םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


תונעדימ/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

תוניירוא ימוחתב םיטסווקל הדימ תומא
עדימה
היגולונכטהו ןכותה
Carol Truett
,Learning & Leading with Technology
Oct. 2001, p. 37
בר דודיעל הכזש םיבאשמ החנומו בלושמ הדימל לדומ אוה טסווקה
תינקירמאה תודחאתהה לש תויצראה הדימה תומא לש תינכדעה אסרגב
AECT ךוניחב היגולונכטו תרושקתל תודחאתהה/ AASL ס"יב ינרפס לש
םוחתב הדימלל תואבה הדימה תומא עשתב הדקמתהש , AASL/AECT 1998
טמרופל תויטנוולר ןלוכש תורמל .( ` 8-9מע) עדימה תוניירוא
.דחוימב תויטנוולר ןה הבועמ בותיכב הדימה תומא ,הז הארוה

עדימ תוניירוא
:עדימ ןיירוא דימלת
תויביטקפאבו תוליעיב עדימ אצומ :1 הדימ תמא
ןמוימו יתרוקיב ןפואב עדימ ךירעמ :2 הדימ תמא
תיתריציו הנוכנ הרוצב עדימב שמתשמ :3 הדימ תמא

תיאמצע הדימל
:ו עדימ ןיירוא אוה תיאמצע הדימל תלוכי לעב דימלת
םיישיא ןיינע ימוחתל רושקה עדימ ירחא רת :4 הדימ תמא
לש םירחא םייתריצי םייוליגו תורפס ךירעהל לגוסמ :5 הדימ תמא
עדימ
עדי תיינבו עדימ שופיחב תוניוצמל רתוח :6 הדימ תמא

תיתרבח תוירחא
ןיירוא אוה הרבחלו םידמולה תליהקל תיבויח המורת םירמש דימלת
:ו עדימ
תיטרקומד הרבחב עדימה תובישחב ריכמ :7 הדימ תמא
עדימ תייגולונכטבו עדימב רומאה לכב הקיתא לע דיפקמ :8 הדימ תמא
ותריציו עדימ תאיצמל תוצובקב יביטקפא ןפואב ףתתשמ :9 הדימ תמא


םידומילה תינכותמ עדימ תויונמוימ ידעיל תואמגוד המכ ןלהל
:הניילורק ןופצב `ט תותכ ידימלתל
תוחיש ,םירופיס תעמשה ,םר לוקב האירק לש תויוסנתהב תופתתשה .1
.דימלתה לש ישפוחה ונוצרמו טקשב האירקו םירפס לע
חתמה רנא`ז ומכ) םינוש םירנא`ז לש םינייפאמ יוהיז .2
.(ןירותסמהו
,הקיפרג ,סופד) םינוש םיטמרופב רקחמ יאצממ לש הגצהו שוביג .3
.(טנרטניא ,הידמיטלומ ,ואדיו ,עמש
,יגולונכט ךוויתב ןהו ישיא ןפואב ןה ,תלוזה םע הלועפ ףותיש .4
עדימ ירצומ לש הכרעהו חותיפ ,ןונכתלו עדימ תויעב יוהיזל
.עדימ תונורתפו

הניילורק ןופצב `ט תותכ ידימלתל תילגנאה הפשה ידומילל תינכותה
.םייטנוולר םידעי רפסמ תללוכ איה ףא
,םיגשומ ,םירנא`ז לש הנבה ןיגפי דימלתה :5 תולגוסמ דעי
.םינוש םייתורפס םיחנומו םיביכרמ
חותינו יוהיז ךות תונוש תורפס תוריצי לש חותינו האירק * 5.01
םירופיס ...הדבמ ללוכ ,םינוש םייתורפס םירנא`ז לש םינייפאמה
-ו ...םינמור ,םירצק
,ביטומ ,הביבס ,תויומד רצוי רפוסה דציכ ריבסהל לגוסמ היהי *
םיביכרמו יזכרמ אשונ
ןכו ,םירחא
רנא`ז לש תומכסומל םאתהב תויתריצי תובוגת קיפהל לגוסמ היהי *
.הז רנא`זל םימיאתמה םייתורפסה םיעצמאב שומיש ךותו םיוסמ
םיטסקטל ישיא ןפואב ביגהל תלוכיו תרפושמ הנבה תנגפה * 5.02
חתמה רנא`ז ומכ) םירנא`ז לש בחר ןווגמב תוסנתהו הריחב י"ע
.(ןירותסמהו

תקפה תוללוכ הניילורק ןופצב תויטנוולרה בשחמה תויונמוימ
ירצומ תריציו טנרטניאב שופיח ,םילילמת ידבעמב םיכמסמ
לקש ,( -HyperStudioב וא -PowerPointב תוגצמ ומכ) הידמיטלומ
לכ אלש רורבש תורמל .רקחמ טקיורפ לכב טעמכ םבלשל תיסחי
ירה ,הניילורק ןופצ לש םידומילה תינכותל םאתהב םידבוע וניארוק
.םימוד םידעי ןמצעל וצמיא רבכ ב"הראב תונידמה לכ טעמכש

((ISTE 2000 םידימלתל תויצראה תויגולונכטה הדימה תומא ,ףוסבל
:םיאבה םייטנוולרה םידעיה תא תוללוכ
תיגולונכט הקופתל םילכ .1
תרבגה ,הדימלה רובגתל םייגולונכט םילכב ושמתשי םידימלתה -
תויתריציה חופיטו הקופתה
םילדומ תיינבב הלועפ ףתשל ידכ הקופת ילכב ושמתשי םידימלתה
םייתריצי םירוביח תקפהלו םימוסרפ תנכהל ,תיגולונכט םירשעומ
.םירחא
תיגולונכט תרושקתל םילכ .2
רואל איצוהל ,הלועפ ףתשל ידכ היצקינומוקלטב ושמתשי םידימלתה -
.םירחא םילהקו םיחמומ ,םיתימע םע עגמב אובלו
ץיפהל ידכ םיטמרופו תרושקת יעצמא ןווגמב ושמתשי םידימלתה -
םיבר םילהקלו יביטקפא ןפואב תונויערו עדימ
םייגולונכט רקחמ ילכ .3
עדימ לש ףוסיאו הכרעה ,רותיאל היגולונכטב ושמתשי םידימלתה -
תורוקמ ןווגממ
לע חווידלו םינותנ דוביעל םייגולונכט םילכב ושמתשי םידימלתה -
םיאצממ
םישודיחו םישדח עדימ יבאשמ ורחביו וכירעי םידימלתה -
`מע) .קרפה לעש תויפיצפסה תולטמל םתמאתה לע ךמתסהב םייגולונכט
(14-15

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו