םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תואצמהו םישודיח/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

האירק ןימזמש ינורטקלא רפס EBook
2001 יאמ ,לארשי ןיזגמ .יס .יפ
 
דע ונל התארה הנש יצח ינפל הניחבל ונלביקש המ םע האוושה קר
ינפל .הצקל הצקמ תומודק תועד תונשל הלוכי תינכטה תוחתפתהה המכ
םיינורטקלא םירפס לש םימגד רפסמ הניחבל ונלביק םישדוח רפסמ
.בוטהו ןשיה ריינל הרזח :תחא התיה םינחובה לכ לש הנקסמהו
תרבח לש eBook לש תנכדועמ הסרג , REB1200 תא ונלביק וישכע
הז יכ ,ומיכסה םינחובה לכ .הצקל הצקמ וכפהתה תובוגתה ,RCA
הנחבא םע ,שדחה גצה םרג ךפהמה תא .ריינל בוט ףילחת תויהל לוכי
.תורובשה תויתואה תעפותב םכח לופיטו עבצב הכימת ,תרפושמ
תא אלימ טסקטה תומודק תואסרגב םא .יתוהמ רופיש הרבע הנכותה םג
,ףוס ילב הכורא ינורטקלא ראוד תעדוה ומכ ,יפרג טומרפ אלל ךסמה
תבצועמו תרדוהמ תינבתב םיכורע רפסה ידומע תא גיצמ eBook וישכע
אוה הזה ינורטקלא רפסה לש רתויב לודגה ןורסחה .המיענ האירקל
PC ל ותוא רבחל רשפא יא .םיישיא םיבשחמ םע הרומג תומיאת-יאב
RCA לש Gemstar טמרופל HTML ידומע וא ללמ יצבק רימהל רשפא יאו
.
700 הלוע אוה .eBook תא תונקל ורהי םיבר אל ,תואמחמה תורמל
תונקל הצרת הכורא העיסנל .טיבהגמ 8 לש ןורכיז סיטרכ םע רלוד
לע ונרביד אל דועו - (Compact Flash גוסמ ) םיפסונ םיסיטרכ
ריחמב ,Gemstar תיירפסמ םירפס תדרוה רובע םלשתש ברה ףסכה
4000 מ הלעמל רבכ תללוכ םנמוא הירפסה .רתוכל רלוד 20 לש עצוממ
רפס אוה . EBookהב םיגצוימ םישדחה רכמה יבר לכ אל ךא ,םירתוכ
ריחמה תלאש תא רותפל ךירצ ןיידע לבא ,האירק ןימזמש ינורטקלא
.םיכשומ םירתוכ לש תונימזהו

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו