םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םיינורטקלא תיב-ירועיש
`תרווייה סקרו יל קול-גנופ תאמ
Journal of Educational Computing
Research, vol. 22 no. 2, 171-186
תלוכי תומר ילעב םידימלתל עייסל לוכי יטרפ הרומ דציכ תוארל לק
תא קזחל ידכ ידיימ בושמ לבקל ולכוי םינייטצמ םידימלת .תונוש
ןוקית לבקל ולכוי םישקתמ םידימלת ,אסיג ךדיאמ .הדימלה טקפא
בצמב .תודימתמ תואיגשל ןתכיפהמ ענמיהל ךכבו ,םהיתואיגשל ידיימ
םירומ ,ירשפא וניא רבדה םא ךא ,םדא אוה יטרפה הרומה ,ילאדיאה
.דיקפתה תא אלמל םילוכי ישונא הרומ םיקחמה םיבשחוממ םייטרפ

דחוימב ,תומיאתמ תונכותב רוסחמ אוה ירקיעה ימושייה לושכמה
תודקמתמ תומייקה תובשחוממה הארוהה תוכרעמ בור .הקיטמתמה םוחתב
תרטמ .הרצקב בישהל שי ןהילעש ,תורצק תולאש וא םיליגרת ןתמב
ןיבהל ןויסנ לכ ןיא .ןחבמל הנכהכ לוגרת איה וללה תונכותה
.שארמ תועובק ןוקיתה תויורשפא לכו ,םידדוב םידימלת לש תואיגש

,םידימלת לש תואיגש ןיבהלו תוסנל םיבשחמ תוכרעמ ולחה ,הנורחאב
ולכויש תנמ לע ,תאז םע .ןהילע רבגתהל םהל עייסל ןכמ רחאלו
ןהילע ,תיבה ירועיש תנכהב עויס לש תויתימא תוכרעמל ךופהל
:םיאבה םיאנתב דומעל

תויעב בשחמה ןורכזב רומשל ולכוי םידימלת ףא וא םירומ .1
תלגוסמ תויהל הנכותה לע ,ךכ ךרוצל .תיבה ירועישב וללכייש
תעב דימלתה לש תואיגש תוהזל םג ומכ ,היעב לכל ןורתפה את אוצמל
.ןורתפה ךילהת
תדובעל םינויצ ןתמ ידי לע םירומל עייסל הכירצ תכרעמה .2
תא רתוי בוט ןיבהל םירומל עייסל הילע ,דועו תאז .םידימלתה
.תיבה ירועישב ולגתהש תושלוחהו תואיגשה תוצמת ידי לע םהידימלת
ןיידע ךא ,הבר תינוגדחו תיתרגש הדובעמ הרומה תא ררחשי רבדה
.םידימלתה תומדקתה רחא תוריהמב תוקחתהל הל רשפאי

ינש הז ךרוצל ונחתיפש "םיינורטקלאה תיבה-ירועיש" תכרעמל
יטרפה הרומה .תיבה ירועיש להנמו ,בשחוממה יטרפה הרומה :םיביכר
ןוגכ תישיא הרזע תתל הלוכיש ,תינובת הארוה תכרעמ אוה בשחוממה
אוה תיבה ירועיש להנמ .םינוקית תעצהו תואיגש תקידב ,םיזמר ןתמ
תואיגש םכסמ ,תיבה ירועיש תא ןנייצמו הצקמ רשא ,הרומל רזע
ולכוי ,ותרזעב .תויומידק יפ לע תויעב ןגראמו הרומה רובעב
.םתארוה רופישל םנמז תיברמ תא שידקהל םירומה

ינשב םילולכ ,ליעל וותוהש תורטמה תא גישהל לכות תכרעמהש ידכב
תכרעמהש עדיה תא ליכמ החמומה לודומ .םילודומ רפסמ היביכר
תא וכותב ללוכ אוהש םושמ ךכ הנוכמ אוה .דימלתל ריבעהל הרומא
תכרעמהש ןוויכ .רבודמ וב עדיה םוחתב החמומ תעדל רומאש המ
שרדנה עדי רקיעב הליכמ איה ,םימתירגול תורוהל תדעוימ תיחכונה
ןסחאל דעונ דימלתה לודומ ,תאז תמועל .םימתירגול תויעב ןורתפל
עדיה יללכ .םיללכ תרוצב ,דחאכ יוגשו ןוכנ ,דימלתל שיש עדי
םינחבמ לש הרדסמ ולבקתהש םידימלת לש תואיגש םימדמ יוגשה
לודומ ,ישילשה לודומה .גנוק-גנוהב `ט התכ ידימלת -125ל ונתינש
הרזע ןתמ לש יותיעהו ןפואה לע עדי רקיעב ליכמ ,הארוהה
דוגינה תשחמה לש ןורקעה סיסב לע ,םהיתואיגש ןוקיתב םידימלתל
.תונשיה עונמל ידכב ,דימלתה לש םדוק עדי ןיבל תואיגשה ןיב
םדא ןיב היצקארטניאה לע יארחא ,תרושקתה לודומ ,ףסונ לודומ
תפש םוגרתו בשחמ תפשל תישונאה הפשה םוגרתב רקיעב רבודמ .בשחמל
.תישונא הפשל בשחמה

לש תותכ שש .רפס-יתב הששב הקדבנ איה ,תכרעמה החתופש רחאל
,תוידומיל תולוכי לש הבחר תשק ילעב ,גנוק-גנוהב `ח התכ ידימלת
ינש רותפל םידימלת 220 ושרדנ ,לכה ךסב .יוסינב ףתתשהל ונמזוה
םידימלתהמ קלח .םימתירגולב תיב-ירועיש לש (השקו לק) םיכרעמ
ונקדב .תכרעמה תועצמאב םקלחו ,ןורפעו ריינ םע תויעבה תא ורתפ
,עובש ףולחב םידימלתה תריכז תא םג אלא ,תויעבה ןורתפ תא קר אל
קודבל דעונש ,"הדימל יכילהת ןולאש" אלמל דימלת לכמ ונשקיב ןכו
.קמועל וא יחטש ןפואב םידמול םה םא

תיבה ירועיש תכרעמב שומישל והשלכ קהבומ טקפא הלגתה אל יוסינב
ררבתה ,רתויב בוטה רפסה-תיב קדבנשכ ,תאז םע .םיינורטקלאה
הרוצב תוטשפומ תוחפ תויעב דומלל םידימלתל עייסל הלוכי תכרעמהש
רתוי ההובג תימונוקא-ויצוס המר ןוגכ םימרוגש רשפא .רתוי הבוט
.יבויחה טקפאל ומרג םהלש הברה היצביטומהו םידימלתה תוחפשמ לש
םילוכי ללכב םידימלת םא תויהל הכירצ הניא רקחמה תלאשש ןכתיי
תושעל םילוכי םידימלת יגוס וליא אלא ,תכרעמהמ תלעות קיפהל
.תאז

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו