םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


קחרממ הדימלה דיתע
Roger Kaufman, Ryan Watkins & Ingrid Guerra
Educational Technology, March-April
2001, pp. 19-26
תוליעומ תואצות רידגהל ןתינ דציכ
?ןמז ךרואל ןרמשלו
 
תונוכנה תולאשה תא לואשל
םידבועל עיצהל םיבר םינוגרא ולחה ,תויתרבח תושירדל הבוגתב
הכפה ,תונורחאה םינשב .קחרממ דומלל תורשפאה תא םידימלתלו
,תילנויצנבנוקה הארוהל המילשמ וא תפסונ תורשפאל קחרממ הדימלה
תורבחש דועב ,תאז םע דחי .םירשעה האמה ךרואל ונתוא התרישש
יד ןיאש ירה ,תישעמו הלוז הרשכה תטיש קחרממ הדימלב תואור תובר
הדימל לש תידיתעה החלצהה תא חיטבהל תובוט תונווכו תויפיצב
.קחרממ

הלאש יהוז ?רבודמ וב ןוגראל אופא המיאתמ קחרממ הדימל םאה
"תונוכנ"ה תולאשה לע ןכל םדוק הנענ םע קר הל בישהל לכונש
.לואשל וחרט םיטעמ םינוגרא קרש תולאש ;–

?קחרממ הדימלב ךרוצה ללכב ררועתה עודמ
םיסרוקב לחה ,תונורחאה הנשה םייתאמ ךלהמב החתפתה קחרממ הדימלה
תיביטקארטניא הדימלב הלכו ,םייכוניח וידר ירודישו תובתכתהב
תוביסה ,םייגולונכטה םייונישה לכ תורמל ךא .טנרטניאה ךרד
דימעהל הדעונ קחרממ הדימל .ונתשה אל טעמכ היצפואה םויקל
םוקמבו ןמזב ,ךכב םינינועמה תושרל תוליעומ הדימל תויונמדזה
תרושקת-יעצמא תולגל ונחלצה ,םינורחאה םירושעב .םהל םיחונה
םידמולל תלעותהו ךרעה ,לזמה עורל .ךכב דאמ םיעייסמש םייפולח
.וזה תוחתפתהה דקומב םירופס םירקמב קר ודמע

םישודיח סיסב לע קחרממ הדימל םויכ םיעיצמ םיבר םינוגרא
םיבאשמ לש המוד תומכ ושידקה םהמ םיטעמ קר ךא ,םייגולונכט
,לשמל ומכ) תיביטקפא הארוה תכרעמ ןונכת לש ןיינבה ינבא תרדגהל
,עוציב תושירד חותינ ,יגטרטסא ןונכת ,םיכרצ חותינו ןדמוא
םייוקילמ האצותכ .(ךשמתמ רופישו תיעוציב הכרעה ,םידעי תרדגה
דצמ ןיינעה ,תורימאמ היגולונכט לע תואצוהה ובש בצמ רצונ ,הלא
תואצות תובינמ ןניא קחרממ הדימלה תוינכות ךא ,רבוג םידמולה
הרשכה תוינכות תאלעהב יד ןיא ,תורחא םילמב .תויתועמשמ תודידמ
.הדידמ תלעות חיטבהל ידכ טנרטניאה לע תוינוניב ךוניחו

?"תלעות" רידגנ דציכ
תגשה םשל דידמ ךרע הפיסומ איהשכ "הליעומ" איה קחרממ הדימל
ךרד תרדגומ ("אגמ") הנושארה המרה .תוינוגרא תומר שולשב תואצות
וננוצרבש םלועה גוס ,ונייהד) הרבחל "ילאדיא ןוזח" לש ומושיי
ךרד תרדגומ ("ורקאמ") היינשה .(רחמה ידלי רובעב וידחי רוציל
לש עוציב ידעימ תבכרומ תישילשהו ,ןותנ ןוגרא לש המישמה ידעי
,הרדגוהשמ .(") (Kaufman 1998, 2000ורקימ") תוצובק וא םידיחי
קר .ולוכ ןוגראה לש יגטרטסאה ןונכתה דקומב תדמעומ תלעותה
שולש לכב תואצותה תגשה ןיב רשקל תולוכיש קחרממ הדימל תוינכות
ךרוצל .תידיתע החלצהל יגטרטסא ןורתי חיטבהל תולוכי וללה תומרה
.ךכב יד ןיא ךא ,תושדח תויגולונכטב רזעהל ןבומכ ןתינ ,הז

קחרממ הדימלה לש םייוצרה הינפ
:ןונכת
.דמולבו ןוגראב ,הרבחב תשלושמ תודקמתה .1
.ןכותמ לידבהל ,תלעות לע שגד .2
.תויוצר תואצותו תויוושכע תואצות ןיב םירעפכ םיכרצה תרדגה .3
.םיכרצ לש ילמרופ חותינ .4

:חותיפו הנבמ
.הארוהה ינכת לש יתטיש חותיפ .1
םידמול םיניינעמה םיאשונ לש הקימעמ הריקחל תואלמ תויצפוא .2
.םייפיצפס
.הארוהה תינכות יטבה לכב םיכירדמהו םיחתפמה לש תחכומ תלוכי .3

:הרבעה
.תיבהמ םג תינכותל רבחתהל תורשפא .1
.טנרטניאו ואדיו ,םירפס ללוכ ,תרושקתה יעצמא לולכמב שומיש .2
.ךירדמל דמולה ןיב תינמז-ובו החותפ תויביטקארטניא .3
ימדקא ץועיי ומכ) הכימת תדיחיל דמולה לש האלמ תושיגנ .4
.(הריירק ןונכתב ץועייו
.םיעוציבה תמר לע ידיימ בושמ תלבק ,תובורק םיתעל .5

:ךשמתמ רופישו הכרעה
רופישל (הרומ לש ןחבמב קר אלו) םיאלמ הכרעה ינותנב שומיש .1
.תינכותהו דמולה לש ךשמתמ
.הארוהה יעצמא לש תוליעיהו תויביטקפאה תכרעה .2
:תואבה טבמה תודוקנ עבראמ ,תינכותב העקשהה לע האושתה תכרעה .3
.הלוכ הרבחהו ,ןוגראה וא דסומה ,םירומהו םיננכתמה ,םידמולה

החלצהל ךרדה ;– ןוגראה יביכרמ לדומ
הדימלל הליעומ תינכות רוציל םישקבמה םינוגרא םילוכי דציכ
OEM (Kaufman וא "ןוגראה יביכרמ לדומ" ?החלצה חיטבהל קחרממ
תכרעה ,יגטרטסא ןונכתל תישעמ תרגסמ הווהמ (1992, 1998, 2000
ןיב) ןוגראה יביכרמ תא הרידגמ וז תרגסמ .תוטלחה תלבקו םינכת
:ןמקלדכ ,(יקסע וא יכוניח ,יתכלממ וא יטרפ ןוגראב רבודמ םא

,תוקדצומו תויארחא תויוברעתה .תואצות ;" –אגמ"ה תמר .1
ידכב .םייגטרטסא ןונכתבו הבישחב תונגועמ ,קחרממ הדימל ללוכ
רשא "ילאדיא ןוזח" ךותמ עובנל הילע ,חילצת יהשלכ תוברעתהש
,ותגשה תא ןחבנ ובש ןפואה תאו דעיה תא ,םידידמ םיחנומב ,רידגמ
חוקלה ,"אגמ"ה תמרב ןונכתב .יוצר ידיתע םלוע לש םיחנומב
אופא ףיסוהל קחרממ הדימלה לע .הליהקהו הרבחה םה ירקיעה בטומהו
.ומצע ןוגראל רבעמ ,הלוכ הרבחל םג דידמ ךרע
עבקנ ,"ילאדיאה ןוזחה" ךמס לע .הקופת ;" –ורקאמ"ה תמר .2
עיגה ןכא םא דודמל ןתינ דציכו ןוגראה רתוח ןאל :המישמה דעי
ןוזחהמ םיקלח וליאל קיודמב ןוגראל רידגמ המישמה דעי .םשל
םידעיה דחא ,קחרממ הדימלה םושייב .ומצע תא ןווכמ אוה ילאדיאה
רבד ,םויסה תושירד לכב דומעל םידמולל רשפאל אוה םיירקיעה
.הלוכ הרבחל ךרע ףיסוהל םהל רשפאיש
תא "םגרתמ" ןוגראה ,וז המרב .םירצות ;" –ורקימ"ה תמר .3
תמרב .גישהל וילע תויטרקנוק תואצות וליא רידגמו המישמה דעי
תואצותה תא חתפל םינטק םיתווצו םידיחי לע בורל לטומ ,וז ןונכת
"םירצות"ה ,קחרממ הדימל םושייב .ןתגשהל גואדלו וללה תובושחה
ושכרש תלוכיה תא ןיגפהל םאובב םידמולה םיגישמש תואצותה םה
.םייטנוולרה םימוחתב

?דיתעב חילצהל ולכות דציכ
,תלעות לש ןתגשהו ןתרדגה םשל ,תואבה תויחנהה לע םיצילממ ונא
:קחרממ הדימלב תוליעיו תויביטקפא
ןיינע וניא ןונכת .תוידוסיב והומשיו ,ףקת יעוציב לדומ ורחב .1
הדימל תינכות לכ לש החותיפ .דבלב ןכות תריחבל וא היציאוטניאל
לכ י"ע םשוייש ,יארחאו ינקת יעוציב לדומ לע ססבתהל ךירצ קחרממ
,חותינ ,ןדמוא) AADIE לדומ לע םיצילממ ונא ,ךכ םשל .םיברועמה
.(הכרעהו םושיי ,חותיפ
ןוזח"ב ושמתשה .תואצותו ןונכת לש תומרה שולש לכ ןיב ורבח .2
ןוגראה לש המישמה דעי .תוטלחהה תלבק לש אצומה תדוקנכ "ילאדיא
תא דעיימ אוה ויקלחמ הזיאל עבוקו ,םכסומה ילאדיאה ןוזחהמ רזגנ
,(ליכשמ חרזא ,לשמל) "תואצות" ןיב רשק לכ ןיא םא .ומצע
,(סרוק ינכתב תואיקב) "םירצות"ו (רגוב תדועת ,לשמל) "הקופת"
."היעב ול ןיאש ןורתפ"ל קחרממ הדימלה ךופהת
ורחבת לא .הדימלה תושירד ןיבל הארוהה יעצמא ןיב ולבלבת לא .3
תוטישב ורחב .הידעי תא וקידצתו ורידגתש ינפל הארוהה יעצמא תא
,גישהל םהילעש תואצותה ,םידמולה תלוכי ךמס לע היעצמאבו הארוהה
.םהלש הדימלה תויונמדזה ןוגראל תיבטימה ךרדהו
ןיב םירעפכ םיכרצה תא רידגהל בושח .םיכרצ ןדמוא ועצב .4
תאו םיכרצה תא ההזמ םיכרצה ןדמוא .תויוצרו תויוושכע תואצות
האוושהב ,וללה םיכרצה קופיס לש תויולעה דוסי לע ,םפודעת ךילהת
.((Kaufman 2000 םהמ תומלעתהה תויולעל
תיפיצפס קחרממ הדימלה תייווח תא ןנכתל שי .דימלתב ודקמתה .5
םילדבה לע ירקחמ עדיב שומיש ךות ,תויוצרה תואצותה יפל
םידעיה תרדגה םשל הדימל תונונגסו היצביטומ ,םיישיא-ןיב
לש םייפוא לע וססבתי הארוהה תוטישו דומילה ירמוח .םתגשהו
ביכרמ .םתניחבמ רתויב בוטה דומילה ןפואו ,םמוקימ ,םידמולה
תמאתה היהי תוידיתע קחרממ דומיל תוינכות לש ןתחלצהב ינויח
םמושייב םנונכת ,םחותיפו םידמולה ןיב םיישיאה םילדבהל םירמוחה
.תעה לכ רפושיש ןפואב
ונא ,ךוניחה םוחתב .יתטיש ןפואב ךרע הפיסומש תינכות ונב .6
יכרצל תובושק ןהש הדימל תויונמדזה קפסל תעה לכ םישרדנ
,תוליעיב תאז תושעל ידכ .םהל םיחונש ןמזבו םוקמב ,םידמולה
תא ונקדצהו ונרחב םרטב הארוהה יעצמא תריחבמ לודחל ונילע
םירצוי ונאש רבד לכ ,חילצנש ידכבו .םהל םיביוחמ ונאש םידעיה
.התוללכב הרבחלו ןוגראל ,םידמולל :םיפתושה לכל ךרע ףיסוהל ךירצ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו