םיטוב
םילשהל םיסנמה םינותנ ירוכ ידיב בושח ילכל וכפהיש תוטלחה
.םינותנ תודוקנ ידראילימ לע רבעמב םיכורכש םיבכרומ םישופיח

הנכותהש חינהל לבוקמ .טנרטניאב ואצמוה אל "םיטוב"ה םלוא
תויבמופה תושחמהה תחא ,"הזילא" תרוצב הנושארל הרצונ תיטובורה
הלוכיש בשחמ תנכות איה "הזילא" .תיתוכאלמ הניב לש תונושארה
תשמתשמו ,הלאש שמתשמה תא תלאוש הזילא :תישונא החישב ףתתשהל
תמדקתמ הרוצ איה תיתוכאלמ הניב .תפסונ הלאש חסנל ידכ הבושתב
עדימ דבעל תולגוסמ ויהיש תונכות חותיפל תרתוחה בשחמה יעדמ לש
.תישונא הכרדהב ךרוצ אלב ,ןמצע תוחוכבהספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו