םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


קחרממ הדימלה תונורסח
Michelle Bates Deakin
Computerworld 35 no5, 68, Jan. 29 2001
הדובע יאת 14 לא עשפ תריז לש הטלקה הרדוש ,הרבעש הנשה ףוסב
לש דועית הז היה אל .ויהוא ,דליפסנאמב טנירפס תרבח ידרשמב
תנכותב שומישל תילאוטריווה הרשכהה תליחת וז התיה .תוניירבע
.Windows 2000 Professional

ןרוקפופה חירו ,םוקמ לכב ורזופ םיקתממו "עירפהל אל אנ" יטלש
תתל :תחא הרטמ הדעונ וללה הקפהה ירזעל .ריוואה תא אלימ
םיבושי אלו ,דחיב תחא התכב םיאצמנ םה וליאכ השוחתה תא םידבועל
.בשחמה ךסמב םיהובו ,ואתב דחא לכ

,תועובש השולש ךשמל עובשב םיימעפ ,צ"החא שש דע שולש תועשב
תתכב םיכרדומ םידומיל ךרוצל טנרטניא רתאל טנירפס ידבוע ורבחתה
תא ראתמ ימוט קיר ינכטה סדנהמה .יח רודישב ,קחרממ דומיל
,םיילוק םיטקפאב שמתשהש ,"םינומזפה דעצמ לש יי`ג-יד"כ ךירדמה
אוהש רורב" .םידימלתה לש םזוכיר לע רומשל ידכ הקיסומבו רומוהב
.ימוט רמוא ,"בשק דבאל ונתייטנ תא ןזאל הסינ

הארוה הברהב ףידעמ אוהש רמוא ,םייניב-תביטחב רבעשל הרומ ,ימוט
התיה תילאוטריווה התכה יכ הדומ אוה ,תאז םע ;הליגר תיתתיכ
,וירבדל .תילטנורפ הארוה לש וזמ הכומנ תולעב ,"הבוט הרשפ"
לש תוצירפל יוכיסה אוה תנווקמ הרשכה לש רתויב לודגה ןורסחה
.ףצרה תא תושבשמה ל"אוד תועדוה

.ימוט רמוא ,"תומישמ יובירל ילכ אוה ישיא בשחמ ,הרדגה יפ לע"
הנועבו תעב םירבד המכ תושעל הייטנ ךל שי ,ולומ בשוי התאשכ"
."תעמשמ לש תמיוסמ הדימ ךירצ .תחא

םידבוע רתויו רתוי ,ואל םא ןיבו וזכש תעמשמב םינחינ םה םא ןיב
ןכש ,םינווקמ םיכירדמ לומ םמצע םיאצומ עדימה תויגולונכטב
הכרדהה תבוטל תיתרוסמה הארוהב ץוציק איה תיוושכעה המגמה
.תינורטקלאה

,קחרממ הדימל ווחש עדימה תויגולונכטב םירחא םידבועל המודב
המכל דאמ המיאתמ ילוא קחרממ הדימל .היתולבגמ לע דמל ימוט
תוישעמ תודבעמו רתוי תמדקתמ הרשכה ךא ,תויסיסב תויגולונכט
םיסרוג ךכ ,תיתרוסמ התכ לש הביבסב תיבטימ הרוצב תודקפתמ ןיידע
.עדימה תויגולונכט ףנעב םידימלתו םילהנמ

םיבשחמ לע רתוי בוט תולעופ תוימדהש איה ךכל הביסה ,םימעפל
ןיינעמ רתוי טושפ ,תרחא הניחבמו .שארמ ךכל ומאתוהש םיישיא
דיימ בישהל לוכיש ,יח ךירדמל םיבישקמש םישנא אלמ רדחב תבשל
.תוכובנ םינפ לש םי ומכ ,םיילולימ-אל םיזמרל ביגהלו תולאשל

תואצותה תדידמ
,תינבומו "היח" הרשכהש םירובס םיבר ,ראתמ אוהש םייוקילה ףא לע
הדימל לש רתויב בוטה גוסה איה ,וירבחו ימוט ולביקש גוסהמ
תונווקמ תויח תואצרה ,לשמל ,ןה תורחאה תויורשפאה .קחרממ
בורל תוחינמ הז גוסמ תונכות ,תאז םע .ישיא בצקב הארוה תונכותו
תא דודמל דאמ השק ,קיפסמ חוקיפ אלבו ,םשפנל םידבועה תא
.השעמ רחאל תואצותה

,גניווראמ סטאיישוסא ןנאקויבב ךוניח תלהנמ ,יבייא ילרבמיק
תקסועה ,הרבחב תנווקמ תכשמתמ הרשכהל הביטחה תמקהב העייס ,ססקט
הנוכמה ,הביטחה תמקה רחאל םג ךא .תוכרעמ תייצרגטניאב
500 הקיסעמה ,הרבחה ,(" (BAUסטיישוסא ןנאקויב תטיסרבינוא"
םידמולש םישנא שי" .תילנויצנבנוקה הארוהה תא החנז אל ,םידבוע
דחוימב המיאתמ . "BAUיבייא תרמוא ,"תילטנורפ האצרהב רתוי בוט
."היצביטומ יאלמו םייאמצע םישנאל

תותשר ץעוי אוה `ץלוו .הזכש רוסמ BAU דימלת אוה `ץלוו סמיי`ג
טרופב ייוודיפס רוטומ ססקט תרבחב הדובעל רקוב לכב עיגמש
לולסמ תא תלהנמש םיבשחמה האמ תב תשרה לע חקפמ אוה םש ,`תרוו
,ןנאקויב לש תימינפה תשרה ךרד -BAUל רבחתמ `ץלוו .םיצורמה
.לבונ תרבחמ יעוצקמ ןוישר תלבקל הנכהכ םירועיש לבקמו
`ץלוו לע ושקה ,הנורחאב ונב תדיל ללוכ ,תוישיא תויוביוחמ
תשרל תעכ רבחתמ אוה ןכלו ,הליגר דומיל תתכב הרשכה רובעל
.הדובעה םוי םותב וא םירהצה תקספהב

.`ץלוו רמוא ,"התכב םירועיש לש תוכיאה תא ףידעמ ינא"
רהמ תצקו ,רתוי בוט תצק רמוחה תא טולקל ךל תרזוע היצקארטניאה"
."רתוי

.דומילה תותכב בשחמה תוימדהל עגעגתמ אוהש רמוא םג `ץלוו
התא" .רמוא אוה ,"הנכותה תא םצעב ליעפמ אל התא ,קחרממ הדימלב"
."םינושה םיכסמה לע רבוע טושפ

,ןרוו תצובקב עדימ תויגולונכט להנמו אישנ ןגס ,סניבול דיווייד
תא ורשב לע הווח ,ןוטסובמ עדימ יתורישלו רואל-האצוהל הרבח
.הזל רוזחל רהממ אל אוה ,וירבדל .הרצק הפוקתל קחרממ הדימלה

,"ךכל םימיאתמה םילכה תא שי טושפש בשוח אל ינא ,וישכעל ןוכנ"
םיברש דועבש הליג אוה ,םיסרוק רפסמב הסנתהש רחאל .סניבול רמוא
,םימדקתמה םיסרוקהש ירה ,התואנ המרב ויה םיליחתמה יסרוקמ
םש שי רבכש בשוח אל ינא" .תינוניב המרב םצעב ויה ,לוכיבכ
םיתנכתמכ סרוקה םותב דובעל םישנאל רשפאל ידכ היצקארטניא קיפסמ
.רמוא אוה ,"הלימה ןבומ אולמב

יונמ השכר ולש הרבחהשכ שארמ ןכומה טירפתה תשיג תא הסינ סניבול
תלבגומ-יתלב השיג םידבועל החיטבהש ,תנווקמ הטיסרבינואב
איה ;– תירעזמ התיה הרבחה דצמ העקשהה .םינווקמ םיסרוקל
דחי .םישדח םיישיא םיבשחמ השכרש רחאל לומגתכ הליבחה תא הלביק
השימח הנומה ,ולש עדימה תויגולונכט תווצב דחא ףא ,תאז םע
.דחא סרוק ולו םילשה אל ,םידבוע

השעו המזוי לטנ אל םהמ דחא ףאו ,ןמז קיפסמ היה אל םידבועל"
ןמז רתוי הברה הצקי אוה ,ףיסומ אוה ,דיתעב .סניבול רמוא ,"תאז
.תנווקמה הדימלה ךילהתל

יקרפ תוצקהל םילהנמל ארוקו ,סניבול רמוא ,"הז תא תונבהל ךירצ"
הדימלל שידקהל םידבועה ולכוי םתוא ,םויה ךלהמב םייפיצפס ןמז
קחרה ,רדגומ רוזאב םג םידבועה ודמלי ,ילאדיאה בצמב .קחרמב
.םהיאתב םידבועה תא םיפיצמה ל"אודה ירסמו ןופלטה תוחישמ

?תאז םישוע ךיא
:קחרממ הדימלה לועייל תוצע המכ הנה ,םוכיסל
םירמוש תוחידבו הקיסומ ,תוקירש ,םינומעפ .לודגב הז לע וכל .1
.םידמולה לש םבל-תמושת לע
םע "היח" הרשכה ןיב רוחבל םכילע םא ."יח" רודישב היהיש .2
רתוי איה .היחה אסרגה לע וכל ,שארמ םיטלקומ םישגפמ ןיבל ךירדמ
.תיעצמא-יתלבו תנרקסמ
תגצהל םורופ תויהל ךירצ .יביטקארטניא תמאב הזש חיטבהל בושח .3
לולכל הכירצ הנכותהו ,םירחא םידימלת םע תוחישלו ךירדמל תולאש
רפס םתסמ רתוי ןניאש הנכות תוליבחמ וענמה .עפשב תוימדהו םינחב
.ךסמה לע
ירמוח תללוכ הנכותהש ךכל גואדל בושח .םיוולנ םירמוח וגישה .4
.סרוקה םותב םהיתולאשל תובושת םילבקל םילוכי םידימלתהשו ,ץעי
תוליבח תא בלשל תוחוקלל תורשפאמה הנכות תורבח ןנשי :המאתה .5
לעו ,רבחתהל םידבועה לע לקמ רבדה .תוימינפה םהיתותשרב הארוהה
.הרבחה לש הבטהכ םירועישה תא גיצהל םילהנמה
ורבעי דחוימב ההובג היצביטומ ילעב םידבוע קר .ןמז ורידגה .6
םוי ךלהמב ןמז וצקה .תישיאה םתמזוימו ,ישפוחה םנמזב םיסרוק
,הבישיל המודב הרשכהה לא סחייתהל םכילע .תנווקמ הרשכהל הדובעה
.תוערפה רשפאל אלו
תירותיאהו ל"אודה תא תובכל םידבועל ורוה :"עירפהל אל אנ" .7
ולת .תפסונ תימינפ תונגראתה ךירצי רבדהש ןכתיי .רועישה תעב
רוזא וצקה וא ,םידמולה לש הדובעה ירוזאב "עירפהל אל אנ" טלש
.קחרממ הדימלל דרשמב רדגומ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו