םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיבשחמ/עדימ תוריתע תויגולונכט/ןכות יצורע//

?הבורק תואיצמ וא תכל קיחרמ ןוזח
- רנייטש ןונמא :תאמ
כנמס
2001 רבמבונ - רבוטקוא telecom
דוקה םש אוה (הלוחכ ןש) Bluetooth
תיטוחלא תרושקתל השדח היגולונכט לש
תיגולונכט לש דוחייה .רצק חווטל
םינותנ תרבעה בצקב אוה Bluetooth
.דאמ הכומנ תולעבו ריהמ
 
הנושארה םעפה וזש ןוויכמ ,ירוטסיה גשיה הווהמ Bluetooth
תוסחב ,רצק חווטל תיטוחלא תרושקתל ימלוע ללכ ןקת לבקתהש
הבישוט ,מבי ,לטניא ,ןוסקירא ,היקונ :םלעוב תוליבומה תורבחה
תודגואמה תרובח 2,100 מ הלעמל ופרטצה הלא תורבחל .הלורוטומו
ול םשש Bluetooth SIG Special Interest Group ארקנה ןוגראב
םישומישהו םירצומה ,ןקתה תא קוושלו חתפל ,רידגהל הרטמל
.וז היגולונכטב
,םילבכ אלל הדובע תביבס רוציל היגולונכטה תרטמ התיה ,הליחתמ
בשחמל ורשוקי סקפהו ךסמה ,תספדמה ,םדומה ,רבכעה ,תדלקמהש ךכ
.םויה םישורדה םירבחמהו םילבכה ללש םוקמב תיטוחלא תרושקתב
רשפאתש םדאה ביבס "תיטוחלא העוב" רוציל ןתינ המוד הרוצב
ה רישכמ םג ךכו ,רשקמ טוח אלל הינזואל ירלולסה ןופלטה תורבחתה
תכרעמל דיינה ןופלטה תועצמאב ורשקתי דיינה בשחמהו Palm
.םילבכ אלל תירלולסה
עיגמש שדח בכר עודמ .בכרב תירובידה תכרע תא המגודל וחק
וליכשה אל םויה דעש איה הביסה ?תירוביד ליכמ וניא ןרצייהמ
ןופלטה ןיב קשממל דחא ןקת לע םיכסהל םיירלולסה םינופלטה ינרצי
תא קפסל תוינוכמה ינרציל רשפאמ היה הזכ ןקת .תירובידל
.בכרהמ קלחכ תירובידה
קוחר טלש :ימוימויה שומישב בוחר טלשה ירישכמ יוביר םע המו
,ןגזמל , DVD ל ,ואירטסה תכרעמל ,ואדיווה רישכמל ,היזיוולטל
.בכרב הקעזאה תכרעמלו םיילמשחה םיסירתל ,תיבב הקעזאה תכרעמל
םישרוד םקלח ,םדוא הרפניא רדתב םירחאו וידר רדתב םילעופ םקלח
.תוריק ךרד םירדשמ םירחאו רישכמל טלשה ןב רצק חווטו הייאר וק
הכירצ רצומכ דיחיו דחא ילסרבינוא טלש לע םיכסהל ןתינ םאה
?דחא לכ לש ודי גשיהבש

תובכשה לכ תא הסכמ
תרדגה ידי לע תורחא תוברלו ולא תויעבל ןורתפ קפסמ Bluetooth
תאז השועו ,םייטנוולרה םישומישל תושרדנה תרושקתה תובכש לכ
.דאמ הלוז ותולעש דחא ןטק ביכר ךותב רוצייל תנתינש תרגסמב
לשכנ םקלחש םימוד םינקת ינפ לע ןקתה לש םילודגה תונורתיה דחא
תוללוכה היגולונכטה תובכש לכ תא הסכמ Bluetooth ש אוה ,רבעב
חראמה רישכמל רושיק תובכש , Baseband סיסבה ספ , RF וידרה תא
.םינושה םימושייב שומיש היליפורפ תרדגה דעו Host
לש לעה ןוגרא י"ע וצמוא ףא Bluetooth לש תוכומנה תובכשה
IEEE Institute of Electrical and הקינורטקלאה יסדנהמ
IEEE802.15a ןקתה םש תחת Electronics Engineers
םייוסינ ,תוקידב לש ןונגנמל ףסונב ,הלא תוטרופמ תורדגה
תייגולונכט תא םיליכמה םירצומה לכש חיטבהל םיאב ןקת ירושיאו
עמשנ םנמא הז . Interoperability הז םע הז ודבעי ,Bluetooth
הינזוא םע דובעי ,לשמל ,היקונ לש ןופלטש איה הרטמה לבא ינוימד
הילא וחלשנו ומלוצש תונומת סיפדת HP לש תספדמשו ,ןוסקירא לש
.Canon לש תילטיגיד המלצממ תיטוחלא הרוצב
לש) רצק חווטל (ש"מקמ) רדשמ/טלקמ ידי לע שמוממ יטוחלאה רשקה
םוחתב ,2.480GHz-2/402 םירדתה חווטב (`מ 100 דע וא `מ 10 דע
יאופרו יעדמ ,יתיישעת שומישל דעוימה 2.45GHz
םלועה תונידמ בורב . ISM Industrial, Scientific and Medical
ןויכיז םולשת אללו רושיא אלל ישפוח שומישל חותפ הז םירדת םוחת
.דחא לכ 1MHz לש םיעטקמ 79 ל קלוחמ ל"נה םירדתה חווט .הלשממל

רדשמה םיגלדמ ,עדימה תחטבא תא לידגהלו תוערפה עונמל ידכ
.היינשב םיגוליד1,600 לש בצקב ,רדתב טלקמהו
וד) הינופלט יצורע השולש דע רשפאמו 1Mbps אוה עדימה בצק
תונמ גותימב םינותנ תרושקת וא ,דחא לכ 64Mbps בצקב (םיינוויכ
. 720Lbs דע לש בצקב

הנטק תימוקמ תשר
רצומ םע רשקתל ידכו תויביס 48 לש תידוחיי תבותכ שי ש"מקמ לכל
ומכ "תיתורבח תבותכ, וא ולש תידוחייה תבותכה תא תעדל שי רחא
םירישכמהש ךכ ,ןקתב תרדגומ איה םג רשקה תריצי .שמתשמה ןתנש םש
לש הליעפ תופתתשה אלל םג םהיניב רשק תריצי םוזיל םירומא
.שמתשמה
היושעש piconet הנטק תימוקמ תשר השעמל תרצונ ,רשק תריצי םע
וזכ תשר לכ . Slaves םיפיפכ העבש דעו Master דחא תרש ליכהל
ידי לע םינרכנוסמה רדת יגוליד לש תידוחיי הרדס ידי לע ההוזמ
שקבתמ אוה תרשה לש הטילקה חווטל ברקתמ שדח רישכמשכ .תרשה
ודיקפת עבקנ ךכבו ולש החטבאה תמרו ויטרפ תא קפסמו תוהדזהל
.תויביס 128 דע לש חתפמ ידי לע עדימ תנפצה רשפאמ ןקתה .תשרב
ריעזה ולדוגב איה Bluetooth ה ביכר לש תפסונ תוידוחיי
ל דע standby ןכה בצמב 0/3mA ןיב הענה הנטקה םרזה תכירצבו
רישכמ לכב ביכרה תא לולכל תורשפאמ הלא תונוכת .רודישב 30mA
תויטוחלא תוינזואו םינטק םיירלולס םינופלטב וליפאו דיינ
:רתאב אוצמל ןתינ Bluetooth ה ןקת לע םיפסונ םיטרפ .תוריעז
www.bluetooth.com

?הז םע םישוע המ זא
דבלב תניינעמ היגולונכט רדגב Bluetooth ה היה הנשכ ינפל דע
םינורחאה םישדוחב .םלועב תולודג תורבחב םיסדנהמ רקיעב הקיסעהש
היגולונכטהמ ףסכ תושעל םיכרד תועיצמה תובר תורבח תוצצ ולחה
לע םיססובמה םיינשדח םישומישו םייקסע םילדומ תוחתפמ ןהו
.היגולונכטה
יטוחלאה רשקה לש ינושארה דעיהמ םיעבונ םיידיימה םישומישה
ןופלטהמ טנרטניאל החונ השיג אוה דחא שומיש .םילבכל ףילחתה
.םילבכב וא םוקימב תולת אלל דיה ףכ בשחמו דיינה בשחמה ,דיינה
ךרוצ אלל ישיאה בשחמה םע דיה ףכ בשחמ ןורכנס אוה ףסונ שומיש
ןמוי ,יטמוטוא ןפואב ,חיטבהל היהי ןתינ ךכ .הסירעבו םילבכב
םושמ םירישכמהש םושמ םירישכמה לכב דיחא םינופלט רפסו תושיגפ
10 לש חווטל וסינכיש עגרב דיימ ונרכנתסיי םמצע םירישכמהש
.הזמ הז םירטמ
םיירשפאה םיברה םישומישה םושיי לע ץרמב םידבוע רבכ בכרה ינרצי
רדשיש Bluetooth ביכר ובו םכח גימצ חתפמ םיגימצ ןרצי .תינוכמב
ינרצי .תינוכמה בשחמל ריוואה ץחלו הרוטרפמטה ,גימצה בצמ תא
לש םימרגוליק תורשעו םילבכ לש םירטמ תואמ ךוסחל ולכוי בכרה
ןיב תיטוחלא תרושקתב תינוכמב םיברה םילבכה תפלחה ידי לע לקשמ
תוינזואל רבוחת עמשה תכרעמ ,ןבומכו .בכרה ינשייחו תוכרעמה
תושעל גהנה לעש לכ .תירובידה רדס לסחו ,םיעסונה לש תויטוחלא
.הרוגחה ןספות לע וא קיתב ירלולסה ןופלטה תא ריאשהל אוה
.םיידי אלל ולהנתי תוחישהו עמשה תכרעמל תיטמוטוא רבחתי ןופלטה

ינורטקלא רחס
ןמאנ" רישכמל ךופהי Bluetooth תייגולונכט ליכמה ירלולס ןופלט
"ישומיש בר ישיא
ותרזעבש ינורטקלא קנרא הווהי אוה . Personal Trusted Device
יעצמא שמשי אוה ;םייטמוטוא םירישכמבו טקרמרפוסב תונקל לכונ
הסיט יסיטרכ ,עונלוק יסיטרכ שוכרנ ותרזעבש חוטבו ןימא יוהיז
קוחר טלשכ שמשי םג Bluetooth םע ןופלטה ;טנרטניאב שולגנו
הקעזאה תכרעמ ,היזיוולטה תא ותרזעב ליעפנ - יביטמיטלואה
ותועצמאב קחשנ ,תיבב תורואה תאו בכרב הקעזאה תא ,תיבב ןגזמהו
.םירבח םע חחושנ ,רתונש ןמזב ,םגו תוצובקבו תוגוזב םיקחשמ
- " All-in-Oneדחא רישכמב לכה" דיינה רישכמה שמשי ,ןופלטכ
רישכמכ תינוכמבו בוחרב ,יטוחלא יתיב ןופלט רישכמכ שמשי תיבב
םינופלטה תכרעמ לש תיטוחלא החולשל ךופהי דרשמב ,ירלולס ןופלט
שמשי רחא רישכממ םירטמ תורשע המכ לש קחרמב היהי רשאכו תידרשמה
אלל ורשפאתי וללה םישומישה בור . Walkie-Talkie רשק רישכמכ
הלש רתויב רקיה באשמב שומיש אללו תירלולסה תשרל תורבחתהב ךרוצ
.ריווא ןמז ןיגב םולשת היהי אל םג ךכיפלו םירדתה -
ךות םג תומישרו םיכמסמ ,ינורטקלא ראוד לבקלו חולשל היהי ןתינ
עצובי רשקה - םיירוביצ תומוקמב וליפאו דרשמב ,העונת דיכ
תורתסנ Access Points השיג תודוקנ תשר ידי לע תיטמוטוא
םושיי תימוקמה םיבשחמה תשרל וא ןופלטה תשרל ,טנרטניאל ורבחתיש
תיתשת אוה , Bluetooth תייגולונכטב שומיש השועה ףסונ חלצומ
הפועת תודש ,םידרשמ ומכ תומוקמב תויטוחלא תרושקת תותשרל
.תוינק יזכרמו

תורחתמ תויגולונכט
איה ךא םילק אל םירגתא םיבצינ Bluetooth תייגולונכט ינפב
הלעמל ,רומאכ ,הנומה ןוגרא תוכזב חילצהלו םהילע רבגתהל היופצ
,היקונ) םלועב תולודגה תורבחהמ המכ ןשארבו תורבח 2,100 מ
ינוס ,ספיליפ ,טפוסורקימ ,טנסול , , IBMהלורוטומ ,ןוסקירא
,םיקוושמהו םירצומה יחתפמ ינפב םידמועה םירגתאה ןיב .(תורחאו
תורבגתה ,םיבבשה יכרעמ יריחמ תדרוהב ךרוצה ומכ םיאשונ םידמוע
תוערפה לע רבגתהל ךרוצ שי ליבקמב .החטבאו ספ בחור יצוליא לע
.םירדת םוחת ותואב םירדשמה םירחא םירישכממ תוירשפא
תורחתמ תויגולונכט שי - Bluetoothל םג חלצומ ןויער לכל ומכ
IEEE ןקת יפל Wireless LAN תויטוחלא תרושקת תותשר תמגודכ
שי .םדוא הרפניאו HomeRF תויתיב תויטוחלא תותשר , 802.11
IrDA Infrared Data ןקתו HomeRF תויגולונכטה יכ ןייצל
,המגודל . HomeRFםירשפאמ םהש םישומישב םילבגומ Association
קחרמל לבגומ ; IrDAםינטק םידרשמל ילואו יתיב PC תביבסל לבגומ
ףכ יבשחמו תספדמ ,ינחלוש בשחמ ןיב רשקל רקיעב שמשמו רתויב רצק
.די
שמשמ אוה ךא ,תירבה תוצראב רקיעב ,ץופנ היהנו ךלוה 801.11 ןקת
ינרציש ריבס הז ןיאו תידרשמה תשרל םיבשחמ רוביחל רקיעב
וסינכיו ותוא וצמאי די ףכ יבשחמו םיירלולסה םינופלטה
.םהלש םידיינה םירישכמל וז היגולונכט

ילארשיה ןפה
הניאש ,םלועב תודיחיה תונידמה תחא איה לארשי ,הינוריאה הברמל
תייגולונכט תא שמשמה םירדתה םוחתב ישפוח שומיש תרשפאמ
.Bluetooth
םיירוביצ םישומישל ישפוח םוחתכ םלועב לבוקמ הז םירדת םוחת
.וב שומישה רובע יושיר ימד וא םולשת תובוג תולשממה ןיאו
,היגולונכטה תלעופ וב םירדתה םוחתמ תיצחמכ ,תאז תמועל ,לארשיב
תלעפה הז בלשב ענומה רבד ,רוביצה שומישל רשואמ וניא
.לארשיב היגולונכטה
IBF - Israeli Bluetooth Froum וז היגולונכטל ילארשיה םורופה
תוקסועה תוילארשי תורבח םישולש הלעמל הנומו הנורחאל סנכתהש
אל לארשיל רשפאל ידכ ,הטלחהה יונישל םיצמאמ השוע ,היגולונכטב
.Bluetooth תייגולונכטב שומישב םלועה ראש ירחא רגפל

?תמא יאיבנ
לע .Bluetooth תייגולונכטל הבר החלצה םיאבנמ םירקחמו םירקס
םירצומ תריכמ , Cahners In-Start Group תרבח לש רקס יפ
תנש דע תודיחי דראילימ רובעל היופצ Bluetooth יביכר םיליכמה
70 ושמתשי 2004 תנש דע יכ הזוח Gartner Group לש רקס .2005
דיה ףכ בישחממ םיזוחא - 40ו םירלולסה םינופלטהמ םיזוחא
תותשרלו טנרטניאל השיג רשפאל תנמ לע תיטוחלא היגולונכטב
Bluetooth ןקתל יכ שיגדמ רנטרג תצובק לש רקחמה .תוינוגרא
,םייטוחלא תשר ירישכמ ןיב רשקת רשא , Supranet ב חתפמ דיקפת
.םינוש בושחמ ירצומו
ןקתל הלודג החלצה אבנמ Frost & Sullivan תרבח לש שדח רקחמ
אלו תומזגומ ולא תויזחת םא םג . 2001 תנשב רבכ Bluetooth
רתוי הבר תוריהמב חתפתת היגולונכטהש הארנ ,ןאולמב ומשגתי
םינושארה םימגדה תא תוארל לכונ בורקב .רבעב תומוד תויגולונכטמ
ףוס תארקלו וז היגולונכט תעמטומ םהב ,םיירלולס םינופלט לש
םע תויטוחלא תוינזוא םגו םינופלט םג םינרציה בורל ויהי 2001
.טוח no ב חחושל רשפאיש רבד , Bluetooth

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו