םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

תרושקתל תונורתפ ןיב האוושה
:חווט-תרצק
לוחכ"ו םודא-ארפניא
"ןשה
Evelyn Tay
Microwaves & RF 40 no1 121-122, January
2001
םינקתה םע םיבשחמב שומיש תרשפאמ םילבכ אלב תרושקתה תוחתפתה
תרושקת תורשפאמש תויגולונכט יתש שי םויכ .טוויח אלב
יתשל .םודא-ארפניא ינקתמו " Bluetoothןשה לוחכ" :חווט-תרצק
תתל םג תויושע ןה ךא ,ןהלשמ תונורסחו תונורתי תויגולונכטה
.טוויח אלב םירישכמ ןיב םינותנ תרבעהל םימילשמ תונורתפ

ינפ תא הניש םילבכ אלב םינותנ תרבעהב ץופנה שומישה ,םויכ
עדימה ירישכמ יוביר י"ע תענומ וז המגמ .םישנא ןיב תרושקתה
םיריעז םיילטיגיד םינמויו םיירלולס םינופלט ןוגכ ,םיאשינה
לש םתוחתפתה םע קושה לש תפסונ תובחרתה היופצ ,השעמל . PDAs
,אבה רודה לש הידמיטלומ ינופלט ומכ םיאשינ טנרטניא ירישכמ
י"פע .םימכח םינופלטו WAP יטוחלא-םושיי-לוקוטורפ ינופלט
קושה לדגי ,קט-ייהה קושל ץועיי תרבח ,Strategy Analytics
דראילימ הרשע לש תיחכונה תיתנשה המרהמ הלא םירישכמל ימלועה
המגמ םג תמייק . 2005 ב רלוד דראילימ 73 לש תיתנש המרל רלוד
תנמ לע ,טנרטניאל תושיגנבו תדיינה תרושקתב תולוכי תודכלתה לש
.רתויב ינכדעה עדימה תא םיאשינה םירישכמה ינכרצל קפסל

לש םודא-ארפניאה ירישכמל "ףילחת"כ תופוכת גצומ "ןשה לוחכ"ש ףא
יתשש ירה , ( " (IrDAםודא-ארפניאה ינותנ תודחאתה"
העבקש דעיה .הבר הדימב וז תא וז תומילשמ םצעב תויגולונכטה
עובקל אוה הלא המצע-יכומנ םודא-ארפניא ירישכמל תודחאתהה המצעל
םירישכמ ןיב תרושקתל קושל םימאתומו בוליש-ינב ,םילוז םינקת
תורבח רפסמ תונמנ תודחאתהה ירבח לע .IrDA תלוכי ילעב
,קאפמוק ,לפא ,Agilent Technologies ומכ ,תוססובמ תוימואל-בר
,טפוסורקימ ,דראקפ-טלויה ,, Extended Systemsןוסקירא ,ויסק
.ינוסו פראש , , NTT DoCoMo, Palm Computingהיקונ ,הלורוטומ
דע םירישכמה לש ן"לנ תמאתה םיללוכ IrDA לש םיינושארה םיטרפמה
תרבעה תויוריהמ םע ,`מ 0-1 לש קחרמבו תולעמ 30 לש תיווזל
םויכ) היינשל ב"מ העבראל היינשל ב"ק 9.6 ןיב ועוניש םינותנ
.(ש"במ 16 ל תלוכי חותיפ לע םידקוש

תעוצרב תלעופש וידר ירדת תייגולונכט איה "ןשה לוחכ"
ץרה-הגיג (ISM ) – 2.4 תיאופר-תיעדמ-תיתיישעתה
לש םיילועפתה םינקתה .יתלשממ יושירב תביוחמ הניאש ;–
םיירלולסה םינופלטה תינרצי י"ע הבר הדימב ועבקנ "ןשה לוחכ"
תא הדסייו תורחא תורבחל ןוסקירא הרבח ,רתוי רחואמ .ןוסקירא
,מבי ,היקונ ונמנ תוירוקמה היתורבח לעש ,"ןשה לוחכ תצובק"
םירבח םייפלאב תבחרומה המישרה תמכתסמ ,םויכ ;הבישוטו לטניא
לכב םינותנו לוק תרבעה םיללוכ "ןשה לוחכ" לש םיטרפמה .בוריקב
.ש"במ 1 לש יברמ רודיש בצקב ,`מ 10-100 לש קחרמב ,םינוויכה

עיתפהל הכירצ הניא "ןשה לוחכ" םויכ הכוז הל המוצעה בלה-תמושת
לוחכ" תמגודכ תויגולונכט ,דלובייס ורדנא תצובק י"פע .ונתוא
ןייפאתמש ,יסופיט םייח רוזחמ בורל תורבוע םודא-ארפניאו "ןשה
ץומיאה בלשב יוזחה םיקוושה ףקיהל רשאב המוצע תוימיטפואב
הלעמב היוצמ "ןשה לוחכ" תייגולונכט .תויגולונכטה לש םדקומה
םיעיקשמ ברקב דאמ הבר תוניינעתה תררועמ איה ובש המוקעה
,האישל העיגהשמ ,תאז םע .תוינשדח תויגולונכט ימשיימו
תוישעמה תויעבה תוררועתמש עגרב הגרדהב תכעוד וז תוניינעתה
םושייה תויעב םע קר תשדחתמ וז תכעוד תוניינעתה .םושייה בלשב
.תורתפנ

עיגהל תויושע וזה רבשמה תדוקנ תא תוצחל תוחילצמש תויגולונכט
.םיתחופ םושייב םינוכיסהו תויולעהש לככ ,בחרנ ץומיאל
.החלצהב וזה הדוקנה תא התצח IrDA לש םודא-ארפניאה תייגולונכט
תויבולישה תויעב תא הרתפ רבכ היגולונכטה ,םויכ
איה , 1999 ב .קושב בחרנ ףקיהב הצמואו הלש ][interoperability
.םירישכמ ןוילימ -150מ רתויב השמיש

לכות םרטב תויעב רפסמ רותפל תבייח "ןשה לוחכ" תייגולונכט
הברהב ההובג הלש תיחכונה םושייה תולע .רבשמה תדוקנ תא תוצחל
ידנר עבק , 2000 תנשמ רמאמב .םודא-ארפניא לש םושייה תויולעמ
תולע קרש ,IDC ב םיימלוע תודיינ ירקחמל אישנ-ןגס ,וטסו`ג
,תאז תמועל .רלוד 20-25 לש חווטב איה "ןשה לוחכ" לש הרמוחה
השימחמ תוחפ לש תולעב םודא-ארפניא תייגולונכט םשייל ןתינ
.רלוד

םישרומ-יתלב וידר-רדת ירישכממ ירשפא שוביש איה תפסונ היגוס
םיעפשומ םניאש ,םודא-ארפניא לש םיעוציבל דוגינב .םירחא
( ( EMI תויטנגמ-ורטקלא תוערפהמ וא ( (RFI וידר ירדת תוערפהמ
םירישכמ לש תוערפה םע דדומתהל תבייח "ןשה לוחכ" תייגולונכט ,
םינוינח יטלשו םייטוחלא םינופלט ,לג-ורקימ ירונת ומכ םייתיב
ISM לש תישרומ-יתלב םירדת תעוצר התואל ךומסב וא ךותב םילעופה
לש ןמז יקרפב םוצע םינותנ ףטשב לופיט תוללוכ תורחא תויגוס .
תוכרעממ ועפשוי "ןשה לוחכ" לש םיעוציבהש חינהל ריבס .דבכ סמוע
.תעה התואב םינותנ טולקלו רדשל תוסנמה תורחא תויטוחלא תרושקת

םירישכמב תויגולונכטה יתש תא אוצמל ןתינש תורמל :תונקסמ
םודא-ארפניא תייגולונכט .םתוהמב םינוש םהימושייש ירה ,םימוד
תוהובג תויוריהמב םינותנ תרבעה תלהנתמ םהבש םירישכמל המיאתמ
איה ךכל הבוט אמגוד .הייאר יווק ךרואל ,םיבורק םיחווטבו
,אסיג ךדיאמ .תוספדמו םיאשינ םיבשחמ ,PDAs ןיב םינותנ יפוליח
ילוא ושקתי "ןשה לוחכ" תייגולונכטב םיינוויכ-לכה םירישכמה
לש תורודשתהש ןוויכ .הבורק תוכימסב ויהישכ הז תא הז אוצמל
תא ןהל ןיא ,`מ האמ דע לש קחרמלו תוינוויכ-לכ ןה "ןשה לוחכ"
תייגולונכט תא ןייפאמה ,הייאר וק לש יתוחיטבה טבהה
תויהל הארנה לככ וכרטצי וז הטישב ורבעויש םיצבק .םודא-ארפניאה
.אמסיסב םינגומ םג ילואו ,םינפצומ

אוה "ןשה לוחכ"מ רתוי המיאתמ םודא-ארפניא ובש ףסונ םושיי
תייגולונכט , RFI מ תעפשומ הניאש ןוויכ .האופרה םוחתב
.םינותנ תרבעה לש יביטקפאו חוטב עוציב תרשפאמ םודא-ארפניאה
םירישכמ םע םג ומכ ,EMI ו RFI םע תויעב ויהי "ןשה לוחכ"ל
.םינותנב תואיגשלו םישובישל םורגיש רבד ,םירחא םייאופר

הייאר וק םהב םימושייל רתוי המיאתמ "ןשה לוחכ" תייגולונכט
םהלש םינופלטה תא ןרכנסל ולכוי םישמתשמה ,אמגודל .יוצר וניא
םג הלוכי "ןשה לוחכ" תייגולונכט .דחא םוקמב תבשל וכרטציש אלב
תא ריאשהל םישמתשמל רשפאיש רבד ,םיקצומ םימצע ךרד רודחל
.ןורכנסה ךות םהיסיכב םינופלטה

" (Bluetooth-IrDA SIGםודא-ארפניאה תודחאתה-ןשה לוחכ תצובק"
יתש ןיב בולישל םיכרד םדקלו רידגהל ,תוהזל הרטמב המקוה (
.ןכרצה תושרל ודמעיש תויורשפאה תא ביחרהל ידכ תויגולונכטה
לוחכ"ל עייסל לכות , IrDAיניביד דיילג ,תונגראתהה םזוי י"פע
רבחתהל "ןשה לוחכ"ל עייסל לכות איה .םיירקיע םימוחת ינשב "ןשה
לכב תלעופש ,"ןשה לוחכ" תייגולונכט .יוצרה רישכמל תוריהמב
.הילא רבחתהל הילעש הדיחיה יוהיזב תושקתהל הלולע ,םינוויכה
םיקחרמב תוירושיק ןתמל בלושמב לועפל ולכוי םג תויגולונכטה יתש
האמ דע לש קחרמב דעיל עיגהל הלוכי "ןשה לוחכ"ש דועב .םינתשמ
IrDA ב שמתשהל ולכוי םירישכמ .רתוי הכומנ התוריהמש ירה ,`מ
,ןכמ רחאל .ינשה רישכמל בורק היהישכ םיריהמ םינותנ יפוליחל
ונממ קחרתי ינשה רישכמהשכ "ןשה לוחכ"ל רובעל לכוי רישכמה
.םירטמ הרשעמ רתויב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו