םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

?םיטושל האובנה הנתינ םנמאה
Edward Cornish
.The Futurist, July-August 2001, vol
35, no. 4, pp. 26-33
,תאז םע דחיו ,"דיתעה תא אבנל לכונ אל םלועל"ש רמול גוהנ
םיעבוק ונא .תלוזהמ ךכל םיפצמו ;– תאז םישוע ונלוכ
תויזחתו םיאפורמ תוזונגורפ םישקבמ ,תועיסנ םיננכתמ ,תושיגפ
,ברעהו םכשה תודבתמ תויזחתש יפ לע ףא .םייסנניפה וניצעוימ
.ןהב רזעהל םילדח ונניא

ןמז קרפכ רדגומ ותויהב ,םייק וניא דיתעה :וז איה היעבה תיצמת
וילע תעדל ללכב לכונ דציכ ,םייק וניא דיתעה םא ךא .שממתה םרטש
םינדיתעה בור ךא ,םיפוסוליפל ידמל תיעבט הלאש יהוז ?והשמ
לע הברה ךכ-לכ דוע שיש ןוויכ ,תוסחייתהל היואר הניאש םירובס
.וז הלאש םע דדומתהל ןויסנ הווהמ יחכונה רמאמה .רבדל המ

תונויער לש םתובישח
והשמ תעדל לכונ דציכ ,תישממ תואיצמ וניא דיתעהש ןוויכ
תויעדמ תוטישב דיתעב תופצל םילוכי ונניאש רורב ?ויתודוא
ונילע המוש .לשמל ,ותוא םלצל וא ,ותוא לוקשל רשפא-יא .תוליגר
אלו ,דיתעה לע תונויער רקחל לבגומ דיתעה רקחש הדבועב ריכהל
.םעבטמ םיקמקמחו םיינדגוב םה תונויערו ;– ומצע דיתעה

םייסיסבה םיעצמאה ,הבשחמה ילכ םג םה תונויער ,תאז םע דחי
לועפל וא בושחל םילגוסמ ונניא ,םהידעלב .ונביבסמש םוקיה תנבהל
וחיכוה ןוקיליסה קמע לש םירדראילימה :הייארהו .תילנויצר הרוצב
.טפנ תוראבמ רשאמ תונויערמ רתוי בר ףסכ חיוורהל ןתינש לכל
רתוי אל םעפ התיה ב"הרא .הירוטסהה ךרואל בושו בוש חכוה רבדה
טשפתה ןכמ רחאלו ,םיטעמ לש םחומב הגרדהב הווהתהש ןויערמ
ייחב ונתוא תותרשמש תורדהנה תואצמהה לכ םג ךכ .םירחאל
.םוימויה

.קוחרה דיתעל ןוזח םינובש הלא םה לכמ םיבושחה תונויערה
תא םיכירדמו ,חוכ ונל םינתונ ,ונידעי תא םידילומ ונלש תונוזחה
םחומב םינוכנה תונוזחה תא לותשל היה ןתינ ול .ונלש תויגטרטסאה
.דחא רוד ךות םירשעתמ ויהש רשפא ,םלועה יינע לש

יטיאה ונמלועו ,דלונ םרטש רחמה
,דיתעהמ אובל םילוכי םניא דיתעה לע תונויער ,תיגול טבמ תדוקנמ
"אצמנ" דיתעהש בושחל םיתפתמ םיבר .םייק וניא דיתעהש ןוויכ
ילוא דבלמ ,ותוארל םילוכי ונניא טושפש אלא ,הניפל רבעמ
תורשפאב ןימאהל םיתפתמ םירחא .םהינימל "םינועדי"ו "םיאור"
עדמה תורפסב ומצע לע רזוחש אשונ ;– ןמז-תונוכמ תונבל
.וניניעמ "רתתסמ" קרש דיתעל עיגהל תרחא ךרדכ ;– ינוידבה
וילא "עיגהל" םילוכי םינעדמהש "דיתע" ןיא טושפש רוכזל בושח
.הווהב תעה לכ םייוצמ ונא ךא ,ףלוח ןמזה :ורקחלו

הלאש ןוויכמו ,דיתעה לע תונויער קר רוקחל םילוכי ונאש ןוויכ
?הלאכש תונויער בואשל לכונ ןכיהמ ,דיתעהמ אובל םילוכי םניא
חותיפל םלג-רמוחכ רבעה ןמ עדיב שמתשהל איה הדיחיה ךרדה
לכ תאז םישוע ונא ךא ,סקודרפ ילוא עמשנ הז .םיירשפא םייובינ
.תעה

דיתעה םלועש ןוויכ רבעה לע וניתויזחת תא ססבל םילגוסמ ונא
רבעה םלוע ךותמ ;– תופיצרבו ;– הגרדהב הווהתמ
.דיתעב שחרתיש המ לע בושחל דוסי ונל תנתונ וז תופיצר .הווההו
תודימריפה .ונמלועב תויטיאב םינתשמ םירבד המכ דע רוכזנש בושח
;םמוקמב םיעוטנ םדוע םימגאהו םימיה ;ןלת לע תודמוע ןיידע
ןיבל ונימיב םלועה יבשות ןיב לדבה ןיאש טעמכ ,תיטנג הניחבמ
,הבר הכ תויטיאב הנתשמ םלועה ,רחמל םויהמ .םינומדקה וניתובא
שדח ןיא" יכ עובקל איה דיתעה תא תוזחל רתויב הבוטה ךרדהש דע
םישולש דועב ונמלועל תיללכ תיזחת תתל לכונ ,ךכיפל ."שמשה תחת
המכ דבלמ ,יחכונה ונמלועל המדי הארנה לככש רמאנ םא ,הנש
עקר לע אקווד ךא ,ןיעל דאמ וטלבי הלא םייוניש .םייוניש
.תכשמתמה תוביציה

אובל דיתעה לש רתוי הבוט הנבה :םוכיס
טעמ קר םיליכמ ךא ,רבעה לע עדימב םיאלמ ונלש םייעצבמה תוטמה
דומילל רפסה תיבב תוכורא םינש םישידקמ ונאו .דיתעל תוינכות
הייטנ ונב העובט ,ךכיפל .דיתעל בל-תמושת יד שידקהל אלב ,רבעה
תויורשפא לוקשל םוקמב ,רבעהמ םינוש עדימ יטירפב רהרהל הקזח
,םדאה עבטב רומח יוקיל והז .הווהב וניתויעב םע דדומתהל תורחא
.דיתעה לש רתוי יתטיש רקחב וילע תוצפל ןתינש

רכינ קלחש הדבועה דבלמ :םלועה לש ועבטב הנומט תויתטישה
ונאש יונישה יסופד םצעש ירה ,דיתעב םג דורשי יוושכעה ונמלועמ
תנתונ דיתעו רבע לש וז תופיצר .לועפל וכישמי םויכ םיהזמ
םייקתיש המ לע תונורקעו תונויער חותיפל יריפמא סיסב ונידיב
,ומצע דיתעהמ ןירשימב עדי בואשל ונתלוכיב ןיאש ףא ,דיתעב
תא ססבל ,ןכ םא ,היהי ןתינ .ללכ םויק ול ןיא ,רומאכש ןוויכ
תויתביסה יקוח ומכ ,תויריפמא תויואיצמ לע דיתעה לע וניתונויער
שממ לש יעדמ לעפמל ךופהי דיתעה רקחש ךכ ,תונתשהה יסופדו
.לוהינהו הרבחה יעדממ דחאכ ;–

.וילא סנכיהל לכונ אל םלועלש ןומרא לעכ דיתעה לע בושחל לכונ
שמתשהל לכונ ,ונחור יניעב םהב הפצנו וירדחב טטושנ םא ךא
.ונידי ומב הנבנש םיישממ תונומראל ןיינב-ינבאכ וניתויפצתב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו