םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
קוחרמ הדימל/םייגוגדפ


בורקה רושעב תועיפשמה תומגמה רשע
ןמביל פיליפ
תוריכמו קוויש להנמ
ןוכיתה חרזמה רנטרגב
2001 טסוגואב 958-9 , 27 ןויליג , םיבשחמו םישנא ןועובש
eLeaning ה םוחתב תומגמה רשע
,םישמתשמה םינוגראה דיתע לע ועיפשי
.תורישה יקפס לעו דויצה יקפס לע
ויהי הלא תומגממ תחא לכל יכ ,ןיוצי
.תחאכ תוילילשו תויבויח תועפשה
 
םינוגראה תיברמ לש "תנווכה לע" תאצמנ eLearning תייגולונכט
םינוגראו ,הבחרהלו ןונעירל הדמתהב םיקקזנ םידבוע ירושיכ .םויכ
.דומיל תותיכ לע תססובמה הכרדהל ףילחתכ eLearning ב וריכה

תרבוג תילסרבינוא תוניינעתה .1
תומזוי רשאמ רתוי ילסרבינוא ןפואבו רתוי רהמ ץמואמ eLearning
האצמ ,טנרטניאב שומיש תוחוד לע םיססובמה םירקחמב .תורחא " "e
ססובמ ךוניחבו קוחרמ דומילב תודקמתמה תויפיצפס תומזוי רנטרג
רבוג ןיינע ,ןכ ומכ .םלועב תוסלכואמה תונידמה 25 ב טנרטניא
.תולשממו םיירחסמ םינוגרא םג םילגמ
הובגה ךוניחב םייקתי eLearning לש םדקומ ילבולג חותיפ
ועיצי ,תחא הנידמב תומקוממה תואטיסרבינוא .םירזה םיטנדוטסל
סייגל ןתלוכי תא ורפשי ךכבו ,תרחא הנידמב םיטנדוטסל ךוניח
ךוניח תודסומ תורסח תונידמ .םיצרמו םישדח םיטנדוטס
השיג עיצהל תעכ ולכוי ,תקפסמ תומכב םייאטיסרבינוא
השורדה תאזמ הברהב הכומנ תולעב ,םלועב תובוטה תואטיסרבינואל
םתורשפאב ןיאש םיטנדוטס .ןהלשמ תיאטיסרבינוא תיתשת תיינבל
הטיסרבינואב דומלל ולכוי ,םירוגמ תללוכה תימדקא תרגסמב דומלל
תנידמ לע יבויח ןפואב עיפשת תאז תורשפא .םתיבמ תילאוטריו
חוכ לש םירושיכבו הלכשהב רופישה ידי לע ,םיטנדוטסה לש אצומה
םינוגרא לע ילילש ןפואב עיפשי רבדה ,ליבקמב .הלש הדובעה
םיטנדוטס םיכשומ ויה יכ ןכתייש ,ךוניח תודסומב תורישע תונידמב
םיזוחא 2004 , 80 תנש דע .הדובע חוככ ,םהילא הלא
לכב תוליבומה ( 25 הפוריאבו ב"הראב תוליבומה תואטיסרבינואהמ
0.7 לש תוריבס) ההובג הלכשהל םיילבולג םיסרוק ועיצי , (רוזא
. (םיזוחא
ידמ יתורחת אוה , eBusiness ו טנרטניא ומכ חתפמ ימוחתב סויג
רפסמ תא סייגל םמצעל תושרהל םילוכי םניאש ,םינוגראה בור רובעב
הבש ,םויה תמייקה תואיצמב .םהל םישורדה םייתוכיאה םידבועה
ישעמ הז ןיא ,םיריהמ םייגולונכטו םייקסע םייוניש םיללוחתמ
בחור ,תאז םע .תויתרוסמ הכרדה תותיכב עדי ריבעהלו גרדשל ,חתפל
תותשר תועצמאב תיתוכיא הכרדה ריבעהל תלוכיה תא רפשמ ,לדגה ספה
.תרושקת
תעבונה תידוחיי היגוס םע םידדומתמ ,תוחמוצ תולכלכב םינוגרא
עוציבל םינתינ אל ,הכרדה יסרוקו םייעוצקמ רזע ירועישש ךכמ
םה העיסנ יישקו םיחנמב רוסחמ .תלעות לומ תולע לש יאדכ סחיב
תויגולונכט תוגרדשמ תוחמוצ תולכלכ .ךכל תוטלובה תוביסה ןיב
הלוז) רתוי הנשי היגולונכט תושכור וא ,רתוי תוקוחר םיתעל
וא םיירוקמה םיקפסה לש םתלוכיב ןיא תובורק םיתעלו ,(רתוי
תילטיגיד הטלקה ."תונקדזמ"ה תויגולונכטל םיחמומ קפסל ,םיציפמה
םעו ,שומישב ןניאש תויגולונכטל תויחמומ רמשת ,הכרד הלש
.םיחמומ לש עדיל הפונת ןתנית ,תשר ירודיש ומכ ,השדח היגולונכט
היהי (היגולונכטה לע הכרדה) תשרב שיגנ 2004 , eLearning דע
(םיזוחא 0.7 לש תוריבס) השדח היגולונכט לש הקפסאמ יטרדנטס קלח
.

רבוג יתלשממ ןיינע .2
תומרב תויביטקא ןה ךוניחה תמר תאלעהל תויתלשממ תומזוי
לאיצנטופה ,תוחתופמ אל תונידמב .תויצראו תוינידמ ,תוימוקמ
חותיפהו הלכשהה ,ךוניחה תמר תאלעהל eLearning ב םולגה
אוה ינכט ךוניח ,הלא תונידמב .ותעפשהב ינכפהמ אוה ,ילכלכה
.םיבחר םירעפהו תולבגומ ןה תויכוניחה תויורשפאה .רקי
תושיגהמ רתוי רהמ הלא םירעפ תריגסב עייסל יושע eLearning
"תחיתמ" ךכבו ,םירומ לש םתעגה חווט תבחרה ידי לע ,תויתרוסמה
השיג תוללוכ תורחא תומזוי .הייסולכואה תווצקל ךוניחה
eLearning יעצמא תקפסאו תונווקמ תואטיסרבינוא תיינב ,טנרטניאל
תויביסרגאה תוחמוצה תולכלכה 10 ב תולשממ ,2004 דע .םיטנדוטסל
תומזויהמ קלחכ תונווקמ תואטיסרבינואב וכמתי ,רתויב
.(םיזוחא 0.7 לש תוריבס) ןהלש תוינורטקלאה
וא חתפל eLearning ה תייגולונכט עייסת ,ירוביצה תורישב
.תואלקחו תואירב ,האופר ומכ םימוחתב םילוגרתו םירושיכ ףיסוהל
הכרדה סרוק ,המגודל .םיתוריש ץיפהל םידבועל עייסי eLearning
תכרעהל ילכ הלשממ דבועל קפסל םייושע תיביטקארטניא הארוה וא
תמאתומ העצה חתפל ידכ שמתשהל ןתינ םושיי ותואב .הנופה יכרוצ
.הנופל תישיא
ךכב ,םינוגרא ועציבש תואיגש לע ורזחי תולשממ יכ ,הפוצ רנטרג
, eLearning לש תולעהו תיתוברתה העפשהה לש םכרעב וטיעמיש
ה תייגולונכט לשו תרושקתה תותשר תולוכי לש הכרעהב הזרפה תמועל
.eLearning

רתוי בוט ןכות ,רתוי הכומנ תולע ,רתוי טושפ םשיי .3
לש ילמיטפוא לוצינו ינומה ץומיא םיליבגמ םילושכמ המכ
םישרודה םיבכרומ םימושיי ,ההובג תולע םיללוכ םהו ,eLearning
.ההובג תוכיאב םינכת ילעב םיסרוקב רוסחמו ,ןמז תעקשה
םייתדוקנ םירצומ המכ םינימז קושבו ,היגולונכט שרוד ELearning
תיתשתה תנקתה .(סרוק תרבעה ,ןכות לוהינ ,הידמיטלומ תגצמ תנכה)
ןמזב .ההובג תולעב הכורכו תבכרומ איה eLearning ל תיגולונכטה
לע םישכרנ וא ,קושהמ םימלענ םירצומה יקפסמ םיבר ,תילכלכ הטאה
הארנ רבכ רתוי יבויח ןורתפ ,םלוא .רתוי םיקזח םירחתמ ידי
םיבר םיבלשמה םיטסל היגולונכט םיזרוא דויצ יקפס .קפואב
םירצומ טס . eLearning תומזויל םישרדנה םייתדוקנה םירצומהמ
ןמזוה תובכרומה תא ןכו ,סרוקל וא טנדוטסל תואצוהה תא תיחפי
.הנקתהל שרדנה
לש בחר ץומיאל יטירק היהי ןווגמ םיסרוק ךרעמ לש ומויק
לש םילבוקמה םימוחתל םירושק םניאש הלאכ רקיעבו ,eLearning
םניא םהו דבלב תילגנאה הפשב םירבעומ םניא ,עדימ תויגולונכט
לש ינומה ץומיאל איבהלו הפונת תתל ידכ .רזע ירועיש תניחבב
תועוצקמ .םימייקה תולובגל רבעמ קחרתהל בייח ךוניחה ,eLearning
,םינווגמ םיסורק יכרעמ חותיפב םירושיכ ושרדיש ,וחמצי םישדח
דע .תשרב שומישל הפיחד ונתי הלאו ,םימוחת יבורמו תונושל יבורמ
תורשמה 10 ןיב היהי ,תונווקמ דומיל תוינכות ןונכת , 2005
.(םיזוחא 0.6 לש תוריבס) םלועב םינוגרא 1,000 ברקב תושקובמה

תיביטנרטלא תיתשת עיצי eLearning חוריא .4
תננכותמ תיגטרטסא eLearning תינכותל וקקדזי םידקמתמ םינוגרא
,ןמז לוזגת ,תאז ןיעמ תיגטרטסא המזוי לש היינבו ןונכת .תואיכ
לש הרשכהבו הכרדהב תוזכרתמ תויוושכעה תויוליעפה ,םייתניבו
תינמז וב דקמתהל ךירצ ןוגראב eLearning ה ןונכת .םידבוע
תונורתפ .םייגטרטסאו םייטקט םיכרצל םינועש ,םינוויכ ינשב
טיסתו םיטקט םיכרצל הנעמ ןתיתש הפולח ועיצי eLearning חוריא
.תויגטרטסאה תומזויהמ "שער"ה לא
:תורוצת שולשב עיפומ eLearning חוריא
ךרעמ תרבעהל תיתשת חינהל ןוגרא לוכי ובש ,ידלש טנרטניא רתא
טנרטניא רתא ;"חקו םלש" סיסב לע ,טושפ ןפדפד ססובמ םיסרוק
וא םיקפס ברקב רתויב םיירלופופה םיסרוקה יכרעמ תא קפסמש
םיסרוק ,IT ה םוחתב םיקפס תכרדה) היישעתב םייפיצפס םיאשונב
,אלמ דוקפתב םיחראמ טנרטניא ירתא ;(תוחיטבה וא תואירבה םוחתב
.תולעב טעמל ,LMS לש םיטקפסאה לכ תא םיקפסמה
םייניב תפולח וקפסי eLearning חוריא תונורתפ , 2005 ךלהמב
תוארל םייושע םיבר םינוגראש ,איה היעבה .הכומנ תולעבו הביצי
.המצע היגטרטסאה חותיפמ ענמיהל ךכבו תיגטרטסא הפולח חוריאב

E2B תומזוי .5
לטרופ וא E2B Business to Employee טנהרטניא ונבי םינוגרא
E2B יתוריש .םהידבוע לומ הדובעה תא להנל ידכ ,ינוגרא עדימ
,תוינידמו עדימ ,םיספטל םידבוע לש תימצע השיג םיללוכ םייסופיט
.eLearning ל השיגו םידבוע תוליהק ,הלהנמ תרושקתו תושדח
.דחאכ דבועה תבוטלו דיבעמה תבוטל םה eLearning ו ךשמתמ ךוניח
תולוכי לש תוכרעיהו הדובעב םירפושמ םיעוציב וחיוורי םידיבעמ
תרשעהו םירושיכ וא הריירק חותיפ וחיוורי םידבוע .ןוגראה
,סויגב ,הרימשב יתורחת ילכ הגרדהב ושעיי E2B תולוכי .םתדובע
.תורחא ישונא ןוה תויגטרטסאבו םידבוע יסחי לוהינב

םידבועה סיסב תא וביחרי היצזילאוזיו ו ינפתש רחסמ .6
םתועמשמ ,ינפתש רחסמב החימצו םינוגרא לש תכשמתמ היצזילאוזיו
חווידה תבוחבו תולעבב וקלחתי תוביטח יבורמ םינוגראש איה
בייח הלועפה יפתשמ םינוגראהמ דחא לכ .םייזכרמ םייקסע םיכילהתב
לוהינ ,ךכ .םהידבוע - םייקסעה םהיפתוש לש םידבועב תוארל
,םינוגרא לש לודג רפסמל השיג ןתמו הרבעה שורדי elearning
.םילעבה םינוגראלו דויצה יקפסל היצרגטניאו תובכרומ תומר ףיסויו

תוחוקלה חלפל בחרוי 7. eLearning
דומיל תויוליעפל elearning ב ושמתשי םינוגראה בור ,הליחתב
רוביצ תועצמאב היהי eLearning ףונימל אבה לובגה .םידבוע
CRM ו ,רתוי בר חוכ לעב חוקל אוה ליכשמ חוקל .תוחוקלה
.ךוניח לולכיש הזכ היהי ילמיטפוא
דומילל ,םישדח םירצומ תגצהל שמשל תולוכי eLearning תולוכי
םירצומ לע תוחוקלל תועדוה תרבעהל ,ימצע תוריש תוקינכט תוחוקל
תוחוקל .םירחתמ לש םיתורישו םירצומ תאוושהל ,םיתוריש וא
םיקפס ונחבי רשאכ ,הלאכ ףסומ ךרע יתורישב רבוג ןפואב וניינעתי
70 ברקב לבוקמ גהנמ היהי 2005 , eLearning תנש דע .םירחתמ
.(םיזוחא 0.6 לש תוריבס) תשרה ירתא תוחוקלמ םיזוחא

eLearning ה תא ורישעי תויביטקארטניאו קחשמ ,הימדה .8
ךות םידמול םיטנדוטס רשאכ יכ ,וארה םייתקוסעתו םיימדקא םירקחמ
ומכ תויגולונכט .רתוי םיהובג ותריכזו רמוחה תנבה ,תוסנתה ידכ
תואיצמ יקשממ ,תויצלומיס ,תומגדה ,תויביטקארטניא ,תויפותיש
תומוד ןה ,תואיכ תומשוימ ןה רשאכש ,תוקינכט ןה ,םיקחשמו המודמ
קלח ויהי תויצלומיס , 2006 תנש דע .תוסנתה ידכ ךות דומילל
0.7 לש תוריבס) , eLearning 2006 ה יסרוק תיברממ יטירק
.(םיזוחא
היצלומיס עצבל תולוכי ,םויכ תונימזה תויפותישה תויגולונכטה
תועדוה תרבעה ומכ תוקינכט תועצמאב ,החיש לש תמא ןמזב
.הליהק תנכותו טא`צ ירדח ,ףתושמ יפרג בחרמ ,תידיימ תינורטקלא
יזכרמב םירבעומה םיסרוקה בור ןונכתמ קלח איה תויביטקארטניא
תייגולונכט לש תחתפתמ המר ןה תויצלומיסו תומגדה .תשר
םילבגומו ,הרבעהלו היינבל םירקי הלא םימושיי .eLearning
רזוח לומגת ילעב םירקי םימושיילו LANs תוימוקמ תרושקת תותשרל
חווטו ןטקת םתולע .םיסוטמל םיעונמ יאנכט תכרד הומכ ,הובג
חותיפ ילכש לככו ,שיגנ השעיי ספ בחורש לככ ,לדגי םימושייה
םירצומ המכ .תומכחותמ תויצלומיס ןונכתל תבכרומ תרגסמ וקפסי
הלועפ ףתשל הנטק הצובקל םירשפאמ תויצלומיסה םוחתב םייסיסב
.תילוהינ היעב ןורתפב
הכרדה תומישמל בחרוי קחשמה ןויער .רבגת םיקחשמה תוירלופופ
.תשר יזכרמ לש הרבעהלו חותיפלו רתוי תויתרגש

םילבכ תיתשת ירסח תומוקמב חרפי יטוחלא 9. eLearning
יסחי תניחבמ תיאדכ הניא ןיידע eLearning לש תיטוחלא הרבעה
תיתשת ירסח תומוקמב ,ךכל דוגינב .הפוריאבו ב"הראב תלעות תולע
תותשרל רתויב הכומנה תולעה ןפוא התויהל יושע טוחלא ,םילבכ
לע רקחמב .eLearning ריבעהל רתויב הנוכנה ךרדהו ,תרושקת
תורפשאמ טוחלא תויגולונכט יכ רמאנ ,הקירפאב אציש eLearning
ןופלטה יווק ומכ אלש) תילוש תולעב ,הממיב תועש 24 תורשקתה
טנרטניא רושיק יכו ,(הכומנה עוציבה תמרו ההובגה תולעה יעלב
תויונמדזה אלא ,רפושמ ךוניח קר אל םיעיצמ eLearning ו יטוחלא
.הלא תונחבה םע המיכסמ רנטרג .ירוביצ חותיפל

"םינוכנ" םירושיכ יד ויהי אל םעפ ףא .10
םימיוסמ םירושיכ .תוריהמב םינתשמ םייקסע םיגהנמו תויגולונכט
ךכ .ףרה אלל םיחמוצ םישדח םירושיכו ,םישדוח המכ ךות םפקות גפ
םא .ןוגרא התומדקתהלו תוחתפתהל םיצוחנ וראשיי ךוניחו הכרדהש
,תונורחאה םינשה שמחב השחרתהש יפכ יגולונכטה יונישה תמר ךשמית
דבכנ רועיש שדחמ רישכהל וצלאיי םינוגראה בור ,בר אל ןמז ךות
לדג רפסמ שי ,שדחמ הרשכהה תייעב לע ףסונ .םהלש הדובעה חוכמ
ךופהי . ELearningםידבוע םיקקזנ םהלש םירושיכ לש ןווגמו
ןפואבו ,שדחמ דייטצהל ידכ ,שדחמ רישכהל ידכ םינוגראל יחרכהל
.הנתשמה תיקסעה הביבסב בצקה לע רומשל ידכ יללכ

זפ תונמדזה
קלח היהתש המצוע תבר תונמדזה הנה eLearning תייגולונכט
. 10םייטרפ םיחרזאו םיקיסעמ ,םילהנמ ,םיטנדוטסכ - ונדיתעמ
תיתלשממה ,תיקסעה הביבסה תא ובצעי ףאו ועיפשי הלא תומגמ
לו טנרטניאל השיג .תואבה םינשה רשע דע שמחב תיכוניחהו
תיללכה הייסולכואה ךוניח לש תימלועה הרטמה תא ושעי eLearning
.רתוי הדשה תבל ,הדובעה חוכ ךוניח לשו
לע ,תוברתה לע ןכו ןוגרא לכב םייקסע םיטביה המכ לע עיפשי רבדה
העקשהה לעו םימושייה תובכרומ לע ,הדובעה חוכ ןווגמ לע ,הרבחה
לע הלא תומגמ לש ןתעפשה תא ךירעהל םיכירצ םינוגרא .חותיפב
תייגולונכט ץומיאל ןמז תולובגו היגטרטסא רידגהלו םהיקסע
.הלש יברמ לוצינלו eLearning

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו