םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

םירומל היגולונכט יקנעמ
~l,BBC NEWS 6/5/2000
/,http://news6.thdo.bbc.co/uk/hi/english
education/newsid%5F737000/737982.stm ~
.ולמגותי ,םהיתותיכב ,תויגולונכטמ תלעותה ברימ תא וקיפיש םירומ
,תיטירבה ,יתרושקת ךוניח תונכוס לש השדחה םיקנעמה תינכות
טנרטניאו םיבשחמ לש שומישל הלשממה תוינכותל תיארחאה ,((Becta
יתבב תרושקת תויגולונכטו עדימ לש ןובנ שומישב הריכמ רפסה יתבב
.תוללכמו רפס
םירישכמהו םיצרמה ,םיצעויה ,םירומה לכל החותפ תינכותה
.ךשמנ םידמעומה רחא שופיחה .הילגנאב
ירתא םע םירומל קר אל םה םיקנעמה" :יכ הזירכה תונכוסה תרבוד
תאצמנה ,היגולונכטב םישמתשמה הלאל אלא םימישרמ טנרטניא
."(לופכיש) בחרנ שומישל תונתינה תוינשדח םיכרדב ,םתושרב
ךוניח יכרצ ,רפסה תיב לוהינ :תוירוגטק - 5ל םיקלוחמ םיקנעמה
ידומילב תופתתשה תבחרהו הכימתו ץועי ,אשונ תרבעה ,םידחוימ
.ךשמה
תיב/ןוגראל ףסונ ההז םוכסו הכוזל גנילרטס תוריל 2,500 םיסרפה
.רפס
עירכמה תעדה לוקיש" :רמא ,תונכוסה ל"כנמ ,ץניל ןווא
העפשהה - לוגרתה תעפשה איה ((ICT טנרטניא תרושקת תויגולונכטב
.רפס תיב/ןוגראלו הרומל תוליעיה ,םידימלתה לש הדימלה תוכיא לע
םע םירומ .יטירק אוה םושייה ךא םיבושח םה ןכותו הנבמ
." יונישה תא ושעי היגולונכט
.הרבעש הנש תמועל םידדומתמה רפסמב %300 לש הילע הלח הנשה
תשרב םישמתשמה תוללכמהו רפסה יתבב תוניוצמ ללהל ודעונ םיסרפה
תרושקתל םישדח םיפתושו ינשדח ןכות ,תוירוקמ ,תויתריצי דדועלו
.טנרטניאה
.Becta רתאב אוצמל ןתינ תינכותה לע םיפסונ םיטרפ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו