םיגוגדפ םילדומ 
בשחמ תססובמ הדימל
טנרטניאו
 
קוחרמ הדימל 
םימורופ תועצמאב הדימל 
תנווקמ הייחנה 
תויוליעפ 
תובשקותמ תויוליעפ
רקח תדימלו
 
תשרב רקח עסמ 
תודבעמ 
תויוליעפ רגאמ
סיפ תולוכשא
 
עדמ יעושעש 
םייכוניח םיטקייורפ 
sad 
תודובע תיירלג 
81 
82 
83 
83a 
85 
86 
87 
87a 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
778 
800 
909 
1001 


םיעדמ/יעדמ יגולונכט ןכדע/ןכות יצורע//

דמחמ ילותח טוביש
Anne Anderwood
Newsweek, February 25th, 2002, p. 9
 
עובשב .םהלש דמחמה תויח טוביש לע רבכמ הז ומלח םילותחה יבהוא
תטיסרבינואמ םינעדמש םסרופשכ ,תואיצמל םתווקת הברקתה ,רבעש
האירב הלותלתח - םלועב ןושארה לפכושמה לותחה תא ורצי A&M ססקט
- "םחפ קתוע" לש רוציק ,"יס-יס" יוניכל התכזש םיישדוח תב
.carbon copy

לש רתוי הריעצ אסרגל המוד הניא הלותלתחהש תולגל ועתפוה םיבר
הוורפ רתוי תרגובמה הלותחל ."תשק" ,הלש "תיטנגה תמרותה"
יעבצב הלותלתח איה יס-יסש דועב ,רוחשו םותכ ,ןבל יעבצב תברועמ
אלמ רבסה ןיידע ןיא םינעדמל .םימותכ םימתכ אלב טעמכ ןבל-רוחש
קרמ הייברה גולויסיפ ךא .תויטנגה תומואתה לש הנושה הארמל
יעבצ לש םהיסופד יכ ןייצמ ,רקחמה תווצ שארב דמעש ,ןיסהטסוו
םג םירומא םירבדה .יא-ןא-ידה י"ע קרו ךא םיטלשנ םניא הוורפה
דילוהל יושע טלחהב יתורבח לותחש ךכ ,דמחמה תייח לש התוישיאב
רמוא ,"שדחמ הייחת אל ,קותעש אוה טוביש" .םילכה לא אבחנ ארנוש
.ןיסהטסוו

דחי .ירחסמ קסעל םילותלתחה טוביש ךופהי םרטב םינש רפסמ ופלחי
ןוויכמ תרוקיב יצח הילא הכשמ רבכ תיעדמה ךרדה תצירפ ,תאז םע
ידמ םיבר םילותח םנשי רבכש הנייצש ,ב"הרא לש תינאמוהה הדוגאה
םינגה קנבב םינופלטה ,תאז תורמל ."תיבל תושאונ םיקוקזה"
& Genetic Savings רקחמל תיפסכה הכימתה תא קפיס רשא ססקטבש
.לצלצל םיקיספמ םניא - Clone

הספדהל הסרג רבחל הבתכ חלש

סקירות ומחקרים
סקירות ומחקרים
עדימ תוריתע תויגולונכט 
םיבשחמ    
הקינורטקלא    
םלועב יגולונכט ךוניח    
ךוניחב בושקת 
בשקותמ ךוניח    
תונעדימ    
םימורופ    
יעדמ יגולונכט ןכדע 
םיעדמ    
תואצמהו םישודיח    
עדמב תויוחתפתה
היגולונכטו
    
םינווקמ תע-יבתכ    

םינואיזומ 
םייחה יעדמ 
היגולונכטויב    
הקיטנג    
היגולויב    
האופר    
םיקייודמ םיעדמ 
היגולונכטונאנ    
הימיכ    
הקיסיפ    
הקיטמתמ    
הקינורטקלא 
םיבשחמ 
הרמוח    
הנכות    
הלעפה תוכרעמ    
תרושקת    
סט`גדאג    
ירלולס    
טנרטניא    
יללכ    
ךוניח 
רפסה תיב ידימלת    
הארוה לגס    
םיהובג םידומיל    
םיבאשמ יזכרמ    
E-learning    
יעוצקמ/יגולונכט    
יללכ    
ץראה רודכ יעדמ 
הקורי היגולונכט    
תואלקח    
ללח    
ץראה רודכ    
תואצמהו םישודיח 
םידליל עדמ 
תשרה ירחבנ 
היגולונכטו עדמ להנימ - תוברתהו ךוניחה דרשמל תורומש תויוכזה לכ ©
2003 - 2000 למע ט"פמו