םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

תפתושמ המרופטלפ םיקבוח לטניאו גולנא
ידי לע הרסמנ הבתכה
(לארשי) םירושכמ גולנא
ילוי - ינוי ,101 ןוילג ,הקינורטקלא
םוידמ ,2001
תא הנורחאל הפשח זסייוויד גולנא
- השדחה DSP ה תרוטקטיכרא
,לטניא םע ףותישב החתופש , Blackfin
ימשיי לש בחר חווטל המרופטלפ הווהמה
- ה .טנרטניא ינקתהו היצקינומוקלט
,צ"המ 300 יעוציבל םאתומ שדחה DSP
.היינשב MMACs 600 דע עצבל לוכיו
תא ביחרהל הרומא השדחה החפשמה
- 1 ל דע דיתעב םיעוציבה תויורשפא
צ"הג
 
לש תבלושמ הצפהל יזכרמ םוידמ תווהל הארנה לככ ךישמי טנרטניאה
םירשוקמה םירצומ ןווגמ תועצמאב ואידיוו סקפ ,םינותנ ,לוק
חתפמ תיגולונכט םויכ םירשפאמ םיהובג DSP יעוציב .טנרטניאל
ידוביעו תירלולס הינופלטל ,טנרטניאל תיטוחלא וא תיווק השיגל
.םינותנו ואדיוו ,לוק לש םיבלושמ הידמיטלומ
- Micro Signal תרוטקטיכרא לע תססובמה השדחה החפשמה
:תואבה תונוכתב תנייפואמ
1 דע םיכרד תפמ) צ"המ 300 םיהובג םיעוציבב DSP תביל .א
דעב תכמותה טיב - 16 הלופכ MAC תלוכי :ראשה ןיב תללוכה ,(צ"הג
- 40 םירוטלומוקא ינש ,טיב - ALU 32 תודיחי יתש :600 MMACs
םאתומ DSP ה .טיב - 8 ואידיול ALU תודיחי עבראו ;טיב
תועצמאב תכרעמ תרקב תוילנויצקנופ ללוכו ,העובק הדוקנ יבושיחל
.הדיחי תודוקפ טס תרוטקטיכראו MCU RISC רקב-ורקימ
(טלוו 0.7 תביל דע םיכרד תפמ) ימניד קפסה לוהינ תולוכי .ב
הנכות תרקב תחת ,הלועפה חתמו רדת לש ימניד גותימ תרשפאמה
.השימג
ומכ תוהובג תופשב הכימת תללוכה תונכת תייציזמיטפוא .ג
םימושייל הכימת תקפסאלו ריהמ תואיגש יופינ/תונכתל ,++C/C
.ואדיוו ימושייו םייטוחלא
DSP יקולב בלשמ אוהו בבש לע תכרעמ לש ןורתפ הווהמ Blackfin ה
.ןלהל םיטרופמה םימושיי לש בחר חווטל םידעוימה םייקיה

תוירלולס הצק תודיחי
הפיסומ אבה רודה לש םיירלולס םינופלט חותיפל תילבולגה השירדה
קושה תושירד .הליחת הל ופצ רשאמ רתוי יטיא בצקב יכ םא ,בחרתהל
ואידיו ,לוק יתוריש בולישל תובחרומ תונוכת תולעב תוכרעמל
רתוי םיהובג תושימגו םיהובג םיעוציב עובתל וכישמי ,םינותנו
םיביכרמה םייזכרמה םיתנכתימה ןוקיליסה יביכרמ רתוי ךומנ קפסהו
תומישמל רקב-ורקימה םע דחי DSP ה רמולכ - ירלולסה ןופלטה תא
DSP םירקמה בורב םיבלשמ םויה לש םיירלולסה םינופלטה .תויללכ
עצבמה רקב-ורקימל ליבקמב ,הנפצהו לוק לש דוביע תויצקנופ עצבמה
.לוקוטורפ תולועפו הנוכמ-םדא קשממ ,קפסהה לוהינ תא
םיעיצמ ,הלופכה DSP ה תרוטקטיכרא לש דוביעה תולוכיל ףסונב
RISC תורוטקטיכרא תובכרומ לש טושיפ השדחה החפשמה ינקתה
.תויולע תתחפהו הלועפה רדתב הילע ומכ תונורתי ,םיקפסמה

הידמיטלומ ימושייו טנרטניא ינקתה
, PDA טנרטניאל רוביחל םימכח די ףכ ינקתה םיללוכ הלא םירצומ
יפוסמ ,טנרטניאל הצק תודיחי ,טנרטניא יקחשמ ,ךסמ ינופלט
.וידוא ינגנו טנרטניאל תרשוקמ היזיוולט , e-mail
םימתירוגלא םושייל רתוי םיהובג DSP יעוציב עבות םירצומ רוד לכ
תמרזה תאו דיה בתכו לוקה יוהיז תא טשפל ולכויש םימדקתמ
.לוקה תסיחדו ואידיווה
תתחפה .הללוס יססובמ די ףכ ינקתה בור יפ לע םה טנרטניא ינקתה
םימושיי רובע תיביטמיטלוא השירד הווהמ DSP ה לש קפסהה תכירצ
.הלא
לש ליעי םושייל הנכותו רמוח ינונגנמ םג ללוכ שדחה DSP ה
.אבה רודה לש טנרטניאה ינקתהל םישורדה ואידיוה ימתירוגלא
עברא דע תודבעמה ואידיול ALU תויטמתירא תודיחי עברא תרזעב
ךומתל הנכותה הלוכי ,דחא ןועש רוזחמב טיב 8 לש תויטמתמ תולועפ
םישמתשמ םהב םיפסונ םימתירוגלאו העונת ןדמוא ,ואידיו תסיחדב
ומכ םייטרדנטס הנומת דוביע ינקתב
. JPEG ו MPEG2 , MPEG4

היצקינומוקלטו טנרטניא תיתשת
תויתשת תבחרה לע ססובמ תיוושכעה קט-יהה תלכלכב יזכרמ ביכרמ
חתפמ הווהמ הליעי DSP תיגולונכט .םוקלטהו טנרטניאה תותשר
םינותנו ואידיו סקפ ,לוק תרובעת גוזימב ההובג תוסנכתה תלוכיל
תיתשתה לש יזכרמה ריצב יביסמ ןפואב תבלושמ איהו טנרטניאה ךרד
. RAS קוחרמ השיגה יתרשבו VoIP ל השיגה ירעשב תחתפתמה
ךרד םינותנ תותשרב לוקה תרובעת תא םירשפאמ VoIP ל השיג ירעש
ללכ ךרדב םירשפאמ קוחרמ השיגה יתרשש דועב ,תונמ גותימ תותשר
לע .םילגעמ גותימ תותשר ךרד םינותנו סקפ ,ואידיו ,לוק תרובעת
הרטמה ,תונוש םירצומה יגוס ינש לש תויזכרמה תויצקנופהש ףא
לע םינותנהו ואידיוה ,לוקה יצורעב הכימתה םוסקמ איה תיללכה
.ןותנ סיטרכ חטש
(MACs ןוילימ ( 600 צ"המ 300 ב לעופה ןושארה DSP ה רצומ
ה תולוכי ,ףסונב .הרשע יפ תוהובג ץורע תויופיפצ רשפאל דעונ
יללכ רקב-ורקימב ךרוצה תא תיחפהל תודעוימ הבילה לש MCU RISC
.תואיגש ןוקית/רותיאו הרקבה תויצקנופ עוציבל

PC תוטלשנ תוכרעמו PC ה קוש ,הכירצ ימושיי
חווטל המאתה תרשפאמה תיפקיה תוילנויצקנופ ללוכ DSP ה ןקתה
, SDRAM רקב רקיעב ללוכ אוה .הלעמל ורכזוהש םימושיי לש בחר
ירגאמל רישי רוביח רשפאמ SDRAM ה רקב .PCI יקשממו USB ןקתה
תומלצמ ומכ הכירצ ירצובמב רקיעב םישורדה ,םיבחר םיינוציח DRAM
יכרעמל רוביחה תא םיטשפמ הלא םיקשממ .תוספדמו תוילטיגיד
PCI ה יקשממו - USB ה ןקתהב שמתשהל ןתינ .םירקי אל ןורכיז
LAN חוקלה דצב םימדומ ומכ - PC ל יפקיה דויצו PC ימושייל
.םיימוקמ השיג ירעשו לוק יסיטרכ ,יטוחלא
- ה תחפשמב ןושארה - DSP ה תכרעמה תוירושיק תא טשפל ידכ
ןקת הווהמ USB ה . USB ו PCI קיפא יקשממ ללוכ Blackfin
הצופנ PCI ה תרובעת .חיינ דויצל םיאשינ ןקתה רושיקל לעופב
,תיתיישעת היצמוטוא , PBX דויצ ומכ PC תוטלשנ תוכרעמב
.םינוש הדידמו הקידב ימושייו תוספדמ ,יאופר רושכמ ,הקיטובור

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו