םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


םכח ןיינב
ליא דדלא
76 , 2001 ןויליג ,היישעתו תונוכמ
קלח תוספות תוינכמורטקלאה תוכרעמה
םיניינבב ךלוהו לדג
 
םיניינבל תוריהמב תורדוח תבשחוממה הרקבהו תינרדומה היגולונכטה
קלחכ םויכ תוללכנ תוינורטקלאו תוינכמורטקלא תוכרעמ .םישדחה
םינבמב רקיעב יוטיב ידיל אב רבדה .םימכחה םיניינבהמ ילרגטניא
זוחא תא הרהמב הלעמו ,םיינשדח םירוגמ ינבמב םג לבא םיירוביצ
תובשחוממהו תוינורטקלאה תוכרעמהו תוינכמורטקלאה תוכרעמה
.םויכ םימקומה םינבמב תומייקה
םאתהב ןננכתל בייחמ רבדהו ,הנבמהמ בר חפנ תוספות ולאה תוכרעמה
הקזחאהו הנקתהה תוחונ ,דוקפתה ילוקיש לכ תא ןובשחב תחקלו
תכרעמ לש הנקתהב יד אל .ומצע ןיינבהו תוכרעמה לש תפטושה
הדוקפת תא חיטבהל תנמ לע ,היהתש לככ תמדקתמ היהתו ,תמכחותמ
תפטושה הקוזחתה תויורשפאו הילא השיגהש בושח .םינש ךשמל ליעיה
ץראב רפשל המ הברה שי ,רבתסמ הז םוחתב .תולקו תוחונ ויהי הלש
םילבוס רשא ,םימכחהו םיראופמה ,םימישרמה םיניינבה םה םיברש ךכ
.םהילע לקהל םוקמב םיריידה ייח לע םישקמה םירומח דוקפת ייוקילמ
תכשל לש ןופצהו הפיח ףינס 2001 ראורבפב םיקש ןויע םויב
,לארשיב םייגולונכטה תועוצקמב םיאמדקאהו םילכירדאה ,םיסדנהמה
סדנהמ היה החנמה .ינרדומה ןיינבב תונקתומה תונוש תוכרעמ ורקסנ
.ןופצהו הפיח ףינסב תיחרזא הסדנהל הדוגאה ר"וי ,ןח דוד

תויולעהו תוכרעמה
כל עצוממב םויכ עיגמ םכחה ןיינבב תוינכמורטקלאה תוכרעמה תולע"
לש תפטעמה תויהל טא-טא ךפוה הנבמהו ,ולוכ ןיינבה תולעמ %55
לש תיללכה ותמר היולת ןהב רקיעבש ,תויטנגילטניאה תוכרעמה
םוחתב ץעוי ,ינורהא אסא סדנהמ ןויעה םויב רמא ךכ ",ןיינבה
הביבס רוציל רומא םכחה ןיינבה ,וירבדל .ריווא גוזימ תוכרעמ
תא ונממ קיפהל וב םישמתשמל רשפאלו ,םירוגמלו הדובעל החונ
גוסלו ודועיל הליחתכלמ םאתומ תויהל בייח הנבמה ,ךכ םשל .ברמה
ןניא םכח ןיינבמ ד"וע דרשמ לש ויתושירד ,המגודל .וב םישמתשמה
.םירוססורופורקימל הדבעמ לש ולאל תוהז
לוהינ" .ןיינבה לוהינו תוכרעמה ,הנבמה םה םכחה ןיינבה יביכרמ
תועצמאב קר ןכש ,םכח ןיינב לכב רתויב בושח ביכרמ אוה ןיינבה
אוה םא וליפא ,תלעות ןיינבמ קיפהל ןתינ םינוכנ הקוזחתו לוהינ
ומצמציש תוכרעמ ךכ םשל ןנכתל בושח .ינורהא רמא ",רתויב םדקתמ
.יאדכ היהי תוכרעמב שומישהש ידכ ,למשחה תויולע תא םומינימל
תוכרעמב םינוש םייוניש עוציב םיררוג םירייד יפוליח ,ךכל טרפ
.תורקי תואצוהב ךורכ רבדהו ,למשחה תקפסאבו
ירקיעה ביכרמה ןהש - ריווא גוזימ תוכרעמ תלעפהל למשחה תואצוהב
לופיט ידי לע םצמצל ןתינ - םכחה ןיינבה לש לועפתה תואצוהב
:םיגדמ ינורהא .הנירקו םוח תרידח תעינמל ,ןיינבה תפטעמב םיאתמ
תוריק דדובל ,תונולחו תותלד תיטמרה רוגסלו םוטאל ןתינ"
ןיינבה תא ןנכתל םג בושח .המודכו םיאתמ גוגיז ןיקתהל ,תורקתו
םמל ,לשמל .ךומנ למשחה ףירעתשכ ,הלילב היגרנא רוגאיו לצניש ךכ
תועשב םלצנלו ,לוז למשחה ןהבש תועשב חרק רצייל וא םימ
".ואישב למשחה ףירעת רשאכ ,םויה לש תויטירקה
בושח םכחה ןיינבב .םצמצל ןתינ תפטושה הקוזחתה תויולע תא םג
הטילשו תננכותמ תענומ הקוזחת תורשפאמה הרקב תוכרעמב שמתשהל
השיגל חונ םוקמב בצוי דויצה .תוכרעמהו םינקתימה לע תיזכרמ
רידס ןפואב ועצבתי םייתקוזחתה םילופיטהש חיטבהל ידכ ,לופיטלו
.םאולמבו

עוצקמ ילעב תרזעב קר
ןיינב תמקהב רתויב םייתייעבה םיאשונה דחא יכ ,ריהזמ ינורהא
םיברועמה םיישארה םימרוגה ןיב אלמ םואיתב ךרוצה אוה םכח
הברמל" .ןלבקהו סדנהמה ,לכירדאה ,הנבמה לש םילעבה :טקייורפב
תויברעמ תונידמל האוושהב ,ץראב דפקומ וניא הז םוחת ,רעצה
".היינבה ךלהמב םיישקו תויעב הברה רצוי רבדהו ,תומדקתמ
עדיו ןויסינ תשרודה ,המצע ינפב הרות איה םימכח םיניינב תמקה
לבוקמ ל"וחב ,ןכל .םייטרדנטס םיניינב תמקהב שרדנה הזל לעמ ,בר
םירבוצ ךכו ,םימכח םיניינב םימיקמו םיננכתמ המקה יתווצ םתואש
ןגראתמ םכח ןיינב לכל טעמכ ןאכ .ץראב םייקתמ וניא הז רבד .עדי
דמלתמ תווצה .םוחתב ןויסינ לכ ול ןיא םיבר םירקמבש ,שדח תווצ
ךלהמב רובציש ןויסינה תא וליפא םא בר קפס לבא ,היישע ידכ ךות
.םיפסונ םיטקיורפ לש עוציבב לצנל לכוי דחא טקיורפ לש עוציב
ובכרוה ,רתויב ההובג תיעוצקמ המר יעלב ,םיעובק םיתווצ"
5,000 מ תוחפ אל דבלב יאחנשב ומיקהו ,תונוש תונידממ םיחמוממ
.ינורהא רמא ",םימכח םיניינב

למשחה תוכרעמ
ןויעה םויב רביד ,ךומנו הובג חתמ תוכרעמל ץעוי ,ןורש ןד סדנהמ
תוברש ,הנעטב חתפ וירבד תא .םכחה ןיינבב למשחה תוכרעמ לע
תוריתס תופוצר ,תוינויגה ןניא ץראב תומייקה למשחה תונקתמ
תויוארה למשחה תוכרעמ תא עצבל תורשפאמ ןניא ןכלו ,תולברוסמו
.םכחה ןיינבל רתויב תומיאתמהו
הבוגב ונקתויש ,םימ ינגומ םירזבא תשרוד לשמל (`ד) א 124 הנקת"
םבורש ,םיטלקמ תפצהל ששחב אוה הנקתה רוקמ .`מ 1.4 לש
לש - 21ה המוקב אצמנה ד"ממב היופצ הפצה וזיא לבא .םייעקרק-תת
עקתה יתב יבגל אל ךא םיקספמ יבגל הלח השירדה המלו ?ןיינב
?םינגומ םניאש
םיכרצל ןמיאתהל שיו ןוכדע תובייחמ תומייקה למשחה תונקת תיברמ"
תוברה תוכרעמה ןיב םאתל דואמ בושח .םכחה ןיינבה לש םייטנולרה
ןיכהל רוכזל בושח ןונכתה תעב ,ךכ םשל .םכחה ןיינבב תומייקה
הברמל .תוכרעמה םואית אשונ תא טרפתש ,בתכב תטרופמ תינכות
םיתעל םימרגנ ךכמ האצותכו עצבתמ דימת אל רבדה לעופב ,רעצה
".םכחה ןיינבב תובר תולקתו םיישק תונמוזמ

תבשחוממ הרקב
תוינכמורטקלא תוכרעמל יאמצע ץעויו סדנהמ ,ינורהא יפר
יכ ורמואב חתפ וירבד תא .תבשחוממ הרקב לע רביד ,םיניינבב
וססבתהש םינוש דוקיפ יעצמא וללכ תוינכמורטקלאה תוכרעמה ,רבעב
,םינשה תוברב וללכוש הלא .ילמשחו ילוארדיה ,יטמואינפ דוקיפ לע
תללוכה ,תבשחוממ הרקב תכרעמ תועצמאב עצבתמ דוקיפה םויכו
.דועו טלפ/טלק תכרעמ ,תרושקת קשמימ ,CPU דבעמ לעב ריעז ןובשחמ
לע הטילשה תא רפשל ןה הרקבה תכרעממ תושירדה ,יללכ ןפואב
ידי לע לועפתה תויולע תא ןיטקהל ;הנבמב תוינכמורטקלאה תוכרעמה
;תפטושהו תענומה הקוזחתה תולוכי תא רפשל ;היגרנאב ןוכסיח
םיקזנה תומכ תא םצמצלו ;הנבמה לש התבשהה ןמז תא םצמצל
ינכרצש ידכ ,ינורהא סדנהמ ירבדל .תולקתמ האצותכ םיירשפאה
תא הרובע רידגהל שי ,הרקבה תכרעמ לש לאיצנטופה תא וצמי ןיינב
.והנשמל ןיינבמ תונתשמ תושירדה יכ ,דוקיפהו הטילשה תויצקנופ
םירקבה ,הרקב תוכרעמ לש תוחפשמ רפסמ תומייק ,ךכל םאתהב
םלוס תומרגאיד תועצמאב תונכית םירשפאמ ,לשמל ,םייתילכתה
םירקבל .תוסינכל תואיציה ןיב רתויב ריהמ ףודפד ןמז םיללוכו
לע ,םירוטרנג לע ,תונוכמ לע הטילש :ןוגכ ,םיבר םישומיש הלא
םייתילכת-בר םירקב םימייק ,תאז דבלמ .דועו הובג חתמ תוחול
,םיידועי םיביכר םיללוכה Direct Digital Control DDC ירקבו
םיבורצ תידועיי הנכות יקלח ,ולאה תוכרעמב .שומישה גוסל םאתהב
ןיב םירשקה תא רידגהל אוה שרדנש לכו ,תכרעמה ןורכיזב שארמ
םינבמל דחוימב המיאתמ וז תכרעמ .תואיצילו תוסינכל םיכילהתה
.םיבכרומו םילודג
הרקבה תוכרעמ חותיפל תירקיעה הפיחדה ,ינורהא יפר ירבדל
רשפא ,לשמל" .היגרנאב ןוכסיחל ךרוצה ידי לע הנתינ תובשחוממה
תא םצמצל ךכ ידי לעו ,הקוזחתה תוכרעמל הרקבה תוכרעמ ןיב רבחל
שיא תא עדיית הרקה תכרעמ .תרכינ הדימב תופטושה תואצוהה
תוכרעמ ".המודכו הרואת תורונ ,ןגזמב רטליפ ףילחהל יתמ הקוזחתה
ךכ ידי לעו ,ןיינבב תמייקה תינכמורטקלא תכרעמ לכב תולותש הרקה
תמיוסמ תכרעמב ינטרפ ןפואב לפטל ןתינ ,לודג ןיינבב דחוימב
.תובר ינמ ךותמ
תכרעמב :תבשחוממ הרקב תכרעמ לש היתולוכיל תואמגוד ןה ולא
ילדגמ לע ;םירק םימ תדיחי לע תדקפמ איה ,לשמל ריוואה גוזימ
תיינמ לע ;םיחופמ תדיחי לע ;ריוואב לופיט תדיחי לע ;רוריקה
יפ לע תואצוהה תקולחל ,םירייד רפסמ וב םימייקש ןיינבב היגרנא
.דועו ,םידווד תרקב ;םהמ דחא לכ לש תיתימאה היגרנאה תכירצ
תוכרעמ לעפתל היושע תבשחוממ הרקב ,ןיינבב למשחה תוכרעמ יבגל
;קפסה ימדקמ לע טולשל ;םיסמוע לישהל ;םירוטרנג תוחולו הרואת
.ךומנ חתמ יקפסו קספ-לא תוכרעמ לעפתלו ;הובג חתמ תוחול לעפתל
:ןוגכ ,ןיינבב תוכרעמ לע טולשל תלגוסמ הרקבה תכרעמ ,ןכ ומכ
;סוחד ריוואו םיזג תכרעמ לע ;םימה תקולח לע ;תוילעמ לע דוקיפ
.דועו ,שא יוביכו שא יוליג
תונכות תועצמאב איה הרקב תוכרעמ לע הטילשל תלבוקמה הטישה"
הגוצת) םייפרג םיקשממ תוליכמ תונכותה" ,ינורהא ןייצ ",תודחוימ
שומישה לע לקהל ידכ ,המודכו לוק ,היצמינא ללוכ ,(םינוש םיכסמב
םאש קר ,תונושה תוכרעמה ןיב רבוע עדימה םינבמה תיברמב .הנבההו
קיספמ ןיינבב תוכרעמה ןיב רשקה ,תינמז לעופ וניא םיוסמ בשחמ
.םייקתהל

תרושקתה תוכרעמ
תוכרעמ םוחתב הסדנהו ץועייל .ג.פ.י תרבח ל"כנמ ,הודפ יסוי
קלח רקסו ,תרושקתו שלח םרז תוכרעמ לע רביד ,הרקבו הארתה
הדיחא הליבכ" ,וירבדל .םכחה ןיינבב תובלושמה תושידחה תוכרעמהמ
םיניינבה לכב תעצבתמ תרושקתה תשר לע תכרעמה לכ לש השבלהו
םיניינבה לכ לע םליחהל איה המגמה לבא ,קטייהה תורבח לש םישדחה
םג .הברהב ולעיילו וליזוהל ,שומישה תא טשפל ידכ ,םימכחה
.רמא ",תוריהמב תמדקתמ תוכרעמה תדחאה תייגולונכט
םיבשחמה תכרעמל םינופלטה תייזכרמ ןיב קשממש ,ףיסוה הטדפ
ןיב רישי רושיג רשפאמ םיינופלט םיתוריש תתל דעוימה ןוגראב
היילעב תאצמנ וז המגמו ,םייפיצפס םידיקפת ילעב ןיבל רשקתמה
.ולוכ יברעמה םלועבו ץראב תדמתמ
הרקבה תכרעמ .עקר תקיסומו םוריח תזירכל תכרעמ אוה רחא שודיח
להקה סמוע יפ לע ,יטמוטוא ןפואב לוקה תמצוע תא תסוול תרשפאמ
רודיש ידי לע םירבגמה לע ןגהל ןתינ .הנבמה לש םינושה םירוזאב
םילוקמר תוהזל ןתינו ,רבגמה אצומב ותמיגדו עמשנ יתלב רדתב ןוט
קודבלו תבותכ תודיחי ,םייוקל םינופורקימ ,םירסח וא םיקתונמ
.םרזו חתמ
עדימ תובלשמו ,תובשחוממ ןבור ,הסינכה תרקב תוכרעמ יבגל
תכרעמה .דועו בכרל םיגת ,דויצל םיגת ,םייטנגמ םיגת :הנומתו
ןיבל ,בשחמה ןורכיזב תנסחואמה ,גתה לעב לש ותנומת ןיב הוושמ
היזיוולט .תולסורקו םירעש תחתופ ךכל םאתהבו ,שמתשמה תנומת
.םימכח םינבמב הרקבה תוכרעמל רושקה ףסונ ושדיח איה רוגס לגעמב
יוהיזל ,לשמל םיקנבב שמשל היושע היזיוולטה ,הודפ ירבדל
ינפ תוברל ,תוטלוק תומלצמהש המ תא טילקמ בשחמה .םידדוש
וחתופ ,דחוימב לודג ןורכיז בייחמ תונומת ןוסחאש רחאמ .םידדושה
ןורכיזב ירעזמ חפנ וספתיש ךכ ,תונומתה תסיחדל תונוש תוטיש
.בשחמה

שא יוליגל תוכרעמ
תוכרעמ לע רביד ,שא תוחיטבל תילארשיה התומעה שאר ,רמ יפר ר"ד
אשונש תורמל" .ינרדומה ןיינבב שא יוביכו יוליגל תומדקתמ
,תונורחאה םינשב ,ןימוי קיתע אוה ןייוביכו ןייוליג ,תופירשה
לש הרוש םג החתופ ,םימכחה םיניינבהו היגולונכטה תוחתפתה םע
תולעופ ולא תוכרעמ ".רתויב תוצופנל וכפהש ,ןשע יוליגל תוכרעמ
םרגנש ינפל דוע םיבר םירקמב ,שאה תא תולגמו תוטעמ תוינש ךות
טעמ אל שי ,תוכרעמה לש ההובגה ןתושיגר ללגב ,ינש דצמ .קזנ
.אווש תוקעזא
- תוינדי תוכרעמ :תוירוגטק יתשל תוקלחתמ שאה יוביכ תוכרעמ
תוליעפמה - תויטמוטוא תוכרעמו ;(הקבא/זג) יוביכ יפטמ תוללוכה
.יוביכל זג יזתמ הפירש תעב
תלעפומו ןוכנ תקזחותמ ,ןוכנ הננכותש - תיטמוטוא יוביכ תכרעמ"
שאה יבכמש ינפל דוע שא התא תובכל םירקמה תיברמב הלוכי - ןוכנ
המדקה ףרח יכ ,ףיסוהו רמ ר"ד ןייצ ",םדא די עגמ אללו ,ועיגי
ליעיהו בוטה יוביכה יעצמא ,םויכ םדועו ,ויה דימת םימ ,הברה
תחתמ לא הלש הרוטרפמטה תדרוה ידי לע שא התא םיבכמ םה .רתויב
.תיבכנ איה זאו ,םייקתהל תנמ לע הל שורדה םומינימל

הקוזחתה לוהינ
ןוכמה - ןוינכטב תיחרזא הסדנהל הטלוקפהמ ,טחוש לאגי ר"ד
םיניינב לש ינללוכ הקוזחת לוהינ לע רביד ,היינבה רקחל ימואלה
הדמתהב הלוע תוכרעמו םינבממ דיקפתה תושירד ,וירבדל .תוכרעמו
היינבה ףקיהב רכינה לודיגה :םייזכרמ םימרוג השולשמ האצותכ
תוהובגה דוקפתה תושירדו ;ןיינבב תורישה תוכרעמ יוביר ;הבוגל
תחא ,דגנמ .םייחה תמר תיילעמ האצותכ ןיינבב םישמתשמה לש
.םייפסכ םיבאשמב רוסחמה איה םימכח םינבמלש תויזכרמה תויעבה
.םילודג םינוגרא רקיעב ונממ םילבוס
תודובעל שוקיבה ןיב ךלוהו לדג רעפ ורצי ולא תודגונמ תומגמ"
הקוזחתה ,וירבדל .רמ ר"ד סרוג ",לעופב עוציבה ןיבל הקוזחת
לי םיססובמ תוכרעמ יריתע תויתשתו םיניינב לש לועפתהו
אשונלו ,דחא דצמ תורישה תמר תרקבל הנעמ תתל הדעונש היגולודותמ
תללוכ היגולודותמה .ינש דצמ םיכומנה םייתנשה הקזחאה יביצקת
:דוסי יביכרמ העברא
תדימו ןיינבה גוס יפ לע םינבמ תקזחאל םינוירטירק תעיבק .1
.ותובכרומ
םישדחה םיטקיורפה לש עוציבלו ןכתל םיחנמ םיווק תרדגה .2
רומיג יביכר ,דלש :ןיינבה יביכרמ לכב לפטמ הז לודומ .ןוגראב
.תוינכמ-ורטקלא תוכרעמו
םיניינב לש תורישה תומר גורידל םלוס לש םושייו הרדגה .3
.הנבמה יביכרמ לכל סחייתמ גורידה םלוס .תויתשתו
םוקיש ,הקוזחת תודובעב םיבאשמ תאצקהל תויופידע ירדס תעיבק .4
לע תססובמה ,הטלחה תכמות תכרעמב שמתשמ הז לודומ .ץופישו
.ימניד תונכית
היגרנא תרבחב ךרנש ,ל"נה היגולודותמה לש יוסינ ,רמ ר"ד ירבדל
%50 לש םוצמצ :תואבה תואצותל איבה ,םינש שולש ךשמב לארשיב
לש הנקתה תויולעב %15 לש ןוכסיח ;הקוזחת תודובעל השירדב
.ןיינבה לש תויתנשה הקוזחתה תויולעב %10 כ לש םוצמצו ;םינבמ

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו