םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


Supporting Students in Open and
Distance Learning
לש ורפס לע תרוקיב
Simpson Ormond 2000
Phil Race
British Journal of Educational
Technology 32 no1, Jan. 2001
 
החימצ תורכינ םויכ .םוחתב יתיארש רתויב בוטה רפסה והז
תיוולנ המגמו ,קחרממ הדימלהו החותפה הדימלה םוחתב תימלוע-ללכ
הארוהה ,דצלו ,תרגסמב השימגו החותפ הדימל לש םיביכרמ בולישל
םיכמותה הלא ,םירקמה לכב .תוללכמו תואטיסרבינואב הליגרה
קפסמ ןוספמיסו ,ץועיילו הרזעל םיקוקז הלאכש םיכרעמב םידמולב
.עפשב םתוא

החותפה הטיסרבינואה לש זכרמה להנמ אוה ןוספמיס דנומרוא
לש ןויסנ ול שיו ,םיטנדוטסב הכימתו תיכוניח הכרדהל (תיטירבה)
,םיליעומו םירצק הרקמ ירואת אלמ ורפס .םוחתב הנש -25מ רתוי
לש בחר ןווגמב םידמולב הכימתב ליעומ שומיש שיחמהל ודעונש
ןהו תוימדקא ןה ,םידמולב הכימתה תויגוס לש בחרה חווטה .םירשקה
:ללוכ ,רפסב תונודנה ,תוימדקא ןניאש
;תישיא הארוהל תויבטימ תוקינכט חותיפ .1
;תיתרבח הכימת .2
;הרישנ תעינמ .3
;קחרממ הכימת ןתמ .4
;םיבשחמ תרזעב הכימת ןתמ .5
;םינפ-לא-םינפ הכימת .6
-ו ;הדימל תויונמוימ חותיפ .7
.הארוה לגס חותיפ .8

םיקקזנ םהל ,תימדקא-אל הכימת לש םיטבה השש ההיז ןוספמיס ,טרפב
,קחרממ הארוה לש תורחא תורגסמבו החותפ הטיסרבינואב םידמולה
:ןמקלדכ
הלועפ ינוויכ תעצהו תויעב תקידב ,עדימ ןתמ ;– ץועיי .1
;םיירשפא
תויונמוימו תויטנ לע ינטרפ בושמ ןתמ ;– הכרעה .2
;תוימדקא-אל
;הדימלה םודיקל תישעמ הרזע ;– הלועפ .3
;תוצלמה תביתכו תוגלמ תגשהב עויס ;– גוציי .4
;םידמולה תבוטל םיידסומ-םינפ םייוניש םודיק ;– הלודש .5
.םידמולב הכימתה ןוגרא ;– הלהנמ .6

:תואבה תוירוגטקל תקלחנ תימדקאה הכימתה
;סרוקה םוחת תרדגה .1
;םיגשומ רואיב .2
;סרוקה לש הפיקמ הגצה .3
;תחאכ תילמרופ-אלו תילמרופ הכרעה ןתמ ;– בושמ .4
;תוניירואו תיטמתמ הסיפת ;– הדימל ירשכ חותיפ .5
;סרוקה ךרואל םידמולה תומדקתה רחא בקעמ .6
שוגירב תופתתשהו סרוקה תולובג תבחרה ;– הרשעה .7
.הדימלבש

תוישעמ תוצע ללוכ "םהירבחב םידמול לש הכימת"ב קסועה קרפה
חופיט ינועט :תואבה תוירוגטקהמ םידימלת םע הדובעל תורושקה
תויעב םע ,תוינפוג תויולבגומ םע םידימלת ,("ןוכיסב" םידימלת)
לכ .תורז תוצראמ םידימלתו ,םירגובמ םידימלת ,תודסומבו ,תוישפנ
.םיעלוק הרקמ ירואת תרזעב שחמומו םגדומ טבה

יהוז .שמתשמל יתודידיו ימשר-יתלב ,רישי אוה רפסה לש ןוטה
לש תוינכותב םידימלתב הכימתב םיברועמה הלא לכל הבוח תאירק
תוללכמב לגס ישנאלו ,קחרממ הדימלו החותפ הדימל
םידמולש םיטנדוטסב הכימת ללוכ םדיקפתש ,תואטיסרבינואבו
.תיללכה םידומילה תינכות תרגסמב םישימג וא םייאמצע םילולסמב
,אמגודל .ידיימ ןפואב םמשייל ןתינש םיישעמ םיליגרת רפסמ םנשי
"תובוגתבו םיכרעב ליגרת ;– םידמולב תימדקא-אל הכימת"
םהל רשפאמ ןכו ,תוקד רשעכ שידקהל םיחנמהמ שרוד (` 24-41מע)
םיבושק םתויהב םהיתויונמוימו םהיתושוחת לע ליעומ בושמ לבקל
.םידמולה לש םהיתויעבו םהיכרצל

דמוע הז ןויסנ .רפסה לכ ךרואל אטבתמ רפוסה לש עפושה ונויסנ
.םלשומ יותיעבו ,הריהבו תתצמותמ הרוצב ונלוכ תושרל תעכ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו