םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


יטנרביקה בחרמה לא עסמ
Jane Whitney Gibson
Dana V. Tesone
Charles W. Blackwell
Advanced Management Journal 66 no1
Winter 2001
םינווקמ םיצרמ השולש לש םהיתויווח
 
לש םהייח תואיצמל תונורחאה םינשב הכפהנ יטנרביקה בחרמב הארוהה
וזה ךרדה תא ושע יחכונה רמאמה ירבחמ .םיקסע להנמל םיבר םיצרמ
תטיסרבינוא ךרד ורבעוה םיילאוטריווה םהירועיש לכ .הל ובייחתהו
,םויכ .הדירולפ ,ליידרדול טרופב , NSU ןרטסוו`תואס הבונ
תוצרא רפסמבו ,ב"הראב תונידמ םירשעמ רתויב םיסרוק NSU הליעפמ
םויכ םיעצומש םיגוחהמ םיינש .הדנקו הינמרג ללוכ ,םיל רבעמ
לוהינו " eMBAינורטקלא םיקסע להנמ" םה רוהט ןווקמ טמרופב
ןיטולחל םיהז םהינש ;BPM Online – ןושאר ראותל יעוצקמ
.הטיסרבינואב תיתרוסמה דומילה תינכותל
רובסש ,רקורד רטיפ םע הבר הדימב םימיכסמ רמאמה יבתוכ
הדימל יכו ,יטסרד ןפואב חרכהב הנתשת תיתרוסמה הטיסרבינואהש
.ודרשי אל תואטיסרבינואה" ,וירבדל .דיתעה ןוזח איה קחרממ
.תיתרוסמה התכה וא ,יתרוסמה סופמקה ימוחתל ץוחמ אצמנ דיתעה
- Gubernick & Ebelingב טטוצמ) "הצואת תרבוצ קחרממ הדימלה
.(1997

םתדרחמ והשמ גיפהל רמאמה יבתוכ םיווקמ ,ןלהלד ןוידה תועצמאב
,ךכ ךרוצל .יטנרביקה בחרמב םהילא ףרטצהל םילקושה הלא לש
.םנויסנמ וקיפהש םיחקל העשת ונמע קולחל םנוצרב

דמולב תדקוממ הביבסל הרומב תדקוממ הביבסמ ורבע :1 חקל
יתעדב המ" םמצע םילאוש רועישל םיננוכתמש םיצרמ ,ללכ ךרדב
שגדה .תיטנוולר אל הלאש וז ,תילאוטריווה התכב "?התכב תושעל
ובשח "?הזה רמוחה תא טנדוטסה דמלי דציכ" :דמולה לע תויהל ךירצ
םשרתהל ולכות אלש ןוויכ ,סרוקב בלשל ולכות בושמ ינונגנמ וליא
תונונגסל תויורשפא ורצ .םפוג תפשמ וא םיטנדוטסה לש םהינפמ
בטומ ,ןושאר דעצכ .תיביטקארטניא הביבס לע ורמשו ,םינוש הדימל
בלשבו ,םיצרמ לעכ אלו ,םיסרוק יחתפמ לעכ םכמצע לע ובשחתש
.םיכירדמ וא םיחנמ לעכ ;– םושייה

תכמותה היגולונכטה לע ודמל :2 חקל
םע דחי .םעסמל ואצישכ םירומג םירוב ויה םירבחמה תשולשמ םיינש
.שדח המ-רבד דומלל םאובב המוצע תובהלתהו תונרקס וליג םה ,תאז
תא דומלל וחילצה םה ,תימצע הדובעו NSU לש הרשכה ישגפמ תרזעב
םוקמב ,םכמצעב תאז ושעת םתא םגש ץלמומ .רתאה חותיפ תודוסי
.רתאה לע תולעב תשוחת ושוחתש ידכ ,םירחא םישנאב רזעהל

יתודידיו יביטקארטניא ,הנהמ ,ןיינעמ םכלש רתאה תא ושע :3 חקל
שמתשמל
המכ טוקנל ולכות ,םכלש טנרטניאה רתא יפואב הטילש םכל שי םא
:ונא ונשמתשה ןהב תוקינכטהמ
.םידומעה תא "תויחהל" ידכ הקיפרג לש הבר הדימב ושמתשה .1
רורמת) םיטנדוטסל תולטמ ןמסל ידכ םייפארג םינוקייאב ושמתשה .2
.(לשמל ,"רוצע"
הקידבל םינולאש ומכ ;– םייביטקארטניא םירושיק ובלש .3
בישהל ולכוי םיטנדוטסהש ךכ ,ל"אוד ירושיקו ;– תימצע
םירושיק ובלש ,ןכ ומכ .רתאהמ תאצל אלב ,ידיימ ןפואב תולאשל
.תנווקמ הירפסל
ןפואב תוארוה עצבל הברהב לק .תוטרופמ תוארוה תתל וססהת לא .4
.ספדומ קתוע תרזעב רשאמ ןווקמ

הליהק לש השוחת ורצו ,סרוקל יתורבח יפוא ונת :4 חקל
ונלוכ .סרוקה תליחתמ ישיא-ןיבה ןוטה תא ןתונש אוה ךירדמה
,םירועישה תליחתב ונייח רופיס תאו ונמצע תא גיצהל םיגהונ
םהמ םישקבמ ונא ,ןכמ רחאל .ונומכ גוהנל םיטנדוטסהמ םישקבמו
.םיפתושמ ןיינע ימוחת תולגל םהל רשפאמש רבד ,ינשל דחא ביגהל
ןונגסל ביגהלמ םיענמנו ,רומוהב שמתשהל םיגהונ ונא ,ןכ ומכ
ןיב יוצרה בולישהש דועב .תנווקמה תרושקתב םיטנדוטסה לש הפשה
םיטנדוטסש םירובס ונא ,תישיא הריחבל ןותנ תוימשר רסוחל תוימשר
.תימשר תוחפ תנווקמ הביבסל דאמ הבוט הרוצב םיביגמ םירגובמ

תרושקת תוטיש המכב ושמתשה :5 חקל
:םהירועישב תויסיסב תרושקת תוטיש עבראב םישמתשמ םירבחמה
;סרוקל ירקיעה עדימה רוקמ ;– יתתיכה טנרטניאה רתא .1
בושמ ,לשמל) םיטנדוטסה םע תישיא תבותכתל ;– ל"אוד .2
;(יעובש
-ו ;םייתצובק םינוידל ;– סרוקה לש תועדומה חול .3
,ינויח וניא הז ביכרמ) תויוחיתמ תגפהל ;– םיט`צ רדח .4
.(דאמ יוצר ךא

םינווקמה םינחבמב תויתריצי ולג :6 חקל
הטושפה תמאה .רתויב הברה הדרחה תא ררועמש םוחתה והזש רשפא
םינחבמל םיהז תויהל םילוכי םניא טושפ םינווקמ םינחבמש ,איה
,םירפסב ורזעיי םיטנדוטסהש חינהל םכילע היהי .םילבוקמ
תומרב דקמתהל םינחבמה לע ,ךכיפל .ןחבמה תעב םירבחבו םימוכיסב
רקח ,ונמוחתבש וניליג .םושייו חותינ ,ירק ,רתוי תוהובג הנבה
טושפ םיטנדוטסה ,וז ךרדב ןכש ,רתויב הבוטה ךרדה אוה הרקמ
ןוחבל תאז לכב םכנוצרב םא .םירחא תורוקמב רזעהל םיבייח
תולאש תוגיצמש ,Quiz Please ןוגכ תונכות שי ,תואיקב
.הלאשו הלאש לכל ןמז תלבגה רשפאמש טמרופב "תויאקירמא"

םייפוס םידעומ ועבקו םיחתנל תולטמה תא וקלח :7 חקל
וליפא) םיטלחומו םייפוס םידעומ תעיבקו םיחתנל תולטמה תקולח
לכל תתל לכונש רתויב הבושחה הצעה הארנה לככ איה (תיעובשה המרב
קרש ,הארמ ימצע בצקב םיסרוק םע וננויסנ .שדח ןווקמ הצרמ
תולטמה תא םימילשמ היצביטומה ילעבו םירדוסמה םיטנדוטסה
.םירוגיפ לש רורחסל םיעלקנ טושפ םירחאה .סרוקב םיחילצמו

תופתתשה ולמגת :8 חקל
םיטנדוטס .הרקמה דיל תנווקמה התכב תופתתשהה תא ריאשהל ןיא
םיענומ םגו ,ןומה םיצימחמ ילאוטריווה ןוידב קלח םילטונ םניאש
ןתינ אל ,הליגר התכל דוגינבש ןוויכ .םתלוכיב רזעהל םירחאמ
ינויצ בלשל םכל םיצילממ ונא ,םיקתושה םידימלתה תא "ררועל"
.ללוכה ןויצהמ זוחא 15 דע 10 ידכל םיללקתשמש ,םייעובש תופתתשה

םיטנדוטסל םייעובש םינויצו ריהמ בושמ ונת :9 חקל
תובושת םיכירצ םה .יטנרביקה בחרמב "דוביאל תכלל" םיטנדוטסל לק
הפוצו םרובעב ןימז הצרמהש תעדל םיכירצ םהו ,םהיתולאשל תוריהמ
תונעיהה ינמז תא ליבגהל ץלמומ ,ןכל .תילאוטריווה התכב שחרתמב
.רתוי אלו ,תועש 24ל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו