םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


הטוקד םורדב קחרממ הדימל
Michael Simonson, Kristin Sparks & John Moore
TechTrends 45 no3 22-5, 38-43, May-June
2001
 
תונורתפ םשייל ואולקנ`ג ליב הטוקד םורד לשומ לחה , 1996 ב
תויושרה ,רפסה יתב תא הדרטש הרקי היעבל םילוזו םייתריצי
21 ה האמה לש היגולונכטל תושיגנ חיטבהל דציכ :הנידמב םיקסעהו
.תירפכה הנידמה ירוזא לכב
םילבכל הנידמב רפסה יתב תא רבחל הגוסמ הדיחי תינכות תרזעב
לש הייפכ תודובע תרזעב תימוקמ תשר LAN ילבכו םיילמשח
תיתשת תיינבב הליבומ הנידמל הטוקד םורד תא לשומה ךפה ,םיריסא
םיריסא תרשכהו ;הארוהה רופיש ;םיידיתע םיחותיפל תמדקתמ
הלע אלש ביצקתב וגשוה הלא לכ .יחרזאה קושב תובושח תויונמוימב
.רלוד ןוילימ 15 לע
וגוסמ ףיקמה טקיורפה אוה " CTSרפסה יתב רוביח" טקיורפ
המ .יגולונכטה םייחה רוזחמ יטבה לכ תא הסכמ אוה .ב"הראב
ןממל םישרדנ רפסה יתב :ידעלבה יתלשממה ןומימה אוה ותוא דחיימש
תיכוניחה הליהקל תוידוחייה תימוימויה הכימתה תויולע תא קר
.תימוקמה

דויצ תעירז :ןושאר בלש
,ינכט עויס הקפיס אלא ,דבלב תויתשת תחנהב הקפתסה אל הנידמה
םילמב .טוויחב םולגה לאיצנטופה תא שממל רשפאש יתרשכהו יפסכ
היגולונכטה תא ףתתשהל ושקיבש רפס יתבל הנתנ הנידמה ,תורחא
.םהלשמ LANs תמקהל ושרדנש ןויסנהו
דיתעש ,יתנש ערואמל הכפה וז .הרשכהה היה I בלשב ףסונ טבה
םירנימס .: 1הרשכה תויורשפא שולש ןנשי .תובר םינש דוע ךשמיהל
לש םישגפמ .; 2םיוסמ יגולונכט אשונב םידקוממה םוי יצח /םוי לש
אובמ ירועיש .; 3םיאשונ רפסמב םיקסועה עובש דע םימי רפסמ
תא םוחתב םישדח םילהנמל תונקהל הרטמב ,שדוח םיכשמנש םייסיסב
.שרדנה יגולונכטה עדיה

הטוקד לש תילטיגידה תשרה :ינש בלש
הסורפה הריהמ תרושקת תשר איה DDN הטוקד לש תילטיגידה תשרה
ךוניח תודסומל ואדיו יתורישו םינותנ תקפסמ רשאו ,הנידמה לכב
לכ תא טעמכ DDN ה ףיקת ,רבד לש ופוסב .הטוקד םורדב תויושרו
הלוז תרושקת רשפאל הרטמב המקוה תשרה .הנידמב ירוביצה רזגמה
ידכ ,ןוציחה םלועה ןיבל םניבו םירומו םידימלת ןיב הריהמו
.היגולונכטהמ תלעותה ברמ תא קיפהל
גוסמ ריהמ תרושקת לגעמ תוחפל לבקמ הטוקד םורדב יתכלממ ס"יב לכ
םילגעמ רפסמ םילבקמ רתוי םילודג רפס יתב . T1 1.533 MBpS
םילגעמ . OC-3 155 MBpS תושיגנמ םינהנ םהב םילודגהו ,הלאכ
םידומיל תוינכות םיימוקמ הארוה יבאשמל תושיגנ םינקמ הלא
םייתנידמו דועו םידימלת לוהינ תוכרעמ םיירוזא , תויפיצפס
2000 ויתסמ 94 MBpS טנרטניא יבאשמל ןכו ל"אוד ,םינותנ ידסמ
. ךליאו

קחרממ הדימל :ישילש בלש
תותיכלו ,בתנ ס"יב לכ לבקמ , WAN תירוזאה תשרה תורשמ קלחכ
ינש ללוכ ,ואדיו תודיעוול האלמ תכרעמו ATM קספמ םג ,ב"י-`ז
, codec ריממ ,וידוא יביכר ,תומלצמ יתש ,`ץניא 36 םירוטינומ
תלוכיו T.120 תנכות ,LAN תוירושיק ,ינורטקלא חול
.הנומת-ךותב-הנומת
ךרד קחרממ הדימל ירועיש ןגראל רפסה יתב ולכוי ,ןושאר בלשב
ךרד תושיגנ םג רשפאתת ,דיתעב .ל"אוד וא סקפ ,ןופלט ירישכמ
.טנרטניאה
שומישה .תויפוסניא ןה ואדיו תודיעווב תומולגה תויורשפאה
יבאשמ ןכש ,האוושמהמ קחרמה תא קוחמל תלוכיה היהי שקבתמה
ףסונ ירשפא שומיש .לכל טעמכ םינימז ויהי םימצמוצמה הארוהה
.םיחרוא םיצרמ לש קחרממ תופתתשהב ,םירומל תויומלתשהב היהי


יעיבר בלש :טקיורפה תכרעה
:תויוליעפ עברא הללכ הכרעהה תינכות
עדימ ללכש , " CSQס"היתב רוביח ןולאש" לש יתטיש חותיפ .1
תולאשו תינוגרא תונשדח לש דדמ ,תישיא תונשדח לש דדמ ,יפרגומד
.קחרממ הדימלל תורושקה
,םיכנחמל קחרממ הארוה תואנדס ששב םיפתתשמל ןולאשה תקולח .2
.תוחותפ תולאש תרוצב בושמ תפסותב
הארוהל תוימדקאב םיפתתשמל טנרטניאה ךרד ןולאשה תקולח .3
, DTL קחרממ הדימלו הארוהלו TTL תיגולונכט הדימלו
תצובק לש תוליעפ הכרענ ,ךכל ףסונב .תוחותפ תולאש ללוכ ,בוש
.תוימדקאה תחא יפתתשמ םע דוקימ
ללוכ ,הטוקד םורדב םירומ לש יארקא םגדמל CSQ ה תקולח .4
.קחרממ הארוהו היגולונכט לע םיחותפ םיבושמ

תונקסמ
?םהמ שרדנש תא ועציב טקיורפה יננכתמ םאה :תוירחא .1
.תוליעיב להנתמ טקיורפב שולש בלשש רורב ,הכרעהה ינותנ ךמס לע
ישגפמ השש םג ומכ ,DTL תוימדקאב םידומיל ולהנתה ץיקה ךלהמב
רפסמ דוע וכרענ ,ךכל ףסונב .םיליבומ םיכנחמל םידחוימ הרשכה
קחרממ הדימלב ןומטה לאיצנטופה תא ריבסהל ודעונש םינוש םישגפמ
.DDN המ תלעות קיפהל דציכו

?בטיה םשוימ טקיורפה םאה :תויביטקפא .2
שולש בלש לש תונושארה תויוליעפהש הלוע ונידיבש םינותנהמ
לש לודגה םבורש רורב .םיפתתשמה יניעב תויביטקפא ובשחנ טקיורפב
,השעמל .תיביטקפא קלח הב םילטונ םהש תוליעפהש ורבס םיברועמה
. CTS טקיורפ לע תרוקיבה רדעהמ ונעתפוה

?והשמ הנשי טקיורפה םאה :העפשה .3
ונל היה .יביטלוקפס ותויהב ,רתויב יתייעבה אוה הכרעהב הז ביכר
םיליבומה םיכנחמה י"ע עדיה תצפה ךילהת תא ךירעהל דחוימב בושח
טקיורפה תעפשהש המוד ,כ"הסב .הנידמב קחרממ הדימלה תא םילהנמש
ךילהת תוכזב רקיעב ,טקיורפה לע תרוקיב עומשל השק .תיבויח התיה
ךרוצל ,םיליבומ םיכנחמ יוהיז :ןמקלדכ ,יתטישהו ןנכותמה הצפהה
םירומל הארוה ;םרובע דחוימב וחתופש תואנדסב הרשכה ךילהת
הדימל לע עדימ תצפה ;םיליבומ םיכנחמ םתוא ידימ ,DTL תוימדקאב
.תיכוניחה הליהקל ץוחמ םייזכרמ םישיאל DDN הו קחרממ

חטשב תוערואמה וא תוינידמה ,םינבמה םאה :ינוגרא רשקה .4
?טקיורפה ידעי תגשהב םיעייסמ
לעב אוה ינוגראה רשקהה גשומש רוריבב םיארמ הכרעהה יאצממ
םיאשונה תא וניהיז .טקיורפה תחלצהל הלעמב הנושאר תובישח
ולכויש ידכ תויומלתשה רובעל םיבייח םירומ .: 1םיאבה םיינוגראה
רחאל תכשמתמ הכימתל םיקוקז םירומ .; 2םישודיחמ דחפה לע רבגתהל
ס"היב תא החנמש תיכוניחה תוינידמה תא ןוחבל שי .; 3תומלתשהה
םירוההו םירומה תוששחל הנעמ תתל שי .; 4ךרוצל םאתהב התונשלו
DDN הו קחרממ הדימלהש ידכב תננכותמו תיתטיש הרוצב םידימלתהו
.ללכה תעד לע ולבקתי
תיללכ הכימת לש ההובג המר לע עיבצה דוקימה תצובקב ףסאנש עדימה
ונילע המוש .היתוכלשהמ בר ששח לע ,תאז םע דחיו ,קחרממ הדימלב
תוימדקאב תידוסיה הרשכההש המוד ;– הלא םידחפ םע דדומתהל
תויוליעפ תושרדנ ,תאז םע דחי .תאז תושעל הבוט ךרד איה -DTLה
.םיכנחמ םע תוכשמתמ בקעמ

:ךשמהל תועצה .5
תוימדקאב ודמליש םירומ רתויו רתוי ,ךילהתה תצופת םע .א
,תישיא תונשדח לש תיסחי תוכומנ תומרב ונייפאתי TTL/DTL
תרבעהל הנוש השיג לוקשל שי .קחרממ הדימלה ץומיאל תודגנתהבו
םיצמאמה בור תא דקמל שי ,דבב דב .הלא םירומל תויומלתשה
.קחרממ הדימל םשייל ההובג תונוכנ ילעב םיכנחמב
ץמאל םילקוש וא םיצמאמש םירומב תכשמתמ הכימת חיטבהל שי .ב
,םיקנעמ תרוצב תאזו ,הימדקאב םהידומיל רחאל קחרממ הדימל תוטיש
םוסרפ ןתמו ךוניחה דרשמ ישנא לש םירוקיב ,תורצק תואנדס
.םיטקיורפל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו