םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
רקח תדימלו תובשקותמ תויוליעפ/תויוליעפ/עדי


ילאוטריווה רויסה
Lawrence Tomei & Margaret Balmert
Learning & Leading with Technology 28
no6, March 2001
םירומה םויכ םילגוסמ ,רפסה יתבב בשחמה תעפוה זאמ הנושארל ילוא
וצלאנ םהב םימיה ופלח .התכבש םייגולונכטה הארוהה יבאשמב טולשל
תוכזב .םיבשחמ יחמומ לש םהיתועידי לע קרו ךא ךמתסהל םירומה
םימיאתמה הארוה ירמוח המצעב רוציל הרומ לכ תלגוסמ ,טנרטניאה
טנרטניאה לע םיססובמה רתויב םיבוטה הארוהה ילכמ דחא .הידימלתל
.ילאוטריווה רויסה אוה

?ילאוטריווה רויסה והמ
גיצמ רשא ,טנרטניאה לע ססובמה הארוה ילכ אוה ילאוטריו רויס
םידימלת לש הריקחל םימיאתמה םיישוח-בר הידמיטלומ ירמוח
םירויסה .תויתצובק הדימל תויוסנתהל םג ומכ ,םידדוב
תלד .הסינכ תותלד לש עפש םידמולה ינפב םיחתופ םיילאוטריווה
איבמ רשאו ,הרומה י"ע רצונש תשר דומע איה front door הסינכ
יבחר לכב םירתאב םיעיפומה םיידומיל םינכת םידימלתה ינפב
תא םיאתהל הדעונ םירומה וחתיפש תותלדה 14 מ תחא לכ .טנרטניאה
לש ילאדיאה הדימלה ןונגסל הרומה לש תפדעומה הארוהה תטיש
amplified םירשעומ םירתא םג ללוכ ילאוטריווה רויסה .דימלתה
רשעומ רתא .םיפסונ םינכדועמ םינכת בואשל ןתינ םהמש , sites
תלדל םירשוקמהו דומיל ינכת םיליכמה תשר ידומע וא דומע אוה
ידעי המכ וא דחאל הבושתה תא ליכמ רתאה םא הטילחמ הרומה ;הסינכ
ןאכ המכחה .ולוכ רועישה תא תובגל ידכ רמוח קיפסמ וא ,הארוה
רועישה דעי לע הנועש טנרטניאה רתאמ קלח ותואב שמתשהל איה
.םידימלתל תיבטימ הרוצב םיאתמה קיודמה טמרופב םיוסמה

?ילאוטריו רויס ןיכהל דציכ
רבודמ .ילאוטריו רויס תריציל תניוצמ ךרד הווהמ ADDIE לדומ
לש הכרעהו םושיי ,חותיפ ,ןונכת ,חותינ :םיבלש השימח ןב ךילהתב
םימולגה תונורתיה לכ תא תלצנמה ,היגולונכט תריתע הארוה תדיחי
:תואבה תורטמה תא תרשל דעונ לדומה .טנרטניאב
;רועיש ינכת ןונכתל תיתטיש השיג הרומה ידיב תתל *
;ןורתפה יוהיז םרטב ורשקהו הארוהה דעי תא תוהזל *
;הארוהל תיטסילוה תוסחייתהל הטיש תווהל *
-ו ;היגולונכטה לש רתוי ליעי לוצינ םשל ןונכתה תא רפשל *
תוינשדחה הדימלהו הארוהה תורות תא םידומילה תינכותב בלשל *
.רתויב
רתאב ףסונ עדימ אוצמל ולכות
.www.webcom.com/journal/hoffman.html

רוחבל םכילע ,ילאוטריו רויס תנכהל םישגינ םתאשכ :חותינ .1
שי ,ןכמ רחאל .יגולונכטה טמרופל דחוימב םיאתמש אשונ לכ םדוק
השיגה יפל .אשונה תארוהל המיאתמה תיגולוכיספה השיגה תא רוחבל
ןושארהמ ,רודס ןפואב יונב ילאוטריווה רויסה ,תיתוגהנתהה
השיגה יפל .יפיצפסל יללכהמו השקה לא לקהמ ,ןורחאל
סופד וא המכס תעפוהל דע םיבלשב םישגומ םינכתה ,תיביטינגוקה
,תיטסינמוהה השיגה יפל .שדח עדי תיינבהב דמולל םיעייסמש ,יללכ
בלשה והז ,ללככ .דימלתל ותובישח תדימל םאתהב עדימ רוחבל שי
.רועישה תנכהב רתויב בכרומה

הירואתה יפל .דמולה לע הבישחב ליחתמ רועישה ןונכת :ןונכת .2
(ךרעל 7-11 ינב) תויטרקנוק תויצרפוא ילעב םידמול ,ה`זאיפ לש
יעטקו םילילצ ,תונומת :ונלש רשקהב) תוישחומ תויוסנתהל םיקוקז
11 ינב) תוטשפומה תויצרפואה ילעב םידמולה ,םתמועל .(ואדיו
םיכמותש (לע-ירושיקו הקיפרג) תונויערו םיגשומל םיכשמנ (הלעמו
.םייפיצפס הדימל ידעי חסנל ןתינ ,אבה בלשב .תישוח-בר הריקחב
( Mager ( 1962 לש טמרופה תא ףידעהל םיבר םירומ םיטונ ,ךכ םשל
תייצאוטיסל םימיאתמה םילכה .: 1םיביכרמ השולשל קלחנה ,
םיעבוקש םינוירטירק .3 ו ;רועישל ביבסמש תויוליעפה .; 2הדימלה
.רועישה תורטמ תגשהל תשרדנה עוציבה תמר תא טרופמב

.הסינכ תלד רוחבל שי ,ילאוטריווה רויסה חותיפ םשל :חותיפ .3
תיטרקנוק ,תמיוסמ היצרפואב תדקוממ ןהמ תחא לכש ,תותלד 14 ןנשי
לש היגולוכיספ םג תמאתומ ןהמ תחא לכל . ( A וא ( C תטשפומ וא
(השק וא תרגתאמ ,הלק) תלד לכ לש היגולונכטה תמר ,ףסונב .הדימל
היצרפוא ;: AHD Room Exhibit –אמגודל .איה ףא תנמוסמ
.ההובג המרו תיטסינמוה השיג ,תטשפומ

רועישה ידעיל המיאתמה הסינכ תלד רוחבל ושקתת אל :םושיי .4
טסקט" טמרופ ,השחמהה םשל .םכלש תוישיאה תוינכטה תויונמוימלו
ןמזה ריצ תשיגב שמתשמ ( " (CBE Chronology Textיגולונורכ
ןמזה ריצב ךלהמ לכ .שדח עדימל םיילאוטסקט םירושיק תריציל
רושיק הווהמו תואמ וא םירושע ,םינש ,תועובש ,םימיב אטובמ
םאתהב .המצע הרומה ידיב רצונ תובורק םיתעלש ,רתוי טרופמ רמוחל
הארוהה תא תורישעמ תונומת , ( ( C יטרקנוקה דמולה לש ויכרצל
יעבט הדימל ןונגס איה היגולונורכה .םיישוח-בר םינייפאמ םע
ןמז יעטקמ ךרואל תמדקתמ איהש ןוויכ ( ( B יתוגהנתהה רועישל
( E תיגולונכט הניחבמ לק טמרופב רבודמ ,ףוסבל .עדימה תגצה םשל
. (
םינקמש תושימגה אוה ילאוטריווה רויסה לש םיברה תונורתיהמ דחא
לש תורחא תורוצש תורמל .טנרטניאה יססובמ םירועישה הרומל
ירה ,ןורכז יבאשמ לש תרכינ הדימ תועבות תיכוניח היגולונכט
רויסה יבאשמ בור .דדוב טקסידב ללכ ךרדב ןסחואמ רויסהש
םע דחיב ,המצע הסינכה תלד קר .םיינוציח םירתא םה ילאוטריווה
ןוסחא םוידמב רמשיהל םיכירצ ,תוולנ תונומתו םיימינפ םירתא
רבוחמה בשחמ לכל דיחיה טקסידה תא תחקל םילוכי םידימלתה .ימוקמ
הניכה הרומהש םירמוחל דימ רבחתהלו ,תיבב וא ס"היבב ,טנרטניאל
.שארמ

לדומב ןורחאה בלשהמ םלעתהל םיטונ םיבר םירומ :הכרעה .5
ןפוא הנה ,השחמהה םשל .היגולונכטב שומישב רבודמשכ טרפב ,ADDIE
תא בלשל שי" :"יגולונורכ טסקט" הסינכה תלד לש ץלמומה הכרעהה
תא ךירעהל ידכ טסקט לע ססובמה ריינו-טע ןחובב וזה הסינכה תלד
."דמלנה רמוחה לש הנבהה תדימ


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו