םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


ךוניח/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//
םלועב יגולונכט


רשקה תריציל תיתלשממ-תיקסע תופתוש
היגולונכט תארוהל יתואיצמ
דומילל תינשדח השיג
תומדקתמ תויגולונכט
Thomas Brush & Gary Bitter תאמ
,Learning and Leading with Technology
28, 1:22-30
םישרודה הדובעה תומוקמ רפסמב הדחה היילעהו תימלועה תורחתה
יחכונה הדובעה חוכ בכרה תא התע םינשמ תויגולונכט תויונמוימ
ברקב םיבשחמ תותשרב שומישה ,ןדמואה יפ לע .ונלש ידיתעהו
,העברא יפ 2003 דע הלעי םירחא םינוגראו םייתלשממ םיפוג ,םיקסע
ישנא .םהיתותשר לש תדמתמ הקוזחת הלא םינוגראמ שורדיש רבד
תתל קר אל אופא םיבייח עדימה תויגולונכט םוחתב םישדחה עוצקמה
שדח עדי שוכרל םג אלא ,םינוגרא לש םייוושכעה םיכרצל הנעמ
.ןוגראה לש עדימה יכרצ םינתשמש לככ ,תושדח תויונמוימ דומללו
םינוכיתל םיקסעה םלועמ םיגיהנמ ונפ ,הלא םיכרצב היילעה רואל
רתוי ןמוימ הדובע חוכ תונבל םהל עייסל ידכ תואטיסרבינואו
םוחתב הסינכה תורשמל עיגהל לכויש ,םייגולונכטה םימוחתב
,תאז םע .הדובעה םוקמב תינושאר הרשכה אלב עדימה תויגולונכט
לקהל לכויש יתואיצמ רשקה ןיא םיבר םינוכית לש דומיל תוינכותב
תוטישה .הדובע םוקמ לש תויצאוטיסל תויונמוימהו עדיה תרבעה לע
םיללכ תארוהב דקמתהל תוטונ םינוכיתב םויכ ןהב םישמתשמש
תואיצמה םלועל תרבעומה עדיה תומכש ףא ,םיילסרבינוא תונורקעו
עדיב התעמ דקמתהלו ,השיג תונשל רפסה יתב לעש רורב .קפסב תלטומ
םתוא תורוהלו ,תואיצמה םלועב החלצהל םישרדנה תויונמוימבו
.םימוד םירשקהב
לש WWE ימלוע-ללכה ךוניחה תצובק ,תונורחאה םינשה שולש ךלהמב
תושירה תינכות תא המשייו הננכת תיאקירמאה סמטסיס וקסיס תרבח
ןווגמ ךוניח לש רגתאה םע דדומתהל ךרדכ CNAP וקסיס לש תימדקאה
רפס יתבל תקפסמ . CNAPתושיר תויגולונכטב שומישב םידמול לש בחר
תינכות ב"הרא יבחר לכב תואטיסרבינואו תוללכמ ,םיינוכית
םידימלתל עייסל הדעונש ,טנרטניאה לע תססובמה ,תמדקתמ םידומיל
םירשקהב ודמל רשא תא םשיילו םישורדה םינכתב תואיקבל עיגהל
ףלא 70 מ רתוי תינכותה תא ורבע ,לכה ךסב .רתוי םייטנתוא
ב"הרא יבחר לכב תורוזפה הרשכהל תוימדקא 3,500 ב ןוכית ידימלת
.תופסונ תוצרא 62 בו

ודעונש םירטסמס העברא םויכ תללוכ CNAP לש םידומילה תינכות
םירומא ,הרשכהה םויסב .וקסיסמ רמג-תדועת לבקל םידימלתל עייסל
םיחתופמ םויכ .תשר להנלו תונבל ,ןנכתל םילגוסמ תויהל םידימלתה
ולכוי המעש ,תמדקתמ תיעוצקמ הדועת תלבקל םיפסונ םירטסמס העברא
.רתוי ףא הובג גרדב תורשמל לבקתהל
רבודמ ,ללכ ךרדב ."תוימוקמ תשר תוימדקא"ב םילהנתמ םידומילה
תינכות .הז ךרוצל םהירתאב שומיש םירשפאמש ךוניח תודסומב
תויוליעפב דימלת-תונווכמו תונווקמ תויוליעפ תבלשמ דומילה
עדיה תא םשייל תונמדזה םידימלתל תתל ודעונש ,תוישממ הדבעמ
.רתוי םייטנתוא םירשקהב ושכרש

:םיביכרמ השולש תנווקמה םידומילה תינכותל
ללוכה ,יתארוהה ןכותה תא קפסמ הז ביכרמ .תשר-תססובמ הארוה -
הלאו ,תושירל םיעגונה םיאשונב תוקסועה הארוה תועש -280מ רתוי
תא ללוכ הלא םיקרפב הסוכמה ןכותה ."םיקרפ" רפסמל םיקלחנ
LAN ןונכת ,םיבתנ תויצרוגיפנוק ,תותשר ןונכת ,בושחמה תודוסי
הרוש ללוכ הארוה עטק לכ .תשרב תוררועתמה תויעב ןורתפו ,-WANו
.ודמלש בושחה עדימה לע בוש רובעל םידימלתל תועייסמה תולאש לש
אדוול הרטמב ,םהלש בצקב תולאשה לע רובעל םיאשר םידימלתה
בלשל רבעמה ינפל ורהבוי םירורב-אל םיקלחשו ,שכרנ ןכא עדימהש
.אבה
רובעל םידימלתל רשפאמ CNAP לש הכרעהה ביכרמ .הכרעה תרש -
דסמב תואצותה דועית ךות ידיימ בושמ תונתונה תונווקמ תוניחב
.םיכירדמה לש תמא ןמזב תושיגנ תרשפאמ תכרעמה .הכרעה ינותנ
םידימלתלו םיכירדמל תתל דעונ יתליהקה תרשה .יתליהק תרש -
דומיל-תינכות יבאשמ ,ינכטו יתרשכה עויס תרוצב הרישי הכימת
:םיביכרמ ינש הז תרשל .וקסיסמ הכרדהו םינווקמ
עייסל דעונש םיבאשמ לש ךרעמ םהל קפסמ םיכירדמה תליהק ביכרמ .1
רתויב תויביטקפאה הארוהה תויוליעפ תא םידימלתל קפסל םהל
ןווקמ םורופו "תוחיכש תולאש" רגאמ ליכמ אוה ,ףסונב .תוירשפאה
םישנאמ רחא טלקו לאוד ,ןופלט תוחיש ךמס לע ינכדע עדימ קפסמה
.CNAP לש םידומילה תינכות םע םידבועה
עייסל ודעונש םיבאשמ םידימלתל קפסמ םידימלתה תליהק ביכרמ .2
תויעבב ףסונ עויס לבקל ,תינכותב םתומדקתה רחא בוקעל םהל
וב ,הדובעה םוקמב דומילל תויונמדזה רתאלו ,ךרדב תוררועתמש
.תיטנתוא הביבסב תושדחה םהיתויונמוימ תא םשייל ולכוי

תינכות תא םידחיימה םירבדה דחא איה תישעמה םידומילה תינכות
םידימלתל תנתינ ,תישעמ תוסנתהל תודבעמב .CNAP לש םידומילה
םע ףותישב תויוליעפ עצבלו םהלש עדיה תא םשייל תונמדזה
םע תודבעמ םיקהל תושרדנ תוימדקאה ,תינכותהמ קלחכ .םהיתימע
םיטקיורפב ףתתשהל םידימלתה םילוכי ,וז הביבסב ."יתימא" דויצ
תויגוסו תוינכט תויעב םע דדומתהל קר אל םהמ םישרודש ,תושיר לש
יליעפמ ,םישמתשמ םע דדומתהל םג אלא ,תואיצמה םלועמ תונוש
תא קזחמה רבד ,תויעבה תא רותפל ידכ תותשר יסדנהמו תוכרעמ
םידימלתל שי ,וז תוסנתהמ האצותכ .תויוליעפה לש יטנתואה רשקהה
.םהלש רפסה יתב לש תושיר יצעויכ דובעל תונמדזה םיבר


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו