םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


ימושיי לדומל העצה :יטנרביקה ס"היב
Mahnaz A. Javid
Educational Technology/January-February
2000, pp. 61-63
 
,רפס-יתבב םיבשחמב שומישה ביבס ןוידל םרות יחכונה רמאמה
הז לדומש םירובס ונא .יטנרביקה ס"היבל ימושיי לדומ ועיצהב
י"ע תענומה תינכות םהידימלתל עיצהל רפסה יתבל רשפאי
םיינבמ םייוניש אלב ,תיתרוסמה הארוהה דצל ,היגולונכט
.םייתועמשמ

רקחמה
הרקחנ וב , 1999 דע 1997 םייתנש ןב רקחמ לע ססובמ הז לדומ
הדימלה לע םינווקמ תרושקת-יעצמאבו םיבשחמב שומישה תעפשה
יכוניחה זוחמב Kamiak Cyberschool קאימק יטנרביקה ןוכיתב
השענ רקחמב .ב"הרא ,ןוטגנישוו תנידמבש Mukilteo ואטליקומ
44 לכ וב ופתתשהו , case study הרקמה רקח תטישב שומיש
. 1997 רבמטפסב תינכותל ומשרנש םידימלתה

השדחה הדימלהו םיבשחמ
תונורתיל רשאב םיגיוסמ תולוק הנורחאב םיעמשנ ,תיעוצקמה תורפסב
ידיסח ,אסיג ךדיאמ .רפסה יתבב תונוש תויגולונכטב שומישה
יחכונה לדומה .םימוצע תונורתי ןהל םיסחיימ תויגולונכטב שומישה
שומישהש ךכ לע עיבצמו ,הריהז תוימיטפוא לש השיג ששאמ
.השדח דומיל ךרד רשפאל יושע רפסה יתבב בשחמה תייגולונכטב
תרושקת ,םיבשחמב שומישה תא םידימלתהמ %95 ונמ ,קאימק ןוכיתב
םימרוגכ םיטקיורפ-תססובמ הדימלו םינווקמ םיבאשמ ,תיביטקארטניא
.ס"היבב שחרתמב הליעפ תוברועמב םתובלתשהל ומרתש םיירקיעה
וז תינכותב םידימלתה ושמתשה ,תיב ירועישו תואצרה םוקמב
.דומילה ךילהת לש הקפהבו היינבב ליעפ קלח לוטיל ידכ םיבשחמב
,תינושארה םתוברועמב ירקיעה םרוגה התוויה השיגה תונשדח ,םדידל
.הז ס"יב לש םינייפאמה רתי לכ ורשפאתה וביבסש ןיערגה תאו
דחא רמא ,םיבשחמ רדעהב תינכותב ףתתשי ןיידע םא הלאשל הבושתב
."יתוא לסחמ היה הז" ,םידימלתה

דומילה תינכות לש עינמה חוככ היגולונכטה
תיגולונכטה םתונרקס לע ןעשנ בושחמה יבאשמב שומישה ,הז לדומב
ךרואל ההובג ןיינע תמר לע רומשל ידכ םידימלתה לש תינושארה
איה ךא ,תיזוחמה תינכותל הרקיעב ההז םנמא דומילה תינכות .ןמז
תונונגסל תמאתומ ,םיטקיורפ לע תססובמ ,היגולונכטה י"ע תענומ
תכמתנ םידומילה תינכות .תיתריצי הבישחל תמרותו םינוש דומיל
ידעומ ,ס"היב תושדח תא ללוכש ,ףיקמ טנרטניא רתא י"ע רתיה ןיב
יבאשמל םירושיק ,סרוק לכל םישרדנה תורוקמה טוריפ ,םירועישה
תוינכותל (אמסיס י"ע תנגומה) תושיגנ ,םיצלמומ טנרטניא
םידימלתה לש םירוביחל בחרמו ,דימלת לכ לש תוישיאה תוחתפתהה
.םמצע

תושימג תועש
תועש עבש [קר] ומצע ס"היבב תוהשל םישרדנ קאימקב םידימלתה
תוחכונה .תיבהמ הדובעל תושדקומ תופסונ תועש םירשעו ,עובשב
לע חקפל היהי ןתינש ךכ ,ןמויב םידעותמ תימויה הדובעהו
ורחבש דומיל תודיחי תמלשהל תחכומ תומדקתה רדעה לע וא תויורדעה
.םידימלתה
לע רומשל םהל תועייסמ תושימגה תועשהש ועבק םידימלתהמ %91
רבד ,רתוי תונטק תותיכ םייקל םג רשפאמ רבדה .ההובג תוברועמ
בל-תמושת שידקהל םירומל רשפאמו ,הדימלה תא קפס אלל רפשמש
.םהידימלתל תישיא

םירומה םע ישיא עגמ
תויעבל תונורתפ אוצמל םידימלתל רשפאמ םירומה םע ישיאה עגמה
ףותיש ךות םהלש םיטקיורפה תא בצעלו ,םילקתנ םה ןהב תויפיצפס
,ישיא בצקב םידומיל תינכות ,הז לדומב .םיחנמה םע קודה הלועפ
יד םירומל םינתונ תושימג דומיל תועשו ,היגולונכט י"ע תענומה
תונבלו Ahearn 1991 םידימלתה לש תולוכיהו םיכרצה תא ןחבאל ןמז
.םהלש םיישיאה הדימלה תונונגסל םיאתתש םידומיל תינכות
םיחפטמה ,םיחנמו םיכירדמכ םירומה םישמשמ הז לדומב ,ןכ לע רתי
"לצע עדי" לש היצאוטיס .הלעמלמ התוא םיביתכמ אלו הדימלה תא
םניא ךא עדי םישכור םידמולה הבש ;inert knowledge –
םידומיל תביבסב תוחפ רצווית ;– וב שמתשהל דציכ םיעדוי
.וזכש תינלגתס
תשולש לע דימלתל הרומ ןיב היצקארטניאה תססובמ ,קאימק ןוכיתב
,םירחא רפס יתבב" :תויתפכאו תויכשמה ,תלוכי לש םינוירטירקה
תונמדזה םהל ןיא טושפש דע ,םידימלת הברה ךכ לכ םירבוע םירומה
,ןכ לע רתי ."ךירצש ומכ םהב ךומתל ידכ םידימלתב ןיינע תולגל
יולת היגולונכטב יביטקפאה שומישה ,םידימלתהמ %90 לש םדידל
םה ,םירומה ילב .םירומה םע םייניע עבראב תרושקתב יסיסב ןפואב
."דובעי אל טושפ הז" ,םירמוא

תירפס-תיבה הביבסה
הביבסב ןגועמ דימלתו הרומ ןיב ךשמתמה חיש-ודה ,הז לדומב
םידימלתהמ . %85הליהקה ךותב תבלושמו תיתפכא ,החונינ תירפס-תיב
רשא ,ותובישחב ינשה םרוגכ יטנרביקה ןוכיתה תביבס תא ונייצ
ןיבל םניבו םידימלתה ןיב םירשקל רבעמ .תכשמתמה םתוברועמל םרות
תועייסמה תוינכותב רתיה ןיב תאטבתמ הליהקה לא הקיזה ,םירומה
,"בשחנ שיגרהל יל ןתנ הז" .יתיב בשחמ םתושרב ןיאש םידימלתל
.םידימלתה דחא רמא

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו