םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


דיתעה תינוכמ
,החוטב ,תיאמצע
רתוי הייקנו תינוכסח
PC Magazine, Sep. 4, 2001
 
,דיתעב ;תוינוכמ ץמוקב טנרטניא שי ,םויכ :תרושקתו בושחמ .1
םג היהת ,ישיא בשחמל שיש תלוכי לכ .ןלוכב בחר ספ תרושקת היהת
הקיסומ ,ל"אוד תלבקל תינוויכ-וד תיטוחלא תרושקת ללוכ ,תינוכמל
תורוצת לע דומלל ולכוי םידליה ,ןוינק דנרגה תא וצחתשכ .םיטרסו
היהת עסונ לכל .וממעתשי םא היזיוולטב תופצל טושפ וא םיעלסה
גהנה תא עדיית תינוכמה .ואדיו/וידואל רוביחו ךסמ-תחוטש הגוצת
לש רתויב הבורקה הריכמה תדוקנל ותוא ןווכתו ,עונמב תויעב לע
.םימיאתמ ףוליח יקלח

רבוחתש טווינ תכרעמ לעפת תינוכמ לכב :תימצע הגיהנו טווינ .2
ובקעי ם"כמ וא ,דנואס-ארטלוא ,רזייל ינשייח .GPS ינייוולל
תינוכמה תא וטאי םה ,ריהמה שיבכב .תוכומס תוינוכמ רחא
גהנל ועייסי םה ,תינוריע העיסנב ;םולבת םינפלמש תינוכמהשכ
היהי ןתינ ,סמועה תועשב .רוחאמש תינוכמב שגנתהל אלב תונחל
םירדשמש םג רשפא .תונואתו םיקקפ לש הרקמב םייפולח םיביתנ לבקל
תינוכמב ונקתויש ואדיו תומלצמ וא שיבכב ונגועיש םיביתנ ןמיסל
הארנכ ךרטצנש ףא ;– המצע תא גהנל תינוכמל ורשפאי המצע
.זא דע הנש םיעברא וא םישולש ןיתמהל

דע זוחא 20 ל םויכ תויארחא תוינוכמה :הביבסה תוכיאו םוהיז .3
דיתעב רבכ .ולוכ םלועב םוהיזה תומכמו היגרנאה תכירצמ זוחא 30
ןיזנב עונמ ןיב תובלשמה ;– םייאלכ תוינוכמ ולכוי ,בורקה
מ"ק םירשעמ רתוי לש קלד תכירצל עיגהל ;– ילמשח עונמל ןטק
דיתעב .רבצמב ןסחואיש ילמשח ןעטמ ללוחת םימלבה תלעפה .רטילל
וא ,ללכ םימהזמ אלב ןמימ ףורשל ולכוי תוינוכמה ,רתוי קוחרה
ידכ ןצמח םע םתוא בלשיו ןמימ ומכ םירמוח רימיש קלד אתב שמתשהל
היהי ןתינ .םירוהט םימ טושפ היהי טלפייש רמוחה .למשח רצייל
.תוינוכמה יקלח לכ תא טעמכ רזחמל

םירותפכ ץמוק קר ויהי םינווחמה תוחולב :הגיהנה תייווח .4
יל אצמת" ,"רק רתוי תצק" :תילוק הרקבב שמתשי גהנה .םיגתמו
.ףונמל וא תושוודל ומוקמ תא הנפי הגההש ןכתיי ."ז`ג תקיסומ
ופילחי (םימלב ,תרעצמ) רתוי תונמיהמו תולק תוינורטקלא תורקב
תוריאמ תודוידו םייטפוא םיביס .תומייקה תוינאכמה תורקבה תא
וררוואי םיבשומה .תורונהו ילמשחה טוויחה תא ופילחי LEDs
םימיב תונולחה תא וכישחי (ילזונ-ישיבג גצ) LCD יביכר .וגזומיו
םיסוטמש ומכ שממ ,תוינפב הדצ לע הטית תינוכמה .שמש-יפוטש
.םויכ םישוע

לע הרימש י"ע תונואתהמ קלחמ ענמיהל ולכוי תוינוכמה :תוחיטב .5
םיגהנ יוהיזו ,תוקלחהמ תוענמה ,ןהינפלש תוינוכממ חוטב קחרמ
םתא ילוא) תתואל ילב הדרפה וק וצחת םא .םייותש וא םימודר
ידכ (הברעה שיבכב ומכ) ספסוחמ וק הקחי הגהל בושמ ,(םימדרנ
לש םתחונתו םלקשמ ,םלדגל ומאתוי ריוואה תוירכ .םכתא ררועל
תירכ התוא ,תידדצה תלדה לע תונעשיה ךות םדריי דלי םא .םיעסונה
.תולקה התואב לעפות אל ריווא

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו