םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


עדמב תויוחתפתה/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//
היגולונכטו


"תומכח" תובכר
Brian Smith
Railway Age 202 no4, pp. 62-63, April
2001
יקסעל תונורתי ןבוחב תונמוט עדימהו תרושקתה תויגולונכט
תויגולונכטל זכרמה ליעפמ ,הזה לאיצנטופה תא חתפל ידכ .תובכרה
לע תיגטרטסא רקחמ תמזוימ קלחכ ,השחמה תינכות ב"הראב הרובעת
היצרגטניאל עיגהל איה הרטמה .תובכר תרקבו תרושקת יעצמא ,תותוא
תוחיטבה תא רפשל ידכ רטקבש גהנה אתב ןימזה הדימה לש הרשעהלו
.תוליעיהו

תבלושמ תיגולונכט הגוצת
הבוטה הרוצב תשחמומ תבכרה רטקב תויגולונכט לש היצרגטניאה
ןתינ ךסמה לש ןוילעה והצקב .גהנה אתבש עדימ תגוצתב רתויב
ךרדה דצבש תוכרעממ עדימה .תוריהמהו םימלבה בצמ לע עדימ תוארל
לכ לש הבצמ תא םיגציימה םינוקייא ,לכ תישאר .תורוצ יתשב גצומ
םיקורי םינוקייא .תיזכרמה "סוטטס"ה תגוצתב םיגצומ תכרעמ-תת
.תוליגר תויוריהמב לועפל תבכרל םיריתמה םיאנת םיגציימ
םינוקייא .םייתייעב לועפת יאנת םיגציימ םיבוהצ םינוקייא
וללה םינוקייאה .םיליבק-יתלב לועפת יאנת םיגציימ םימודא
לע ןהו (הרובש הליסמ ומכ) תכרעמה בצמ לע ןה עגימ םיגיצמ
.רותיאה תוכרעמ לש ןתוניקת

םייתייעב לועפת יאנת לע תוגצומ טסקט תועדוה ,םינוקייאל ףסונב
.ןותחתה ינמיה קלחב תוגצומ םיליבק-יתלב וא

םינשייחו תרושקת יעצמא
תכרעמ אוה שרדנש ןושארה ביכרמה ,גהנה אתל עדימ קפסל ידכ
IEEE 802.11 RF וידר תכרעמ הרחבנ ,םושייו תולע תוביסמ .תרושקת
רדתב תלעופ תכרעמה .ש"במ 11 לש םינותנ תקופת תלוביק םע LAN
השולשכ לש סוידרב יוסיכ תרשפאמ תכרעמה . ISM תעוצרב ,צ"הג 2.4
;"סקוניל"ו "תונולח" הלעפה תוכרעמל תומיאת ;הנטנאל מ"ק
.תומייק תוכרעמ םע הלק היצרגטניאו

רטקב תוכרעמ
רטק תרקב) TLC דויצ םע קשממ ךרד םילבקתמ רטקה ינותנ
המילב תכרעממ קלחכ תבכרה ירטקמ םיינשב ןקתומה (תונורק-אשונ
רפסמ לש המצע תרקב תרשפאמ TLC ה .םילבכ לע תססובמה תינורטקלא
.דויצה תוניקת לע עדימ תלבקו םירטק

תורוטרפמט דודמל ידכ םירטקב הנקתוה רוטינ תכרעמ ,ךכל ףסונב
גהנ-את תגוצתב הנשה בלושת וז תכרעמ .עונמ יקלח לש םרז תומצועו
.תרפושמ

תועצמאב תבכרה םוקימ לע עדימ ןתמל תכרעמ םימשיימ ונא םויכ
תבכרה לש המוקימ תא גיצהל היהי ןתינ ,ךכמ האצותכ .GPS ינייוול
רשפאי םג רבדה .תובכרה תושר לש דויצו םינקתמל סחיב גהנה אתב
.תבכרה םוקימ רחא תורחא תובכר לש בקעמ

ישנא .םיפסונ תונורתי םג הבינמ וזה תיגולונכטה היצרגטניאה
םע תויעב ןקתלו ןחבאל ,קחרממ תוכרעמל רבחתהל ולכוי הקוזחת
ךרד תוזילנא עצבל םויכ םילוכי תוקידב םיעצבמה םיסדנהמ .ןרותיא
תונימאה רופיש) תוכרעמה תחשקה לע הדובעה .RF WLAN ה תכרעמ
.הנשה ףוס דע ךשמית (הרמוח/הנכות תוכרעמ לש תילועפתה

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו