םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


:תויולבגומ ילעבל היגולונכט
רבעה יחקל תקפה
Nicholas Cravotta
EDN 46 no12 pp.59-70, May 24th 2001
תובר קשממ תויעב ורתפ תויולבגומ ילעבל םירישכמ תורציימש תורבח
תונוכמה) ולא תויגולונכט אופא עודמ .םיינורטקלא םירישכמב
לש תירקיעה הרטמה ?קושב תונימז ןניא ("תועייסמ תויגולונכט"
רתוי בוט עייסל תולוכיש תויגולונכט ןנשי םא תולגל איה הז רמאמ
.תונוש תויולבגוממ םילבוסל

תא הדרטש הימוטוכיד יתיליג ,רמאמה לע הדובעה תישארב רבכ
ןעמל) רובידל טסקט םוגרת ןוגכ ,תונוש תויגולונכט .יתחונמ
:םידרפנ םיקווש ינשב וחתופ ,(םיטקלסיד ןוגכ ,האירקב םישקתמה
הירפה תמייק .תעייסמ היגולונכטו יקסעה קושל/ןכרצל היגולונכט
שי יללכה ףנעל ,אסיג דחמ .םיקוושה ינש ןיב רתויב הטעמ תידדה
תעייסמה היגולונכטה ףנעב ,אסיג ךדיאמ .לדוג תונורתיו םיבאשמ
םה .תושק תויעב רותפל דציכ םיניבמש םיסונמ םיננכתמ םיקסעומ
םינופלט תועצמאב ל"אודה תרושקת יישק תא ,אמגודל ,ורתפ
.םיירלולס

ונאש תויגולונכטה םע תויעב ופשח םילבגומ םישמתשמ לש םהיכרצ
ייוקיל םע םישמתשמ ,אמגודל .ןורתפ ףאו תעה לכ ןהב םישמתשמ
תומימע לש תויעבהמ תובר םירתופש םילמס יקשממ םויכ םינהנ הדימל
.רשקה-הפש

,אמגודל .יוזיח תונכותמ המוצע תלעות וקיפה םילבגומ םישמתשמ
תושיגנ .תורחאמ תובורק םיתעל םילמ המכב שמתשהל םיטונ ונא
לע תוציחל תוחפ םע רשפאתהל אופא הכירצ רתוי תוישומיש םילמל
תדלקמ הציפמ ,לשמל ,. Vocab Voice Systemsתדלקמה ישקמ
תוצופנה םילמה 32 ל ףסונב תיבפלאה תויתוא תא הגיצמש תילאוטריו
םילמה 32 תא םיאור ,t םידילקמש עגרב .תילגנאב רתויב
, th םידילקמש עגרב םג ךכ ,וז תואב תוליחתמש רתויב תוישומישה
.האלה ןכו

לכל םיסחייתמ םהש אוה םיבר םיקשממ לש רתויב יתייעבה טבהה
שמתשמה תלוכי לע קרו-ךא טעמכ םיכמתסמ םיקשממה בור .ההז הרוצב
:אורקל םישמתשממ תוענומש תובר תויולבגומ שי ,תאז םע .אורקל
דבלמ .תויתיבפלאנא טושפ וא ילכש רוגיפ ,היסקלסיד ,היאר תויעב
תוהבל ךרטצנש אלב םיבשחמב שמתשהל םיצור ויה ונתיאמ םיבר ,תאז
קחרתהל לכונ םא םיאלפ רפתשת בשחמב שומישה תוכיא .םויה לכ ךסמב
לכ .יטוחלא ןופלטו טוח םע ןופלט ןיב לדבהה לע קר ובשח .ךסמהמ
.תרדהנה תוריחה תשוחת תא בטיה ריכמ הנושארל ךכב הסנתהש ימ

?תוכיאה רעפ תא םיצוח ךיא
םע ונימי לש םיריוצמה םיטרסהמ המכב תופצל םכלזמ "לזמתה" ילוא
יכ דע תיחטש הכ השפנהה ;"םילוז" איה שארל תצפוקש הלמה .םכידלי
ץמאמב ךרוצ שי ,תאז םע .תויומדה יפב הלמ לכ טעמכ םישל ןתינ
וא ,הזה רעפה תייצח .ישונא רוביד הקחמש העונת רוציל ידכ רכינ
אופא עודמ .תרכינ האצוה תשרוד ,בשחוממ עבמ לש תוכיאה רופיש
?חורטל

תולוקהש איה (רובידל טסקט תרמה) TTS תחישל םישנא לש תחא הבוגת
םהש םישנאל םורגל איה הרטמה םא .בשחמ תולוק ומכ םיעמשנ
,תאז םע .תוכיאה רעפ תא תוצחל בושח ,רחא םדא םע םירשקתמ
.יוקיח תלוכימ רתוי הברה עיצהל םילוכי םייטסילאיר םיבשחמ
בושו בוש המ-רבד תושעל םהל תפכיא אל :המיהדמ הנוכת שי םיבשחמל
תמגודל רוזחנ םא ."תושפוטמ" תולאש רופסניא לע תונעל וא
שמתשמ ,ןוגרוא ,דנלטרופב "תרבודמה הפשה תנבהל זכרמה" ,השפנהה
קר אל םישרח םידלי דמלל ידכ (חרקה) "ידלוב" םשב תריוצמ תומדב
רשקתל ידלוב לגוסמ ,םויכ .םמצעב רבדל םג אלא ,םייתפש אורקל
ולוגלגב .ישונאה רובידל ההז בצק ,היינשב תורבה שמח לש בצקב
תעונת תא תוארל ולכוי םידימלתהש ךכ ,ףוקש היהי "ידלוב" ,אבה
תורבה אטבל דציכ רתוי בוט ןיבהל ידכ ,ךיחהו םיינישה ,ןושלה
.םילמו

רבכעל רבעמ
רבכע" איה רתויב תשקבתמה .רבכעל תופולח רפסמ תוחתופמ םויכ
:"פולקיקה" תא הציפמ " . Maui Innovation Peripheralsשארה
תוהזל לגוסמ רישכמהש תנעוט הרבחה .שארה לע שבחנש יטפוא רישכמ
תא םיטמ טושפ ,"ץוחלל" ידכ .דבלב תחא הלעמ לש תיתיווז העונת
רחא בוקעל ידכ תומלצמב תושמתשמ תורחא תויגולונכט .המידק שארה
.שמתשמה תועונת

תרבח לש , JestPoint תכרעמ היה יתיליגש רתויב םכחותמה רישכמה
הפמ רוציל ידכ ואירטס תמלצמב תשמתשמ תכרעמה . JesterPoint
קחשמ התיה יתיסינש השחמהה .הלומ םיענה םימצע לש תידממ-תלת
םירודכהו תשרהו ,לוחכ ךסמ לומ יתדמע .רעוש יתקחיש ובש ,לגרודכ
לוכי יתייה ,םיילגרו םיידי תועונתב .ילומ היזיוולט לע וגצוה
השדחה תכרעמה תא הגיצמ . JesterPointתשרהמ םירודכ ףודהל
,רתוי םילודג םיכסמ תרשפאמ איהש ןוויכ ,עגמ יכסמל הפולחכ
.םיכסמל קזנ רדעהו רתוי םיבר םיפוצ

TTS םע תויעבה
הטושפה הדבועה .רובידל טסקטה תרמה תא סרוה קשממה ,תואיצמב
ארקוי טסקטש רשפא דציכ םיניבמ םניא טושפ םיקסע ישנאש ,איה
TTS ה תונכות לכ תא קדוב ןב טקלסידה ירבח ,םינש רפסמ הזמ .םהל
תוקד רפסמ ךות יל רפסמ אוה ,הרקמו הרקמ לכב .וכרדב תורקנש
ןהב תויעב לש המישר ןלהל .הנכותב שמתשהל לוכי וניא עודמ
:ונלקתנ

תונכות המכ .ידמ תבכרומ רובידל הרמהל טסקטה תריחב :היעב
כ"חאו האירקה רתאל וקיתעהל ,ורזגל ,טסקט ןמסל ןבמ תושרוד
העדוה אוצמל ידכ ל"אוד םירקוס םתא םא .האירקה רותפכ לע ץוחלל
.ידמ ךשוממ טושפ הזה ךילהתה ,הבושח
ליחתהל לכוי בשחמה ,יקלח ןפואב היעבה תא רותפל ידכ :ןורתפ
.ותוא רזוג ןבשכ דיימ טסקט אורקל

ליגר ןב .יתוכאלמ ןפואב הנכותה תא םיליבגמ םיננכתמה :היעב
,וטלקוה הטיסרבינואל ולש דומילה ירפס .וינזאב םיאירקמ םישנאש
.ליגרהמ העברא יפ ההובג האירק תוריהמל ץיאהל היה לוכי אוהש ךכ
רפסמ תא עובקל ידכ "הזזה תידי"ב כ"דב תושמתשמ TTS תונכות
,ךרעל ,הקדב םילמ האמל תולבגומ תונכותהמ תובר .היינשב םילמה
.רתוי רהמ אורקל טלחהב לכוי רתוי קזח בשחמש תורמל
.םיידיתע םיחותיפל םיחותפ עוציבה ינייפאמ תא ריאשהל :ןורתפ

ונאשכ .קורסל תולוכי ןניא ךא תואירקמ -TTSה תונכות :היעב
ל"נכ .ןיינעמ עדימ רחא שופיחב בורל םיקרוס ונא ,םיארוק
לגוסמ תויהל הצור אוה ,ותוא תניינעמש אלמ עמוש ןבשכ .הנזאהב
םיקשממה .טסקטב םילמ רשע הרוחא רוזחלו הארקהה בצק תא טאהל
.הלחתהה תדוקנל רוזחל ךירצ :הרזח אל ךא הריצע םירשפאמ םימייקה
.האירק תוריהמל הקירס תוריהמ ןיב הזזהה תידי תא דיינל :ןורתפ
םילמ רשע הארקהה תא ריזחמש "?היה הז המ ,עגר" רותפכ רבדב המו
?רוחאל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו