םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


בשקותמ ךוניח/ךוניחב בושקת/ןכות יצורע//

הדימל תביבסב תיתתיכה הקימנידה
היגולונכט תריתע
Drew Tiene
Pamela Luft
,Learning & Leading with Technology
Vol. 29, Dec./Jan. 2001-02, pp. 10-13
Ameritech Electronic University
School Classroom
דחוימ ןקתמ איה קטירמא תתיכ
,טנק תטיסרבינואב
יתכלממה ךוניחהמ םידימלת םיסנתמ וב
תוינשדח תויגולונכט םע הדובע
 
תודבעמל קפסל איה היגולונכטה יזכר בור לש םיבושחה םידעיה דחא
ןפואב רפשי רבדהש החנה ךותמ ,תוללכושמ הנכותו הרמוח תותיכל וא
דאמ טעמ ונידיב שי ,תאז םע דחי .תויכוניחה תואצותה תא יתועמשמ
תובקעב םידומילב תומדקתהל תופצל ןתינש ךכל תורורב תויודע
ןנשיש םושמ רתיה ןיב ,רפסה יתבב תומדקתמ תויגולונכט תגהנה
הלק תושיגנמ תינהנ המלש התכ ןהבש דאמ תוטעמ תויצאוטיס
םיאצממ ראתנ ,הז רמאמב .ולוכ םידומילה םוי ךרואל היגולונכטל
היגולונכט תריתע הביבסב תיתתיכה הקימנידה תא ןחבש רקחמ לש
לש יביסנטניא שומישל תוולנה תויכוניחה תואצותה תא ךירעהשו
.היגולונכטב םידימלתו םירומ

?היגולונכט תריתע הביבס יהמ
" (Ameritech Electronic University Schoolקטירמא תתיכ"
(Classroom
ךוניחהמ םידימלת םיסנתמ וב ,טנק תטיסרבינואב דחוימ ןקתמ איה
םיבשחמ רסירת שי התכב .תוינשדח תויגולונכט םע הדובעב יתכלממה
תומלצמ ,ואדיו תודיעוול דויצ ,תספדמ ,רנקס ,טנרטניאל םירבוחמה
,בשחמ שי הרומה תדמעב .ואדיו טלקמו ואדיו תומלצמ ,תוילטיגיד
.ואדיו ןרקמל םירבוחמ םלוכש ,םוליצ תנוכמו ואדיו טלקמ

רפס יתבמ תותיכ יתש ןקתמל וחלשנ ,טקיורפה לש ישילשה רטסמסב
ידימלתו דחא ס"יבמ /ו התכ ידימלת :תועובש הרשעכ ךשמל םיכומס
םידימלתה בורש ךכ ןקתמב וקלח תותיכה .ינשה ס"היבמ `חו `ז תותכ
.תועובש העבראכ ךשמל םוי יצח וב וליב

ךרד םידימלתה רחא בוקעל ןתינ ונממש תיפצת רדח םג ללוכ ןקתמה
לגעמב היזיוולטב וטלקוה תויושחרתהה ,ןכ ומכ .תינוויכ-דח הארמ
תא ןוחבל ידכ "היגולונכט םע הארוה" ןולאש ונחתיפ ,ףסונב .רוגס
םירומה 11 ןיבמ העבש ונייאר ןכו ,היווחל םירומה תובוגת
.םיוולמה

הנכותהו הרמוחה לכב טעמכ שמתשהל חונ םהל היהש ונייצ םירומה לכ
בר ןוחטב וניגפה םהידימלת ,םהל דוגינבש ףאש ושח םג םה .ןקתמבש
קר תומדקתמה תויגולונכטה םע דובעל םתלוכי ,הליחתכלמ רבכ
םידימלתה לש תיגולונכטה תוניירואב וגשוהש םירופישה .הרפתשה
,םלוכל העייסש ,ןקתמב הכימתה תשא לש ותוחכונל הבר הדימב ופקזנ
םילוכי םירומה ,התוכזב .דויצה םע דובעל דומלל ,םירומל ללוכ
לש רקחמה יצמאמ תייחנהב ,דומילה תינכות לש תויגוסב דקמתהל ויה
.`וכו תוישיא תויעב ןורתפב ,םידימלתה

?תיתתיכה הקימנידה הנתשמ דציכ
םהילע היה ,בשחמ לכב קולחל וצלאנ םידימלת השולש-םיינשש ןוויכ
תונטק תוצובקב ולא תויוסנתה יכ וחוויד םירומה .הלועפ ףתשל
תצובקל רתוי לק .םידימלתה לש תיפותישה הדימלה רופישל וליבוה
הרומ .רפסה ותואמ אורקל רשאמ בשחמה ךסמב וידחי תופצל םידימלת
רתוי בשחמה םע הדובעב הלועפ ופתיש ילש םידימלתה" :הנייצ תחא
."תרחא תיתצובק תוליעפ לכב רשאמ

רשפיאש המ ,םמצעב דובעל תונמדזה םידימלתל הנתנ םג היגולונכטה
.התכב רדס תטלשהב םוקמב תינטרפ הדובעב דקמתהל םירומל

תמאתומה הארוה החפיט היגולונכטה תריתע הביבסהש ,ןיוצ דוע
דימלתב תודקמתה לש וז הריווא .דימלת לכ לש םיישיאה ויכרצל
,ישיא בצקב םדקתהל םידימלת תוצובקלו םידדוב םידימלתל הרשפיא
.הרומה י"ע בתכומה בצקב דובעל םוקמב

?הרומה דיקפת הנתשמ דציכ
הדובעב ןמז רתויו הלוכ התכה לומ ןמז תוחפ וליבש וחוויד םירומה
בקע הנתשה הרומה דיקפת .םידדוב םידימלת םע וא תונטק תוצובק םע
לע המכח הרומ"מ הנתשה הארוהה ןונגס .תיתתיכה הקימנידב יונישה
יתדמילשמ רתוי" ,הבתכ תחא הרומ ."םייניעה הבוגב החנמ"ל "המבה
."םתיא יתדמל ,םידימלתה תא

השימג הרוצב דובעל םהמ שרד הז הארוה ןונגסש ונייצ םירומה בור
ךירצה רבדה .םהינפב וחתפנש תושדח תויונמדזה ללש לצנלו ,רתוי
רתוי השיתמ וז הביבסב הדובעהש ,ןיוצ דוע .תונלבסו הדמתה
.הליגר התכב הארוהמ

תתכב םהיתויוסנתהמ ונהנ אל םירומהש ךכמ קיסהל ונילע םאה
הדובעהש ושח םהש וארה ןולאשה יאצממ :אוה ךופהנ ?"קטירמא"
תחא .הליגר התכב הדובעהמ רתוי תקפסמ היגולונכטה תריתע הביבסב
התיה .ילש םידימלתה תא ץירמהל הכירצ יתייה אל" ,הריעה תורומהמ
הרומ ."ההובג תוכיאב הדובע עצבלו רוקחל ההובג היצביטומ םהל
התיה `קטירמא` תתכ" :הרמאב תיללכה גשיהה תשוחת תא המכיס תרחא
."םייכוניחה ונידעי תא גישהל ילו יידימלתל תניוצמ תונמדזה
.דחוימ קופיס לש םיעגר לע םירומה לכ טעמכ וחוויד ,ןויארב

?הדימלה תא רפשל היגולונכטה הלוכי םאה
לע ס"היתב ינשמ םירומה וחוויד ,םתיא ונמייקש ןויארה ישגפמב
ס"היבמ תורומה .םהידימלת לש םיגשיהה תמרב רופישל תויודע ללש
תא ונתנ הימונורטסא ידומיל תדיחי לע ודבע ןהידימלתש ידוסיה
ונייצו ,םילדבהה תא קודבל ידכ ןכל םדוק הנש ונתנש ןחבמה ותוא
לש התכהמ הברהב םיהובג ויה `קטירמא` ידימלת לש םהיעוציבש
.דקתשא

אשונב ל"חיב הארוהה ידעיל דמציהל ודיפקה רחאה ס"היבמ תורומה
םיברש םידעי ,הרבעש הנשב םג הליגר תרגסמב ודמיל התוא ,"הריגה"
.הנידמה לש ןקת ינחבמב תושרדנה תויונמוימה לע םיססובמ םהמ
םיהובג םינויצ "קטירמא"ב ודמלש םידימלתה ולביק ,רבד לש ופוסב
ירה ,תויעדמ תוחכוהב רבודמ ןיאש תורמל .ןקתה ינחבמב רתוי
היצקידניא קפס אלל איה הזה רופיסה תא ורפיס םירומהש הדבועהש
.היגולונכט תריתע הביבסב הדימלה תייווחב םדצמ הכימתל הקזח

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו