םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םילדומ/עדי תיינבהו תובשקותמ הדימל תוביבס//
טנרטניאו בשחמ תססובמ הדימל /םייגוגדפ


םלועה לא תונולח חותפל
,Karen French
Judy Harris - Ed
,Learning & Leading with Technology
Vol. 29, Dec./Jan. 2001-02, pp. 42-48
תארוה ןונכתל תוליעפ ינבמב שומיש
תורז תופש
 
ןולחכ שמשל לוכי טנרטניאל רוביח ,תורז תופש תארוהל תותיכב
לש םתובישחמ םלעתהל ןיאש תורמל .תויוברתו תופש לש םלש םלועל
לש רופסניא םימוליצו םינותנ ידסמ ,םינולימ ומכ עדימ יבאשמ
רוגס ןיידע ןולחה ,דחא ןוויכב קר םרוז עדימהשכ ,תויוברתו םימע
.הצחמל

הלושמ םיפתושמ םינווקמ םיטקיורפ םירשפאמש תידדצ-ודה תרושקתה
תויונמדזהה ללשמ םירוונתסמ םיבר םירומ ,תאז םע .םיצרפ חורל
תא רוריבב תוארל םתלוכי תא םידבאמו ,ןולחל דעבמ תופיקשמה
םימדקוממ אופא תויהל םיפתושמה םיטקיורפה לע .םייכוניחה םהידעי
.דומילה תינכותל םאתהב הדימלב םיכמות םה ובש ןפואב דימת

תננכתמ :םיעבוכ ינש שובחל תורומה לע ,החלצהב תאז תושעל תנמ לע
תארוהל תויחמומ רותב .הרז הפש תארוה תינכותל תיחמומו םיטקיורפ
תויצראה הדימה תומא" י"ע תוחנומ ב"הראב תורומה ,הרז הפש
ןהיכרצל לגסל וא ןנכתל ידכ . " NSFLLתורז תופש תדימלל
תוליעפה ינבמב רזעהל תולוכי תורומה ,הרז הפש תארוהל םיטקיורפ
םינבמה ,הארוהל הדימה תומא ומכ שממ . 1998 סיראה ידו`ג לש
ידכ ךות םישוע םידימלתהש המב אלא ,ןכותב םידקמתמ םניא וללה
.הדימלה

.הרז הפש תארוהל רתויב םימיאתמה תוליעפה ינבמב קוסענ הז רמאמב
םיטקיורפ תמאתה ,םישדח םיטקיורפ תריציב עייסל םילוכי הלא
ףרטצהל תולקוש תורומש םיטקיורפ תכרעה וא התכב שומישל םימייק
.םהילא

תוליעפ ינבמ
ידכ תשרב םייוצמה םילכב םישמתשמ םידימלת ,םייפותיש םיטקיורפב
לק ,תעב הב .דומילה תינכות לש הדימלה ידעי תגשהל ףתושמב רותחל
ידכ .דעיכ וב שומיש ןיבל ילככ טנרטניאב שומיש ןיב לבלבל רומאכ
ינבמ (1998) 18 סיראה התנמ ,הלא םיישק לע רבגתהל תורומל עייסל
ןאובב ןהב שמתשהל תולוכי תורומש הבישח ילככ םינוש תוליעפ
יגוסב םידקמתמ תוליעפה ינבמ ,םמש דיעמש יפכ .םיטקיורפ ןנכתל
ןונכת .ודבל ןכותב אלו ,ןהב םיקסוע םידימלתהש הדימלה תויוליעפ
אלא ,תושימג חיטבהל תורומל רשפאמ קר אל וז אצומ תדוקנמ הארוהה
ןהש המב ודקמתי טקיורפה וא תוליעפהש ךכל גואדל ןהל עייסמ םג
תומאתומה ןה תואבה תוליעפה תוצובק .רועישב שיגדהל תושקבמ
.תורז תופש ידמול לש םיכרצל דחוימב

תישיא-ןיב תרושקת
וז תרושקת .תישיא-ןיב תרושקתב תדקמתמ הנושארה תויוליעפה תצובק
,תוגוזב תואר תודוקנבו תונויערב ףותיש לש הרוצ שובלל הלוכי
םיפתוש תאיצמ יתוריש .]" [keypalתשרל רבח" לש םיטקיורפב ומכ
דאמ םילקמ ePALs Classroom exchange www.epals.com ןוגכ
תוצע ללש אוצמל םג ולכות .דעיה תפשב וא תילגנאב םיפתוש תאיצמב
ב הז גוסמ םיטקיורפ לש תוצופנ תולשכממ תוענמהל תוישעמ
"תשרל רבח" ירשקב .www.kyoto-su.ac.jp/~trobb/keypals.html
רבעמ הברה תוכשמנש תויורבח רוציל םייושע םידימלתה ,םיחלצומ
.סרוקל

תופוכת) רתוי יפיצפס ןכותב םידקמתמ םיילבולג םייתתיכ םיטקיורפ
םע ולא רשקתל םידימלת תוצובקל םיעייסמו ,(דחא םוחתב וא אשונב
.םלועב תותיכ יתשל ףתושמ ילאוטריו הדימל בחרמ רצונ .ולא
Multimedia Cultural Exchange ב ,אמגודל
םידמולה םיינאפי םיטנדוטס ,/http://ecom2000.hoops.ne.jp
םירשקתמ םינאווייטו םיאקירמא ןוכית ידימלתו הרז הפשכ תילגנא
םייחה תא גיצהל ךרדכ םמצעב וקיפהש םיפילק םיקלוחו ל"אודב
.םהירוגמ תומוקמב

הצובק וא םדא םע םירשקתמ םידימלתה ,םידיקפת קחשמ לש םיטקיורפב
לש התואר תדוקנמ תולאש לע בישהל ידכ דיקפת םמצע לע םילבקמש
"סואלק הטנסל םיבתכמ" תינכותב ,אמגודל .תמיוסמ תומד
ןגב םידלי , www.qesn.meq.gouv.qc.ca/cc/santa/index.html
םיבישמ ןוכית וא הביטח ידימלתו ,םיבתכמ םיבתוכ `א התכ ידימלתו
םיליחתמ תיתפרצ ידימלת הבש תינושל-וד תידנק תינכות יהוז .םהל
."הטנס לש וירזוע"ל םיזחתמ ב"הראמו הדנקמ םימדקתמו

םימיוסמ םיאשונל םיחמומ םע הלועפ ףתשל םג םילוכי םידימלת
לש רתוי ךשוממ טקיורפמ קלחכ וא ,תשרב "חרוא תעפוה" ךרוצל
לש Electronic Emissary טקיורפ .][telementoring קחרממ תוכנוח
תא םדקמ /http://emissary.ots.utexas.edu/emissary סיראה
דסממ ךנוחב תורחוב תורומה .םיבדנתמ םיחמומל תותיכ ןיב תרושקתה
רפסמב םינשלבו הדילמ תופש ירבוד ללוכה ;– ןווקמ םינותנ
טקיורפ בוציעל החמומה םעו החנמ םע תודבועו ;– תופש
םימשו תועובש הרשע םיכשמנ םיטקיורפה ,בורל .םידימלתה ףותישב
תולאש ישגפמ לע אלו ,החמומל םידימלתה ןיב הלועפ ףותיש לע שגד
.תובושתו

תורז תופש דומילב וחותינו עדימ ףוסיא
עדימ ףוסיא לע אוה שגדה ,תוליעפ ינבמ לש היינשה הצובקב
וללה םיטקיורפה בור ,תורז תופש דומיל לש רשקהב .וחותינו
הז תוינושלהו תויתוברתה םהיתונבהב קולחל םידימלתה תא םידדועמ
.הז םע

םייחה לע דוע דומלל תויונמדזה םיפתתשמל םינקמ עדימ יפוליח
ךרדב .םש ררוגתמש והשימ לש תוארה תדוקנמ םלועה לש רחא קלחב
.תוצובק יבורמ םיטקיורפ םג ונכתיי ךא ,תוצובק יתשב רבודמ ,ללכ
ומשייל דחא לכל טעמכ םירשפאמ הז הנבמ לש תושימגהו תוטשפה
. Comparing Costsליגה תובכש לכב הדובעב
http://gsh.lightspan.com/pr/_cfm/GetDetail.cfm?pID=1532
תופתתשמה תותיכה ;– תחא הרומ לש טקיורפל אמגוד הווהמ
.תונקל םיבהוא רעונ ינבש םיטירפ לש םהיריחמ לע עדימ תופילחמ
Building Bridges
לודג טקיורפ אוה www.kidlink.org/KIDPROJ/Bridges/index.html
תואיקב םע םידימלתל וא רתוי םיריעצ םידמולל םיאתמה הברהב
עדימה תובכרומ תא שיחממ ישילש טקיורפ .דעיה תפשב דאמ הכומנ
ב"הראב תואטיסרבינוא עברא .הז גוסמ םיטקיורפב ריבעהל ןתינש
Cultura רתא תא ףתושמב ורצי תפרצבו
םינד ובש , http://web.mit.edu/french/cultura2001/index.html
םהיתוחנה תא ףושחל םהל תועייסמה תולאש לש הרדסב םידימלתה
.תועדומ-יתלבה תויתוברתה

םידימלתה לש תוריצי םיצבקמ תינורטקלא רואל-האצוה לש םיטקיורפ
,תופש ידמול תויהל םילוכי םימרותה .םלועה יבחרב ןציפהל ידכ
"ןוזליח ץמא" טקיורפ .םהינש וא הדילמ םירבוד
ידימלתמ תויתריצי תומורת טקלמ www.AdoptAnEscargot.com
.ראודב "היכנוק" םילבקמ םיפתתשמה ,ןטק םולשת תרומת .תיתפרצ
ןוזליחה תואקתפרה לע תיתפרצב םירופיס םיבתוכ םה ,ןכמ רחאל
.תיתפרצב תועשעשמ תורתוכ םע ןוזליחה לש תונומת םירצוי וא םהלש
.טקיורפה לש טנרטניאה רתאב תוגצומ תומורתה

דעיה תוברת תא "תוארל" םידימלתל םירשפאמ םיילאוטריו םילויט
לייטמ וא תרחא התכ י"ע תשרב םיבצומה םיטסקטהו םימוליצה ךרד
הכמת Classroom Connect תינכות .תשרב ויתויווח תא םמע קלוחש
ללוכ ,תונורחאה םינשב ולאכ תוילאוטריו תוחלשמ רפסמב
2001 ויתסב AmazonQuest
http://quest.classromm.com/marketing/AmazonQuest/AmazonQuest
. .asp

תויעב ןורתפ
KidProj-Spanish
הווהמ www.kidlink.org/spanish/kidproj-spanish/index.html
וא םירופיס םישיגמ םידימלת :םיתימע בושמ תויוליעפל אמגוד
םירבחמה ,םיביגמ םירחא םידימלת ,ל"אודב הצפה תמישרל םיריש
תוטויטה תובצומ רבד לש ופוסבו ,םהיתוריצי תא שדחמ םיחסנמ
Tandem Network טקיורפ .טקיורפה לש טנרטניאה רתאב תויפוסה
םש http://tandem.ac-rouen.fr/email/idxeng00.html יתפרצה
םיפתוש ןיב רשקמ הז תוריש .דחאל-דחא בושמ לע רתוי בר שגד
רשקכ ןושאר טבממ המדנש המב רחאה לש ותפש תא דחאה דומלל םיסנמה
"תשרל רבח" ירשקש דועבש אוה לדבהה ."תשרל רבח" לש ליגר
החישל ךפתוש :הרוצל םג תוסחייתמ Tandem תוצובק ,ןכותב םידקמתמ
.הפשב תואיגש ןקתל ךל עייסמ

.ןווקמ טסקט ךרד ףסונ יוטיב יעצמא תווהמ תופתושמ תוריצי
,אמגודל ;– םיבלשב הלועפ םיפתשמ םיפתתשמה ,הלא םיטקיורפב
Zero de לטרופ .ךשמתמ רופיסב שדח קרפ בותכל תבייח הצובק לכ
Conduite
http://zero-de-conduite.com/htm/projets/story/stor.htm
.הז גוסמ יביטקארטניא רופיס ללוכ תיתפרצה הפשה יבאשמל
ארוקה ,הניצס לכ ףוסב .תורצק תוניצס תרדס םיארוק םידימלתה
.תומלש תויופעתסה םירצויש םיירשפא םימויס ינש ןיבמ דחא רחוב
תויורשפא ללש םע הניצס ףיסוהל לוכי ארוקה ,תופעתסהה םותב
תיתפרצב םירופיס םנשי ,הז טקיורפה .ךשמנ רופיסהו ,םויסל
.תחאכ תילגנאו

עבות ,תיתרבח תוליעפ לש םיטקיורפ ,תויעב ןורתפ לש ןורחא הנבמ
תיתרבח וא תיתביבס ,תירטינמוה היעב ןורתפל לועפל םידימלתהמ
"האוגרקינל םייקנ םימ" טקיורפ איה הז גוסל תחא אמגוד .תיטנתוא
םיסייגמ ובש , www.iearn.org/projects/cleanwater.html
םיאירב היתש ימ תקפסאל שרדנה דויצה תיינקל ףסכ םידימלתה
חוכ תא תקפסמ הליהקה ;דויצה תא קפסמ טקיורפה .וז ץראב םירפכל
.תחאכ תילגנאבו תידרפסב תלהנתמ תרושקתה .הדובעה


הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו