םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

הנמזה יפל םירבאו תומקר
2001 רבוטקוא ,ןוינכטה
עזג יאת לש תוידוחייה םהיתונוכת
תיפוסניא תוקלחתה - םיירבוע
תורשפאמ - םיאתה יגוס לכל תוניימתהו
רביא וא המקר ופילחיש םיאת לדגל
ומגפנש
 
ידעצב תמדקתמ רחמלש האופרה לבא ,ינוידב עדמ ומכ טעמכ עמשנ הז
,(םירבא םג ילוא דיתעבו) תומקר לדגל תלוכיה :םויה רבכ קנע
אלב ,ועגפנש םירבא אפרל ,םימוגפ תומקרו םיאת ףילחהל ולכויש
תובשחנש תולחמ םג אפרלו םימרותמ הלתשהל םירבא תאצוהב ךרוצ
.אפרמ תוכושח םויכ
,םהיניב הנושארה הרושב דמוע ןוינכטהו ,םיבר רקחמ תודסומב
תא םיללוסו םיירבוע עזג יאתמ תוישונא תומקר לודיגב התע םיקסוע
םיירבוע עזג יאת .ןיימדל קר היה ןתינ רבעבש יופיר יכרדל ךרדה
יאת .ןיימדל קר היה ןתינ רבעבש יופיר יכרדל ךרדה תא םיללוסו
תימינפה הרושה יאתב םרוקמש ,םיאת תורוש םה םיירבוע עזג
םינוש הרשע שמחכ ינפל הנושארל וראות םה .ירבוע טסיצוטסולבב
תונוכת יתש הלא םיאתל .םדא ינבב םינש שולשכ ינפלו רבכעב
.ףוסניא דע - תיטרואית ,בושו בוש קלחתהל םילוכי םה :תויסיסב
ףוגה ירבא לש תונושה תומקרהמ תחא לכל ןיימתהל םילוכי םה
.םדאה ףוגב םיאתה יגוס 200 כמ דחא לכל ךופהלו
םימי תיפוג ץוח הירפהב תורפומ תויציבמ וקפוה םיאתה תורוש
קלחתמ רבועה הירפהה רחאל םיימוי .הירפהה םוי רחאל םירופס
רבעומ אוה ,םיאת העברא ןב ותויהב ,הז בלשב .םיאת העבראל
הדבעמב םיחתפתמ םיאתהו רשפומ אוה םחרב ותלתשה תארקל .האפקהל
ובש בלשה הז .םיאת האמכ ובו רטמילימ ירישעמ תוחפ ולדוגש רודכל
.םחרב םילתשומ םה
לודג תורפומ תויציב רפסמ ללכ ךרדב םיאיפקמ הנחבמ תוירפהב
החפשמה תינכות תא ומילשהש תוגוז .םירוהה םישמתשמ הבש תומכהמ
תא דימשהל םיאפקומ םירבועה ויה ןהבש םינש רחאל ורוה םהלש
לש החיקל רשאל תוגוז םתוא ושקבתה הז םוקמב .םיפדועה םירבועה
רושיא רבע ךילהתה .הדבעמב תוקלחתה ךשמה םהל רשפאלו םיאת המכ
.יקניסלה תודעו
םיקתנמש עגרב ,םיאתה לש תיפוסניאה תוקלחתהה תא םירצוע הדבעמב
,תיארקא תוניימתה לש ךילהת ליחתמ קותינה םע ,הנזהה תבכשמ םתוא
םיגוסל ,תינטנופס איה תוניימתהה .הדבעמב םיאתה לש ,תרקובמ אל
ןווכל אוה םירקוחה ינפל התע דמועה רגתאה .תומקר לש םיבר
היהי רשפאש םיאתל עיגהלו תאזה תיארקאה תוניימתהה תא הדבעמב
.םייאופר םיכרצל םהב שמתשהל
תוניימתההו תיפוסניאה תוקלחתהה ,תוידוחייה םהיתונוכת תוכזב
ליבותש ךרדה תא םיירבועה עזגה יאתב םיאור ,םיאתה יגוס לכל
:ןיימדל קר היה ןתינ רבעבש תופורת יוליגל ,תידיתעה האופרל
ומגפנש םיוסמ רבאל וא תמיוסמ המקרל ךרוצל םאתהב ולדוגיש םיאת
םירבאב רומחה רוסחמה לשב דחוימב בושח רבדה .םתוא ופילחיו
.הלתשהל
,יוכיס ןתייש ידיתע ןורתפכ תנמתסמ יאת יופיר לש וז היגולונכט
בלבל יאת שודיחל ,בל יעוריאב ועגפנש בל יאת שודיחל ,ראשה ןיב
יאת תריציל ,םיקתושמ םוקישל בצע יאת שודיחל ,תרכוס ילוח לצא
םד יאת תריציל ,רמייהצלא וא ןוסניקרפ ילוח לש םבצמ רופישל חומ
םג םיקדוב .סדייא ומכ תולחמ ללגב ומגפנש םיאת וא תיטנג םיעוגפ
.`וכו דבכ ,הילכ ,סוחס יאתל ןיימתהל עזג יאת ןווכל תורשפאה תא
.היוצרה תוניימתהל ואיביש םיאנתה תריציב זכרתמ רקחמה
םדודיב התיה הז םוחתב רתויב הלודגה ךרדה תצירפל תבשחנש תילגתה
.תדבעמב תיברתב םלדגל החלצההו םיישונא םיירבוע עזג יאת לש
ןיסנוקסיו תטיסרבינואב 1998 רבמבונב התשענ וז ךרד תצירפ
רקוחה היה וז ךרד תצירפב םיריכבה םיפתושה דחא .תירבה תוצראב
טרופפר ש"ע האופרל הטלוקפהמ ץיבוקציא ףסוי `פורפ ילארשיה
תצירפ תא ווילש תורתוכה .ם"במרב תודלוי תקלחמ להנמו ןוינכטב
םיאת ותברית םינעדמה" :ורשיב תימלועה תונותיעב תאזה ךרדה
."םייחה דוסי תא םיווהמש
תא השעמל דסיו לארשיל םיאת תורוש ומע איבה ץיבוקציא `פורפ
ב ורדגוהש םיאת שוג ותואמ .ץראב הז םוחתב םדקתמה רקחמל סיסבה
םיפיסומ םינש שולש רבכש ,םיאת תורוש לבקל םירקוחה וחילצה 1998
רמוא ץיבוקציא `פורפ .תוירבועה תונוכתה לע הרימש ךות קלחתהל
ינוילימ ליצהל הדיתעש ,היגולויבבו האופרב הכפהמב רבודמ יכ
.יאופר לופיט לע םויכ םיאצומה םיבר םידראילימ ךוסחלו םישנא
שומישב םג אלא ,םיעוגפ םירבא יופירל םיאת תלתשהב קר אל רבודמ
.תושדח תופורת תאיצמל שמשל ולכויש םינג שופיחל הלא םיאתב
יארחאה ןגה תא שפחל ,לשמל ,היהי רשפא םיירבועה עזגה יאת תרזעב
,םד יאת תושדחתה וא בצע תושדחתה רשפאמה ןובלחה רוציי לע
.הז ןובלח םע תופורת רוצייל עיגהלו
וחתפתה ןיסנוקסיו תטיסרבינואב ינושארה רקחמב ךרד התצירפ זאמ
ךרוצל הלא םיאתב שומיש תורשפאמה ,תוימושיי תויגולונכט
ןאכ םהב םישענה םירקחמהו עזגה יאת תורוש" .תרקובמ תוניימתה
.ץיבוקציא `פורפ רמוא ,"תימלועה רקחמה תיזחב ונתוא םידימעמ
רקחמ יפסכב דואמ תולודג תועקשהב רבודמש רוכזל שי ,תאז םע"
םע םייגטרטסא הלועפ יפותיש רוציל םיבייח ךכיפלו םירקוחבו
."םלועבו ץראב רקחמ תוצובק
" Journal of Clinical יעדמה ןיזגמה לש ןורחאה ןויליגב
זכרמהמו ןוינכטהמ םירקוח לש םרקחמ םסרפתה " Invertigation
םיירבוע עזג יאתמ בל יאת תמקר תריצי וראיתש ,ם"במר יאופרה
ר"ד לש ותייחנהב תהק קחצי ר"ד ידי לע עצוב רקחמה .םיישונא
ןוינכטב האופרל הטלוקפב בלה רקחל הדבעמה שאר ,ןייטשפג רואיל
םירקוח תצובק םע הלועפ ףותישב ,ם"במר םילוחה תיבב אפורו
.ץיבוקציא `פורפ לש ותדבעממ
עזג יאתמ בל יאת תמקר תריצי ,הנושארל ,ראתל וחילצה םירקוחה
הלוכי תרצונה המקרה יכ םירקוחה וארה םייוסינ תרדסב .םיירבוע
תוילמשח ,תוינבמ תונוכת תלעב איה יכו ינטנופס ןפואב םועפל
.הריעצ תישונא בל תמקר לש תוינכמו
ר"ד לש םרקחמל יכ רמוא ,ראיב לאפר `פורפ ,האופרל הטלוקפה ןקיד
בל יאת :תובחרנ תוימושייו תוירקחמ תוכלשה תהק ר"דו ןייטשפג
ומכ ,בלה רירשל םרגנש קזנ לכ ןכלו שדחתהל םילגוסמ םניא םירגוב
הדירי וירחא ררוגו ךיפה יתלב אוה ,בלה רירש לש םטוא ןמזב
.בל תקיפס יא תוחתפתהו בלה רירש דוקפתב
,התוחיכשש הדיחיה תירלוקסווידרקה האולחתה איה בל תקיפס יא
לש םיזופשאה רפסמ ,םויה םג לודגל םיכישממ ,הנממ התומתה ירפסמו
ילוח ללכ לש םיזופשאה רפסממ לודג הנשב בלה תקיפס יא ילוח
- בל תלתשה אוה דיחיה ןורתפה הלא םילוחמ קלחל .דחי םג ןטרסה
ילוחב ירשפא ינדיתע ןורתפ .רתויב הטעמ הלתשהל םירבא התומכ לבא
םירוזאל הדבעמב ולדוגש בל רירש יאת תלתשה אוה בל תקיפס יא
הרוצב עצבתהל היושע הלתשהה .בלה דוקפת תא רפשל ידכ ,םיעוגפה
םיאתה תרדחה .תסדנוהמ המקר לש הלתשה וא םידדוב םיאת תקרזה לש
היגולונכטב ,םירתנצ תועצמאב אלא ,חותינ אלב םג תושעהל הלוכי
.ןוינכטב האופרל הטלוקפהמ םייח ןב המלש `פורפ חתיפש
ןושאר דעצ קר ןה רקחמה תואצות יכ ריהבמ ןייטשפג רואיל ר"ד
השענ םלועה יבחרב תונוש תודבעמבו ןוינכטב .הז ילופיט ןוויכב
יאת תוניימתה תא ןווכל םיכרד אוצמל ידכ ,יביסנטניא רקחמ התע
לש תורוהט תויסולכוא לש רתוי תולודג תויומכ תריצי רשפאלו עזגה
הפוקתל בלב הלתשה רחאל ודרשי וללה םיאתה םא ןוחבל ,בל יאת
תוליבסה תא לידגהל ידכו ,בלה דוקפתל ומרתי םאו תכשוממ
.םילתשומה םיאתל ףוגה לש תינוסיחה
םלועב ירוביצה ןוידה תיזחב םויה אצמנ םיירבוע עזג יאתב שומישה
אישנה ןורחאה טסוגואב ןתנש יקלחה רושיאה .ב"הראב רקיעבו ולוכ
,םיאת תורוש לש םצמוצמ רפסמל עזג יאתב שומישל שוב `ו `גרו`ג
.םיבר םימוסרפל אשונ אוה ,ןוינכטב תויוצמה םיאתה תורוש ןהיניב
,ם"במר יאופרה זכרמבו ןוינכטה תודבעמב עזגה יאת תורוש
תיעדמה הליהקב בר ןיינע תוררועמ ,תורשפאמ ןהש םירקחמהו
.תימואלניבה
רקחמ אשונב ןוינכטהו סניקפוה סנו`ג תטיסרבינוא לש ףתושמה סנכב
הגצוה ,רומיטלובב רבמטפסב ךרענש ,תיאופר-ויב הסדנהו יאופר-ויב
עזגה יאת ,תומקרה תסדנה םוחת תרגסמב ןייטשפג ר"ד לש ותדובע
תונוש תוטישלו תושדח תומקר תריציל דואמ קזח סיסב םה םיירבועה
תומדקתמ תויגולויבו תויאת תויגולונכט תובלשמה ,תומקר תסדנהב
,סניקפוה סנו`ג תטיסרבינוא .םירמילופויבו םירמוח תסדנה םע
הלועפה ףותישב רתויב תניינועמ ,םלועב הז םוחתב תוליבומהמ
.הז םוחתב יסדנההו יאופרה
- ךרד תוצירפ איה עזג יאתמ בל יאת תמקר הדבעמב רצייל החלצהה
תא אוצמל דוע ךירצ .רקחמב םינושאר םידעצב קר רבודמ השעמל ךא
עזגה יאת לש תוניימתהה תא ןווכל ידכ םימיאתמה לודיגה יאנת
ידי לע) רשפאה לככ הייקנ המקרל עיגהלו תיפיצפס המקרל םיירבועה
םיאתה לש תודימע םיחיטבמש םייטנג םייוניש ,לודיג ימרוג תפסוה
.(`וכו הקיטויביטנאל םייוצרה
תוניימתה ורבע אלש םיאת ולתשוי אלש חיטבהל דוע םיכירצ םירקוח
תא םיאשונ ןיידע תוניימתהה תא ומילשה אלש םיאת ןכש ,האלמ
.םילודיגל םורגל לולעש רבד ,הברה תוקלחתהה תלוכי
ףוגב םיאתה לש תודרשיהה תלוכי תא חיטבהל םג םיכירצ םירקוח
תומייק תומקרל רבחתהל ,ףוגב טלקיהל םיכירצ םיאתה :םדאה
ידי לע םא ,םירז םימרוג דגנ ףוגה רציימש הייחד לע רבגתהלו
ותונכתו ףוגהמ את תחיקל :יאופר לופכש ידי לע םאו תומקר תמאתה
את תויהל בושי אוהו המקרל תוניוממה ויתונוכת וקחמייש ךכ שדחמ
תוחפ םע עוגפה רבאב לתשויו הלוחה יכרוצל םאתהב ןיומיש ,ירבוע
ןיידע ,םלועב םיבר תומוקמב תרקחנש ,וז היגולונכט .הייחד תונכס
.המישי הנניא
המכבו ב"הראב :תויתאה תויעבה םע םג דדומתהל םישרדנ םירקוחה
םיירבועה עזגה יאתב רקחמל תודגנתהה תא תוליבומ הפוריא תוצראמ
רחאמ הז רקחמב קוסעל ןיא יכ תונעוטה ,תוינרמש תויתד תוצובק
תקפהל ושמתשה לעופבש ףא תאז .רבועה תדמשהב הכורכ םיאתה תקפהש
רבודמש רחאמ ,ןכ לע רתי .הדמשהל ךרדב ויהש םירבוע עזג יאת
תויברת תורשע המכב שומיש םויכ השענ ,ףרה ילב םיקלחתמה םיאתב
קיפהלו ףיסוהל תולוכיו וקפוה רבכש ,םיירבוע עזג יאת לש רוקמ
עזג יאת תורוש ןתואש איה תפסונ תיתא היעב .םיפסונ עזג יאת
קינעמה רבד ,םלועב תוטעמ רקחמ תוצובק ידיב תואצמנ םיירבוע
.בר ןורתי ,לארשיב ומכ ,הלא רקחמ תוצובקל
עזגה יאת רקח - תויתרבחהו תויתאה תולאשהו תויודגנתה לכ תורמל
םוחתב ןורחאה רושעב רתויב בושחה רקחמכ םויה רדגומ םיירבועה
ןכתיי הלאה םירקחמה לש ינילק םושיי יכ ןה תוכרעהה .האופרה
.בורקה רושעה ךותב

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו