םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

רבעה ןמ תולוק
Beyond 2000
העפוהב ימלוא םש ילעב םיאקיסומ עומשלו ןמזב רוזחל םימלוח םיבר
הזש תורמל .הרטניס קנרפ וא רלימ ןלג ,תוישופיחה ןוגכ ,תיתימא
תרושקת תוכרעמל זכרמה"מ םינעדמ ,אימפסאב םולח ומכ הארנ
.ןמאיי-יתלבה תא וללוח "תובלושמ

חתיפ ,"ןמזה תנוכמ" ותאצמה תא הנכמה ,סיקאקאיריק סירכ
לש תוכיאב תונשי וידוא תוטלקה עימשהל תרשפאמש השדח היגולונכט
ינש וא ץורע לש תונשי תוטלקה תכפוה תכרעמה .םיטרצנוק םלוא
תומלוא יופימ ידי לע םוירוטידוא לש תוכיאב לילצל םיצורע
םינוש תומוקמב םינופורקימ ללש תרזעב לילצה רוזחשו םיטרצנוק
.םלואב

יצורע השש רדשל הלוכי ,"המודמ ןופורקימ" הנוכמה ,היגולונכטה
.הסיחדב שמתשהל אלבו ךומנ ספ בחורב טנרטניאב רתוי וא עמש
ואירטס תוטלקהב לולכש עדימ תרזעב רצונ שדחה יצורע-ברה לילצה
רפסמב םיזתנוסמ וללה תוטלקהה ןמ תותואה .רבעה ןמ תויח ונומ וא
רוציל ידכ םימייקה םיצורעב םיבברועמו םימודמ םינופורקימ
.יתימא יצורע-בר "סקימ"

הטלקה יסדנהמ .הטלקהה לע השקמ םיטרצנוק םלוא לש ועבט םצע
לכ תא תוצמל ןויסנב רתוי וא םינופורקימ םירשעב בורל םישמתשמ
.תבכרומ הכ תיטסוקא הביבסב הלודג תרומזת תרצויש לילצה
טעמ ,רוחאמ ןיזאמה לא עיגמו ירוחאה ריקהמ רזוח לילצה ,אמגודל"
.סיקאקאיריק ריבסמ ,"תרומזתהמ רישיה לילצהמ רחואמ רתוי

םוקימ ידי לע םירחא תומוקמו םיטרצנוק תומלוא הפממ סיקאקאיריק
לכמ םיטלקומ םילילצה .רתאב םינוש תומוקמב םינופורקימ רחבמ
הקיסומה תא םיוושמ ,ןכמ רחאל ;םתירוגלא רוציל ידכ ןופורקימ
.םידדובה םינופורקימה לש וז םע םינופורקימה תצובקמ תבלושמה
רזחשיש ילטיגיד רטליפכ םתירוגלאה לעופ ,ףסאנ הז עדימש עגרב
.דדוב ןופורקיממ םלואה לש לילצה תא קיודמב

עמוש התא וליאכ הילשאה תא רוצייש ךכ לילצה תא תונשל םג ןתינ
תאצמנ תרומזתה וליאכ וא ,םלואב םינוש םירוזאמ העפוהה תא
אוה ילוא ;– ונל עודי וניא רדחה םא םג" .םינוש תומוקמב
."דאמ בוט בוריקל עיגהל םילוכי ונא ;– דוע םייק וניא

.תשרב הקיסומ יבבוחל םוצע לאיצנטופ םג שי השדחה היגולונכטל
תייוולב ,טנרטניאל הזה דיחיה עמשה ץורע תא רגשל םילוכי ונא"
,"ינשה דצב םוירוטידוא תוכיאב לילצ קיפהלו ,םימיאתמה םירטליפה
םויכ םיחלשנה ההובג תוכיאמ םיצבק ,דועו תאז .סיקאקאיריק רמוא
תומכ" .תוכיא ןדבאב ךורכש רבד ,םיסוחד בורל םה טנרטניאב
יתועמשמ ןפואב תומגופש יאוול תואצות תרצוי םויכ תשרדנה הסיחדה
.רמוא אוה ,"לילצה תוכיאב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו