םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


ירקחמ ילככ ט`ירב שומישה
Christopher Moersch
,Learning and Leading with Technology
29, no3, pp. 22
םושיי תמר" םשב תיטרואת תרגסמ
ט"יר וא ,"היגולונכטה
Level of Technology implementation
לש עובק ךרעמ רוציל הסנמ , LoTi
לש העבט תא קיודמב ופקשיש םידדמ
דחא ביכרמכ תיגולונכטה הארוהה
לש הרוש םע בלתשמה ,דומילה תינכותב
הארוהה תמר תעיבקב םירחא םיביכרמ
 
אובמ
תריציב םירלוד ידראילימ תואמ ועקשוה ,ןורחאה רושעה ךלהמב
רקיעב אב ןומימהש ןוויכ .ב"הראב רפסה יתבב תוילטיגידה תוביבסה
ןובשחו ןיד ןתמל תירוביצה השירדה תרבוג ,םיסמה םלשמ לש וסיכמ
.תויגולונכטה תושיכרה תויאדכ לע

וא ,"היגולונכטה םושיי תמר" םשב תיטרואת תרגסמ יתיגה , 1999 ב
ט"יר
רוציל ןויסנב , Level of Technology implementation LoTi
הארוהה לש העבט תא קיודמב ופקשיש םידדמ לש עובק ךרעמ
לש הרוש םע בלתשמה ,דומילה תינכותב דחא ביכרמכ תיגולונכטה
תוכרעהל לדומה שמיש ,הכ דע .הארוהה תמר תעיבקב םירחא םיביכרמ
יבחרב תותכ תובברב היגולונכטב םירומ םישועש שומישה תומר
.ב"הרא

ט"יר תרגסמ
0 המר
שומיש-יא :הירוגטק
םושיי ענומש ןמזב רוסחמ וא ,םייגולונכט םילכל תושיגנ רסוח
לע רקיעב תססובמ תמייקה היגולונכטה .תינורטקלא היגולונכט
.םיטסקט

1 המר
תועדומ :הירוגטק
התכב הרומהמ דחא דעצ לש קחרמב אוה םייגולונכט םילכב שומישה
םייגולונכטה םילכה .(בשחמ תותיכב וא הדימל תודבעמב ,לשמל ומכ)
וא/ו התכה לוהינ ךרוצל ,ידעלב טעמכ ןפואב הרומה תושרל םידמוע
תוינכות תפילש וא ל"אודב שומיש ,לשמל ומכ) דומילה תינכות
לש תואצרה תרשעהל וא/ו ,(דומיל תינכות לוהינל תכרעממ רועיש
.(הידמיטלומ תוגצמ ,לשמל ומכ) הרומה

2 המר
הרשעה :הירוגטק
תמרב תמייקה הארוהה תינכות תא םימילשמ םייגולונכט םילכ
תויוליעפל הבחרהכ תשמשמ תינורטקלאה היגולונכטה .הנבה/עדיה
םירשכה חותיפ תא תקזחמ ללכ ךרדבו ,הרשעה יליגרתב וא תומייק
.קרפה לעש ןכותל םירושקה םיכומנה םייביטינגוקה

3 המר
הרדחה :הירוגטק
םיינורטקלא תונוילג ,םינותנ ידסמ ללוכ ,םייגולונכט םילכ
ןכו ,תינורטקלא תול"ומו הידמיטלומ ימושיי ,הקיפרג יזראמו
הדש ירקחמ ,לשמל ומכ) םירחבנ הארוה תוערואמ םימילשמ ,טנרטניאה
וא (םיאצממ חתנל ידכ םיפארג/םיינורטקלא תונוילגב םירזענה
םא ןיב .הכרעההו הזתניסה ,חותינה תומרב הידמיטלומ לש םיטקיורפ
,ואל םא ןיבו םידימלתה יניעב תיטנתואכ תספתנ הדימלה תוליעפ
לעו יביטינגוקה דוביעה לש רתוי תוהובגה תומרה לע אוה שגדה
ןוגכ הבישח תויגטרטסא ןווגמב שומיש ךות ,ןכותב קימעמ לופיט
היעטו יוסינ ,תיתרוקיב הבישח ,תוטלחה תלבק ,תויעב ןורתפ
.תיעדמ הריקחו

`א4 המר
(תינאכמ) היצרגטניא :הירוגטק
רישע רשקה םירצויו ,ינאכמ ןפואב םיבלושמ םייגולונכטה םילכה
םייזכרמה םיאשונה ,םיגשומה תא ןיבהל םידימלתל רשפאמש
שארמ םינכומ םירמוח לע הדבכ תונעשיה שי .םייטנוולרה םיכילהתהו
תויוברעתהו (הארוהל םיתימעמ עויס ,לשמל ומכ) םיינוציח םיבאשמו
הלעפהב הרומל םיעייסמה (יעוצקמ חותיפל תואנדס ןוגכ) תוינוציח
םישמתשמש ילככ תספתנ היגולונכטה .דומילה תינכות לש תימוימויה
,ללוכ יזכרמ אשונל תורושקה תויטנתוא תויעב יוהיזל םידימלת וב
שרודה תויגוס בושיי לעו םידימלתה תוליעפ לע שגד םשומ .ןנורתפו
קמועל הקידבו יביטינגוק דוביע לש רתוי תוהובג תומר םידימלתהמ
.ןכותה לש

`ב4 המר
(תיתרגש) היצרגטניא :הירוגטק
רישע רשקה םירצויו ,יתרגש חרואב םיבלושמ םייגולונכטה םילכה
םייזכרמה םיאשונה ,םיגשומה תא ןיבהל םידימלתל רשפאמש
הדימל תויוסנתה םימשיימו םיחתפמ םירומה .םייטנוולרה םיכילהתהו
.ץוחבמ עויס לע ,ללכב םא ,הטעמ תונעשה ךות (הארוה תודיחי ומכ)
תויטנתוא תויעב רותפלו תוהזל םידימלתה תא םידדועמ םה ,ןכ ומכ
.םתורישל תדמועה היגולונכטה תרזעב ללוכ יזכרמ אשונל תורושקה
שרודה תויגוס בושיי לעו םידימלתה תוליעפ לע שגד םשומ
קמועל הקידבו יביטינגוק דוביע לש רתוי תוהובג תומר םידימלתהמ
.ןכותה לש

5 המר
תובחרתה :הירוגטק
םיצמאתמ תותיכב םירומה .התכל רבעמ תבחרומ היגולונכטל תושיגנה
רפס יתב םע טנרטניאב םירשק רוצילו םייגולונכט םימושיי רתאל
לע תואטיסרבינואו רקחמ תודסומ ,תוינוטלש תויושר ,םיקסע ,םירחא
,תויעב ןורתפב תודקמתה ךות םידימלתה תויוסנתה תא ביחרהל תנמ
.דחא יזכרמ אשונל ביבסמ םידימלת לש תונתלעפו תויגוס בושיי
הדימלה תביבסב םישמשמה םייגולונכטה םילכה לש םוכחתהו תובכרומה
ותשיג לש תוינטנופסהו האצמהה רשוכ ,ןוויגה םע דחא הנקב םילוע
קמועל הנבההו תבכרומה הבישחה תמרו ,הארוהל הרומה לש תיתייווחה
.םידימלתה םילגמש ןכותה לש

6 המר
לולכש :הירוגטק
אוצמל םידימלתל עייסמה ילכו רצות ,ךילהתכ תספתנ היגולונכטה
היגוסל וא ,"יתואיצמה םלועב" התהוזש היעבל םירושקה תונורתפ
הארוהה ןיב הדרפה לכ דוע ןיא ,וז המרב .תישיא םהל הבושחה
אלמו םלש םוידמ הווהמ היגולונכטה .התכב היגולונכטב שומישל
שי םידימלתל .םירצות חותיפו תויעב ןורתפ ,עדימ תותליאשל
םתוא םיניבמ םהו ,םייגולונכט םילכ לש םוצע ןווגמל הלק תושיגנ
תינכות .ס"היבב הלטמ לכ םתרזעב עצבל םתלוכיבש ךכ ,םלשומ ןפואב
דמולה יכרצל םאתהב הווהתמ ןכותה .דמולה לע הלוכ תססובמ דומילה
תושיגנב ךמתנו ,ולש תופיאשהו םיכרצה ,ןיינעה ימוחתל םאתהבו
.רתויב םימדקתמה בשחמה ימושייו תויתשתל

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו