םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


תורוקמל םירזוח םדה יאת
1999 רבמטפס ,16 ןוילג ,ןוכמה
עייסל יושע ןוכמה ינעדמ לש רקחמ
תלדגהבו םייטנג םילופיט םושייב
םצע דשל תלתשה לש החלצהה ייוכיס
 
יאת הדבעמב לדגל תרשפאמה השדח הטיש וחתיפ ןמציו ןוכמ ינעדמ
םלוסב ןושארה בלשה תא םיווהמ עזגה יאת .םצעה דשלמ עזג
יאת ידראילימ םירצוי םה םוי ידמ .םינושה םדה יאת לש תוחתפתהה
תלוכיה .ףוגה לש הניקתה ותוליעפל םיינויחה םינוש םיגוסמ םד
תווהל היושע הדבעמב תוברתהל םהל רשפאלו הלאה םיאתה תא לדגל
דשל תולתשה תונמל רשפא הלא ןיב .םיבר םייאופר םימושייל סיסב
םילופיט ,םירחא ןטרס יגוסו הימקול ילוחל רתיה ןיב תושרדנה םצע
תוינומיאוטוא תולחמב םילופיט וליפאו םד יאת לש תונוש תולחמב
םג רשפאל יושע הדבעמב םדה עזג יאת לודיג .הצופנ תשרט תוברל
.ףוגב םתלתשה םרטב הלאה םיאתל םינג תרדחה תועצמאב יטנג לופיט
עבונ הלאה םימושייה תא שממל םישקבמש ימ ינפל דמועה ישוקה
רשאכ .ףוגב יעבטה םמוקמל ץוחמ דקפתל םישקתמ עזגה יאתש הדבועהמ
םהיתונוכת תא םידבעמ םה ,הדבעמב םלדגל םיסנמו םתוא םידדובמ
.םימי השימח דע השולש ךות תודחוימה
גישהל תרשפאמה השדח הטיש וישכע םיעיצמ ןמציו ןוכמ ינעדמ
הלאש ילבמ ,הדבעמ יאנתב םדה עזג יאת לש רתוי הלודג תוברתה
ומסריפש רמאמב ראותמ הז רקחמ .תודחוימה םהיתונוכת תא ודבאי
הטישה .("םד") BLOOD יעדמה תעה בתכ לש טסוגוא ןויליגב םירקוחה
תבש תידוהי ר"דו לבר לשימ `פורפ וחתיפש הלוקלומ לע תססובמ
םצע דשל תלתשה ייוסינב התסונו ,תירלוקלומ הקיטנגל הקלחמהמ
םריבא תינורו טלוק תירוא רקחמה תודימלתו תודיפל יבצ ר"ד ידיב
היגולונומיאל הקלחמהמ
םיכירצ םה ,הלאה תורטמה לכל שמשל ולכוי םדה עזג יאתש ידכ
ינושארה בצמב ."רגבתהל"מ ענמיהלו ,"יוויטימירפ"ה םבצמב ראשיהל
.תוחתפתה ילולסמו תויורשפא לש לודג רחבמ םמצעל םירמוש םה הזה
תויורשפאה לכ תא דבאמ אוה ,תוחתפתה לולסמ רחוב עזג את רשאכ
.לבקמה לש ופוגב תחלצומ הלתשהל וב שמתשהל דוע רשפא-יאו ,תורחאה
ילבמ םצעה דשלב םייקתהל עזגה יאתל רשפאמה ףוגב םימרוגה דחא
-6ןיקולרטניא יורקה ("ימיכ חילש") ןיקוטיצ אוה ,"רגבתהל"
םניא עזגה יאת ךא .לבר `פורפלש ותדבעמב - 80ה תונשב הלגתנש
םיידוחיי םינטלוק תועצמאב -6ןיקולרטניאה תא רושקל םילוכי
היוצמ יאת-ץוחה לזונב ןכ םא אלא ,((gp-130 םהימורק לע םיגצומה
יאת רשאכ .-6ןיקולרטניאל סיסמ ןטלוק היורקה תפסונ הלוקלומ
תא תוליעיב רוציל םיחילצמ םניא םה ,הנחבמב םידדובמ עזגה
שמשל םתלוכי תא םידבאמו "םירגבתמ" םה ןכלו ,שלושמה דימצתה
עזג יאת תוברהלו רומשל היה רשפא-יא הנורחאל דע ,ןכל .הלתשהל
.םרותה ףוגמ ודדובש
"הרמיכ" היורקה הלוקלומב ןמציו ןוכמ ינעדמ ושמתשה השדחה הטישב
בלושמה -6ןיקולרטניאתללוכ וז הלוקלומ .תיטנג הסדנהב התנבנש
gp-130 ןטלוקל הבר תוליעיב תדמצנ הרמיכהש אצמנ .ולש ןטלוקב
דחי עזגה יאתל הפסוה הרמיכה רשאכ .עזגה את לש ומורק לע גצומה
רפסמב םירשע יפ דע תוברתה הגשוה ,םירחא "םיימיכ םיחילש" םע
יאת לש תודרשיהה רשוכב יתועמשמ רופיש גשוה ךכל ףסונב .םיאתה
םדה עזג יאת.(םייעובש דע) הדבעמ יאנתב ינושארה םבצמב עזגה
לשכמ םילבוסה םירבכעב ולתשוה וז הטישב הדבעמב ולדוגש (םדאמ)
םיאתה) .םתוחדל ילב םדא יאת טולקל םהל רשפאמש רומח ינוסיח
עזגה יאת .(םידוליי לש רובטה םדמו םדא לש םצעה דשלמ וחקלנ
םדה יאת יגוס לכ תא ורציו םירבכעה לש םצעה דשלב וטלקנ
"ורגבתה" אל םילתשומה עזגה יאתש ,השעמל ,חכוה ךכ .םיישונאה
רופיש לח הרמיכה תפסוהל תודוה .תודחוימה םהיתונוכת לע ורמשו
.ולא םירבכעב (םדאמ) עזג יאת לש הלתשהה תוליעיב לודג
םהיתונוכת תא ודבאי םהש ילבמ הדבעמב עזגה יאת תא לדגל תלוכיה
תויאופר תורטמל םהב שמתשהל תויורשפאה תא לידגת תודחוימה
תא תרכינ הדימב ריבגי לודגה ןמזה חוורמ ,רתייה ןיב .תונוש
.םייטנג םילופיט תרגסמב םינוש םינג עזגה יאתל רידחהל תורשפאה
יאתש הדבועהמ תעבונ םייטנג םילופיטל שמשל עזגה יאת לש םתלוכי
םוצע רפסמ הכורא הפוקתלו םוי ידמ ורציי םצעה דשלב ולתשויש עזג
.הלתשהה םרטב םהילא ורדחויש םינגה תא וליכי םלוכש ,םד יאת לש
,םיניקת םינובלח לש תוקיפסמ תויומכ קיפהל םייושע הלא םינג
.תיטנג הלחממ האצותכ םרגנש רוסחמ לע וצפיש
םילוחה תיבב םצע דשל תלתשהל זכרמהמ םירקוח םג ופתתשה הז רקחמב
םירקוח ןכו ,תובוחרב ןלפק םש לע םילוחה תיבבו םילשוריב הסדה
.ב"הראב ןוסק`ג תדבעממ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו