םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

עיגמ םיינכמ-ורקימה םיבבשה ןדיע MEMS
2001 לירפא ,ןיזגמ .יס .יפ
2000 תנשב עיגה MEMS ה קוש
,דבלב רלוד ןוילמ 200 ל
תנשב , DLP יביכר תריכממ ובור
- ל עיגהל יופצ קושה 2005
םימושייה רשאכ ,דראילימ 1.5
,תויתרפס תומלצמ וללכי
תעיבט יוהיז ,טווינ תוכרעמ
.המודכו תועבצא
 
םיביכר לש היינבב היפרגותיל-ורקימ לש םימיהדמה םיגשיהה
תא הריאשה םיכומנ םיריחמב םיבכרומו םיללכושמ םיינורטקלא
םיבהוא לטניא ילהנמ .רוחאמ קחרה םייתרוסמה םייגולונכטה םיפנעה
תונורחאה הנשה םישולשב תמדקתמ התייה בכרה תיישעת םאש ,רפסל
תעצוממה תיתחפשמה תינוכמהש ירה ,הקינורטקלאורקימה תיישעת ומכ
טנקרוקכ הלוז ,סוטסוטכ היגרנאב תינוכסח ,דרוקנוקכ הריהמ התייה
. (ונלש תיניצ תפסות וז ;…םתס) NASDAQ כ הנימאו
םיבבש רוצייל תושמשמש תויגולונכטה תיברמ תא םשייל רשפא ,םצעב
לש רתויב יסיסבה ךילהתה .םיריעז םיינכמ םיביכר תיינבל םג
ימיכ לוכיא ידי לע ןוקיליסב םיריעז םינבמ ףוליג אוה היפרגותיל
קר אל ,םיעונמ-ורקימו םיניש ילגלג תיינבל םג וב שמתשהל רשפאו
הקינכטב תשמתשמ סטנמורטסניא ססקט .םידבעמורקימו םירוטסיזנרט
DLP ה ביכר תא רצייל ידכ ,וז
םע תויפוסורקימ תוארמ הדש הווהמש , Digital Light Processor
םישמשמה ,רתויב םישידחה םיביכרב .תחא לכל תילאודיווידניא הרקב
ליכמ הדשה ,עונלוק יתבב םייתרפס םיטרס תנרקהל
הטילשהו תחא לכ ןורקימ 20X20 לדוגב תוארמ ןוילימ 1.3 כ
- דחא לש הנחבאב OFF בצמל ON בצממ רבעמ תרשפאמ תינורטקלאה
הברה השוע רבכ סטנמורטסניא ססקט !היינשה לש םיפלא-תרשע-יקלח
MicroElectroMechanical לש רוציק) , MEMS תייגולונכטמ ףסכ
,החלצהה הארמלו (תוינכמ-ורטקלא-ורקימ תוכרעמ ,רמולכ ,System
הנוב ,לשמל ,. Lucentהזה םוחתל ףסונ תורבח לש הריהנ הליחתמ
םיריצ ינשב תוענ תוארמה ) רתוי דוע ללכושמ תוארמ-ורקימ ביכר
גתמ שמשיש הרטמב , ( OFFו ON קר אלו ,םייניב יבצמ הברה םע
. Optical Cross-Connect תכרעמב יטפוא
עינהל םילוכיש םיעונמ-ורקימ תונבל תוסנמ תורחא תורבח
תקפתסמ תינרמש רתוי תצק השיג .תויאופר תורטמל םיטובור-ורקימ
הרקב ילגעמ םע תודיערו הצואת ,העונת ינשייח לש בולישב
.דיחי בבש לע םיינורטקלא
ינפל םידמוע ונא יכ ,הכירעמ Cahbenrs In-Stat רקחמה תרבח
200 ל 2000 תנשב עיגה MEMS ה קוש .הזה םוחתב ריהמ לודיג
יופצ קושה 2005 תנשב ,DLP יביכר תריכממ ובור ,דבלב רלוד ןוילמ
,תויתרפס תומלצמ וללכי םימושייה רשאכ ,דראילימ 1.5 ל עיגהל
תיתימאה החירפה לבא .המודכו תועבצא תעיבט יוהיז ,טווינ תוכרעמ
הסדנהב אלמ הדימ הנקב םשוית MEMS תויגולונכט רשאכ קר ליחתת
.תיטנגו תיאופר

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו