םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

שומישל םיחונ תורוניצ-ונאנ
Jeff Minerd
.The Futurist, January-February 2001, p
15
הקיחשהו ךוכיחה תא תיחפמ שדח בוציע
 
רגאמל בורקב ופרטצי םיכומנ הקיחשו ךוכיח ילעב םישדח םירישכמ
,ילקרב תטיסרבינואב הנורחאב ךרענש יוסינ .ינאכמ-ונאנה דויצה
םיבסמכ דקפתל םילוכי ןמחפמ תורוניצ-ונאנש הארה ,הינרופילק
.תוידמג תונוכמב ךוכיח ירסחו םיריעז םיציפקו

ימוטא : 60תוירודכ ןמחפ תולוקלומל םימוד ןמחפ תורוניצ-ונאנ
תולוקלומ םצעב םה תורוניצ-ונאנ .לגרודכ תרוצב םינגרואמה ןמחפ
דחאה םייובחה תורוניצ ירסירת המכ םע בורל ,תוכראומ תוירודכ
.ינשה ךותב

ילקרבמ םיאקיזיפה וחילצה ,םימוטא זיזהל לוכיש רישכמ תרזעב
וקילחה םה ,ןכמ רחאל .רוניצ-ונאנ לש דחא הצקמ תובכש רפסמ ףלקל
םיינוציחה תורוניצה ךות לא םיפושחה םיימינפה תורוניצה תא
.חתמנ פוקסלט תרוצב םונגראו ,םהל הצוחמו

,ךוכיח אלב הצוחהו המינפ םיקילחמ םיימינפה תורוניצהש ללגב
םיינוציחה תורוניצה ךות לא הרזחב דיימ םיצפוק םהש ןוויכמו
םייפוקסלטה ןמחפה תורוניצ-ונאנב שמתשהל ןתינ ,"םהמ םיפרמ"שכ
םיינאכמ-ורטקלא םיגתמ וליפא וא םייראניל םיבסמ ,םיציפקכ וללה
להינש ינש ראותל טנדוטסה ,סגנימאק ןו`ג רמוא ,דחוימב םיריהמ
.יוסינה תא

בוש תאז ונישעשכ םג ,םהשלכ רמוח תופייע וא הקיחש וניאר אל"
המרב רבודמש ללגב" .סגנימאק רמא "םעפ םירשע דע ,בושו
םישוע ונייה םא יהשלכ הקיחש אהת אלש רבדה תועמשמ ,תירלוקלומה
וניאש בסמ ומכ הז .םעפ ןוילימ וליפא וא ,םעפ םירשע דוע תאז
."םלועל קחשנ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו