םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

ט`צ קר אל הז טנרטניא
סנווא ןלאו ןרו`תייה ילזל ,םרגניא טרבלא תאמ
Computers and Education 35 (2000), 21-35
 
אובמ
הלא יפב הצופנ אמסיסל הכפהנ "םידמול לש הליהק תריצי"
הארוהל רתוי תויביטקפאו תושדח םיכרד שוביגב םינינועמה
תא גישהל ונל עייסל טנרטניאה לוכי ןהב םיכרדה תחא .הדימללו
ןוידל םידדצה לכ הבש ,תינורכניס תרושקת תועצמאב איה וזה הרטמה
לש תונורתיה ."תמא ןמזב" םירשקתמו תינמז-וב תשרל םירבוחמ
תונויער ףילחהל תלוכיהו םירסמה תוידיימ םה תינורכניס תרושקת
.תמיוסמ הדמע לע חרכהב לעניהל אלב תוריהמב עדימו

רקיעב טנרטניאב תינורכניס תרושקת םייקל היה ןתינ ,רבכמ אל דע
ךא ,הריהמ םנמא התיה תורשקתהה .ICQ וא ט`צ תונכות תועצמאב
הידמיטלומהו הקיפרגה יטבה אלב ,ירמגל תוילאוטסקט ויה תוביבסה
תונכותה ,םויכ םלוא .ונימיב בושחמה תוביבס בור תא םינייפאמש
לע תוססובמה ט`צ תונכותל רבעמ ףסונ דעצ ושע תינורכניס תרושקתל
לאיצנטופה .המודמ תואיצמ לש תוינושאר תורוצל וכפהנו ,םיטסקט
אוה םישדחה םימודמה תומלועב קוחרמ דומיל תויונמדזה תריציל
.םוצע

םידממ ינשב תויפרג ט`צ תונכות
םיטקפאו יפרג עקר שמתשמל תנתונ םידממ ינשב תיפרג ט`צ תנכות
םיגוס דדועל לוכי עקרה בוציע .היווחה תא םימיצעמה םיפסונ
,המלש הדימל תביבס רוציל השעמל ןתינ .םינויד לש םייפיצפס
תונכותה בור .םהיתוחישל ליבקמב הב טוונל םילוכי םידימלתהש
תומד ךרד יפרג ןפואב םמצע גצייל םישמתשמל םויכ תורשפאמ
יפרגה קשממה יטבהמ המכ ,ךכל ףסונב .רחבנ שובל ללוכ ,תבשחוממ
ונאש ףוגה תפש לש דממה רדעה לע יקלח ןפואב תוצפל םייושע
.םינפ לומ םינפ תוחישב וב םירזענ

,רויצ תלוכי ןה תוידממ-וד תויפרג תוביבס לש תופסונ תונוכת
,םיטירסת תרזעב םתוא לעפתלו רדחב םירזבא דימעהל תלוכיה
.םיפסונ םיטירסת לע םיססובמה שומישל םינכומ םיגולאידו
.םירחא םירקבמל םירסמ ריאשהל ידכ שמתשהל ןתינ םירזיבאב

תוידממ-תלת ט`צ תונכות
.םישמתשמה לש תיתסיפתה היווחה תא םיצעהל תולוכי ולא תונכות
ךרוצל .רתוי בכרומ רבדל דומילה תביבסב טווינה תא ךפוה םג רבדה
,לשמל) הביבסה גוס תא הדיפקב רוחבל שי ,םייכוניח םישומיש
םינוידהו תויצקארטניאה יגוסב ךומתל ידכ (היודב וא תיתואיצמ
.םייוצרה

ריחמב ךורכ תוידממ-תלת ט`צ תונכות לש תואיצמל רתוי ברה ןוימדה
תניחבמ ןהו ,םישרדנה תרושקתהו בושחמה יבאשמ תניחבמ ןה ,דבכ
,אמגודל ,תידממ-תלת הביבסב .שמתשמהמ שרדנש יביטינגוקה דוביעה
שי ןכלו ,תגציימה תומדה לש וז איה ןוידה תעב טבמה תדוקנ
.תחחושמ איה ןמעש תויומדה םוקימל םאתהב העינהל

ךוניחב םימושיי
ינש ראותל םיטנדוטס םע ,ונלש תימדקאה הביבסב קוחרמ ךוניח
םינוידב םיאור ונא ,עובשב דחא םוי הז םע הז םישגפנש
ףא וא ,דומילה תועש תא ךיראהל הליעומ ךרד תשרב םיינורכניס
םויכ הווהמ טנרטניאב עובק ןויד .ירמגל םיבר םירועיש ףילחהל
םינויד תרוצב ןהו םירועיש תרוצב ןה ,סרוקהמ דרפנ-יתלב קלח
.הצובקב תופתושמ תודובעו

תיפרג הנכות הלוכי ןהב םיכרד יתש תוחפל שי תויעב ןורתפ
ןורתפל תורזופמ וא תומודמ תוצובק םדקל םיינורכניס םינוידל
תרחאה .רתוי בחר יתארוה רשקה םע תרושקת ילככ איה תחאה .תויעב
םייוצמה םידימלת ,ןושארה הרקמב .המצע תויעבה ןורתפ תביבסכ איה
,ינשה הרקמב .הצובקכ הרתפל םהילעש היעב םילבקמ םינוש תומוקמב
תולטמ ,עדימ ףיסוהל לוכי (םירדח המכב רבודמ בורל) ט`צה רדח
.היצאוטיסל םירחא םיביכרמו

רשקתל ידכ תונכותב רזעהל םילוכי םידימלת הליהקב תויעב ןורתפ
חחושל ולכוי םידלי ,אמגודל .םידומילה לספסל םירבח םע קר אל
אמגודכ .םירחאו הליהקב םיגיהנמ ,םינוש םימוחתמ םיחמומ םע תשרב
ןורתפ" לש טקיורפ לע םיננוחמ תתכ םע םויכ םידבוע ונא ,ךכל
רהנ לש ונויקנו ותואירבב םיקסוע םידליה ."הליהקב תויעב
לש הרדס ורצי םה ,רהנב תורושקה תויעב לע דובעל ידכ .ויהואב
ברקב הנכותה תא ץיפהל םהל רשפא ויהוא תנידממ קנעמ .ט`צ ירדח
.םירחא םידליו הליהקב םיגיהנמ ,םינעדמ

םירתא תורזחשמש תוביבס רוציל ןתינ םויכ הירוטסה ידומיל
הירוטסהב םיאיקבה םינווקמ םיכירדמ םג ףיסוהל ןתינ .םיירוטסה
.םירחא םירקבמ םע חחושל ןתינ ,ןכ ומכ .םוקמה לש

ןוויג" לע שגד םויכ םימש םיכנחמה םייתוברת-ןיב םירשק
תויוברתמ םידליל רוציל רפסה יתב םישקתמ םיתעל ךא ,"ישונא
תונכות תועצמאב רשפאתמ רבדה .הזמ הז דומללו רשקתל תמאב תונוש
תויוברתב םידיקפת ןווגמ קחשל תונמדזה םידימלתל ןתיי רבדה .ט`צ
.םינפבמ ןתווחל תוסנלו ,תונוש
רשפאל הלוכי תידממ-וד ט`צ תביבס תוינושל תויונמוימ חותיפ
הבושת ןתמב תוחפו ,םהלש תיתרושקתה תלוכיב דקמתהל םידימלתל
אלב תואיגש ןקתל םידמולל תרשפאמ תוינורכניסה .הלאשל הנוכנ
עייסל ידכ ט`צב שומישה תא םינחוב ונא םויכ .החישה ףטשב םוגפל
.הבותכ תילגנא דומלל םישרח םידימלתל

לש םתסינכ רשפאתתש ךכ םירתאו ט`צ ירדח ליבגהל ןתינ ץועיי
תא לוענל םילוכי "רדח"ב םיאצמנהש וא ,דבלב םימיוסמ םישנא
דחא םוקמ .דאמ םישיגרו םיישיא םינויד םייקל רשפאמ רבדה .תלדה
תונכות .םידימלת םע ץועיי ישגפמב איה וז תלוכיל תובישח שי ובש
ןודל רעונ-ינב ולכוי ובש ,ימינונא םורופ תווהל תולוכי ט`צ
.האלמ תויטרפב סדייא וא םימס ,ןימ ןוגכ םיאשונב

ביכרמל הנורחאב הכפהנ ףתושמב הדימלה םידימלת ןיב תרושקת
החנמכ רתוי שמשמ הרומה םיבר םירקמבו ,תומרה לכב ךוניחב בושח
רבדה ,לכ תישאר .תיכוניחה היווחל ידבלבה יארחאה רשאמ תוחפו
ילוא יהוז .התכל ץוחמ םיליעומ םייכוניח םינוידב ךישמהל רשפאמ
תא ןוחבל עיקשהל םינינועמש םידימלתל שיש רתויב הבוטה ךרדה
הנבהל עיגהלו תרוקיב ינפמ םהילע ןנוגל ,הז םע הז םהיתונויער
תולטמ םידימלתל תתל ןתינ ,תינש .םייזכרמ םיגשומ לש תפתושמ
שמתשהל ןתינ ,ףוסבל .ףתושמב תויעב ןורתפו דומיל תושרודש
לש הווסמב הז םע הז רשקתל םידימלתל רשפאל ידכ תויפרגה תוביבסב
.תויודב תויומד

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו