םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
רקח תדימלו תובשקותמ תויוליעפ/תויוליעפ/עדי


תשרב שלב ששג
Carol Truett
,Learning & Leading with Technology
Oct. 2001, pp. 36-41
יתורפס רנא`ז .המיאו חתמ ירופיס םיבהוא םיבר םירגובמו םידלי
לוכי ,הקיטנמורה ירפס לש וזמ תלפונ הניא ולש תוירלופופהש ,הז
םיבאשמ תרזעב ,הפשה ידומיל תינכותמ דרפנ יתלב קלחכ דמליהל
םוחת לש היצרגטניא רשפאל םג לוכי אוהו .טנרטניאב םייוצמה
עדימ תומא" `ר) תויעדימו תויגולונכט הדימ תומא םע ןכותה
.("היגולונכטו ןכות ,עדימה תוניירואב תויטנוולר

בוט חתמ רופיס םיבהוא םלוכ
.דומילה רמוח תרבעהל תושדח םיכרד דימת םישפחמ םיבוט םירומ
ךרד הווהמ `גדוד ינרב ידיב חתופש WebQuest טסווקה טמרופ
תא גיצהל םג אלא ,םירומל טסווקה לדומ תא תורוהל קר אל תניוצמ
,ןושלה םוחתב הארוה ידעי בוליש ךות ,םידימלת ינפב חתמה רנא`ז
.הירפסהו בשחמה תויונמוימ

רועיש גיצהל ידכ טנרטניאב רבד לש ודוסיב רזענ טסווקה טמרופ
תא םילשהל ידכ טנרטניאב שמתשהל םידימלתל רשפאמה ,יביטקארטניא
ולכות ,סמלוה קולרשב תקסוע ןאכ אמגודהש ףאו .החלצהב רועישה
.המוד ןפואב חתמ ירופיס לש בחר ןווגמב שמתשהל

הבוט המגוד אוה סמלוה קולרש
סמלוה קולרש לע טסווקה הפיא ,םכמצע תא םילאוש חטב רבכ םתא
ב ואצמל ולכות) ?ונל חטבוהש
רמאמל חפסנכ ,וא www.les.appstate.edu/libsci/holmsques.html
,טסווק תונבל תובר םיכרד ןנשיש תורמל .www.iste.org/L&L ב הז
םירותפכל םימאותה ,םיאבה דוסיה יביכרמ תא ללוכ יחכונה טסווקה
:תשרה דומע לע

אובמ .1
עוציבל תולטמ .2
םע ,סמלוה קולרשל יפיצפס ]" [pathfinderתשר ששג" :םיבאשמ .3
טנרטניא ירתאל םירשק
סמלוה קולרש" הדובעה ףדל םירשקו ןעצבל שיש תויוליעפ :ךילהת .4
"םוקל שקבתמ יתימאה
תומישמו תויוליעפ תא ןנייצל שי דציכ הארמה ,הז קלח :הכרעה .5
הצובק תכרעהל תניוצמ הקירבור ובו רתאל רושיק ללוכ ,םידימלתה
תיפותיש
.טסווקה תא ומילשהש םידימלתה ודמל המ טרופמ ןאכ :םוכיס .6

תשרב ראשנ לכה
םיאב ומעש עדימהמ קלח הבש הריקח תוליעפ"כ טסווק רידגמ `גדוד
."טנרטניאב םייוצמה םיבאשמב םרוקמ ,ולוכ וא ,עגמב םידימלתה
טסווק ןיב ןיחבמו ,יסיסבה טסווקה טמרופ תא טרפמ םג אוה
.חווט-ךורא טסווקל חווט-רצק

וגייד ןס `נואב `גדוד לש םיטסווקה רתאב
אוצמל ולכות http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html
"םיטסווקל תולטמ גוויס" ורמאמב .םיטסווק לע םיפסונ םירבסה
,םינושה תולטמה יגוס 12 לש םיאלמ םירואית םיאבומ , Dodge 1999
.אמגודל םיטסווק ללוכ

שיש םירפוס רתאל ידכ טנרטניאב םידקמ שופיח עצבל הלוכי הרומה
,אמגודל .עדימ תורוקמכ שמתשהל םידימלתה ולכוי םהב םירתא םהילע
םירתא ינש יתאצמ ,הנורחאל הב יתפתתשהש םיטסווק לע אנדס ךלהמב
.ופ ןלא רגדא לע םיניוצמ

יביכרמ תא (1 תוהזל םיבייח םידימלתה ,סמלוה קולרש לע טסווקב
ו חתמה רנא`ז וא חתמה רופיס לש םיקהבומה םינייפאמה וא דוסיה
,הלילע ;– םיילסרבינואה םייתורפסה םיביכרמה דציכ (2
םיכמות ;` –וכו הביבס ,הריווא ,יזכרמ אשונ ,תויומד ןויפא
.ותוחתפתהבו חתמה רופיסב

דומלל תרדהנ ךרד םה חתמ ירופיסו םיטסווק
לכ טעמכ לש הארוהה םע בולישב החלצה חיטבהל לוכי טסווקה טמרופ
ךופהל לוכי טסווקה ,חתמה רנא`ז תארוה םע בלושמ אוהשכ ךא .אשונ
יעדמ ומכ םירחא םיאשונ ,הפש ידומיל ןיב בלשמה ןיוצמ רועישל
תויונמוימ תוחפטמש תונעדימו הירפס תויונמוימו ,עבטה וא הרבחה
חותיפו הליעפ הדימל שרוד אוה .תואנו רישעמ ןפואב בשחמ
םירומה תא דדועמו ,דימלתה לש ודצמ הובג רדסמ הבישח תויונמוימ
ידכ ךות םיניינעמ םיטמרופבו היצביטומה דודיעל תוטישב שמתשהל
הארוה תונורקע לש םושיי השעמל שרודש ךילהת ,טסווקה תיינב
רובעב ןה תונרקס ררועמו יתריצי לדומ והז ,םוכיסל .םיבוט
.םירומה רובעב ןהו םידימלתה

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו